Iniciació a les matemàtiques per a l'enginyeria Codi:  05.614    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

Enfocament conceptual

Dominar la matemàtica és imprescindible, tant en els seus continguts com en la seva metodologia, per a cursar qualsevol grau de caràcter científic. Per això, és necessari comprendre algunes de les seves tècniques i conceptes bàsics (moltes vegades, ja tractats a secundària i a batxillerat) abans d'afrontar una assignatura matemàtica dintre dels estudis corresponents.

En aquest curs, doncs, es proporcionaran tècniques i conceptes bàsics de l'àlgebra lineal i el càlcul, amb la finalitat de garantir la preparació adequada per superar moltes de les assignatures de la titulació.

Amunt

Aquesta assignatura ha de cimentar les tècniques i conceptes matemàtics, sobre els quals es recolzaran les futures assignatures matemàtiques del grau, així com altres matèries que també els requereixin.

Amunt

Els objectius bàsics de l'assignatura són:

(1) Adquirir la terminologia, les tècniques i els conceptes fonamentals de l'Àlgebra i l'Anàlisi Matemàtica.

(2) Possibilitar l'ús pràctic dels conceptes matemàtics estudiats 

  • Conèixer la teoria bàsica de conjunts i, en particular, la del conjunt dels nombres.
  • Manipular polinomis.
  • Resoldre equacions i inequacions.
  • Manipular matrius, calcular determinants de matrius de dimensions reduïdes i resoldre sistemes d'equacions lineals de dues i tres variables mitjançant el mètode de Gauss.
  • Comprendre el concepte de funció real de variable real, conèixer les característiques de les funcions elementals: polinòmiques, trigonomètriques (sinus, cosinus, tangent), exponencials i logarítmiques.
  • Comprendre el concepte de límit, conèixer les seves propietats i calcular límits aplicant les principals regles de càlcul.
  • Comprendre el concepte de derivada i la seva interpretació geomètrica, conèixer les seves propietats i calcular derivades aplicant les seves regles de càlcul.
  • Calcular primitives de les funcions elementals.
  • Aplicar tots els conceptes esmentats en el plantejament i anàlisi de problemes pràctics.

Amunt

MÒDUL 1: BLOC D'ÀLGEBRA

Tema 1: Números (0,5 crèdits)

Tema 2: Equacions (0,5 crèdits)

Tema 3: Sistemes (0,5 crèdits)

Tema 4: Polinomis (0,5 crèdits)

Tema 5: Matrius (0,5 crèdits)

 

MÒDUL 2: BLOC D'ANÀLISI

Tema 6: Funcions Polinòmiques (0,5 crèdits)

Tema 7: Funcions trigonomètriques (0,5 crèdits)

Tema 8: Exponencial i logaritme (0,5 crèdits)

Tema 9: Continuïtat (0,5 crèdits)

Tema 10: Derivació (0,75 crèdits)

Tema 11: Integració (0,75 crèdits)

Amunt

Funcions polinòmiques PDF
Continuïtat de funcions PDF
Iniciació a les matemàtiques per a l'enginyeria PDF
Iniciació a les matemàtiques per a l'enginyeria Web
Iniciació a les matemàtiques per a l'enginyeria PDF
Funcions exponencial i logarítmica PDF
Funcions PDF
Funcions trigonomètriques PDF
Equacions PDF
Derivació de funcions PDF
Integració de funcions PDF
Nombres PDF
Matrius PDF
Polinomis PDF
Sistemes d'equacions PDF

Amunt

El material bàsic d'aquesta assignatura és en format web. Cada un dels temes conté un document pdf que es pot baixar i imprimir.

 

Eines de treball

Utilitzarem la calculadora WIRIS, que trobareu a l'espai Recursos amb una guia d'ús molt útil ("introducció a la Calculadora WIRIS"), per a realitzar càlculs numèrics i algebraics, i representacions gràfiques. La calculadora disposa d'un apartat d'ajuda complet.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt