Ús i aplicació de les TIC Codi:  20.500    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

L'assignatura Ús i Aplicació de les TIC (UATIC), de 6 crèdits ECTS, que forma part del bloc de matèries de formació bàsica del Grau de Criminologia, i transversal de la universitat, té com a principal finalitat iniciar-vos de forma gradual i integrada en l'adquisició de la competència pròpia de la UOC "Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional". Aquesta competència comprèn l'ús racional i crític de les TIC per a treballar i estudiar en la societat de la informació.

 

L'assignatura es basa en la metodologia de treball per projectes en xarxa. Mitjançant la realització d'un projecte digital en grup, sobre un tema vinculat a l'àmbit de les TIC, es pretén treballar de forma integrada un conjunt de competències específiques en TIC que anireu aprofundint en les altres assignatures al llarg del grau i que consolidareu en el treball/projecte final de carrera.


La superació de l'assignatura Ús i aplicació de les TIC es considera equivalent al certificat mitjà de l'acreditació  de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'Ordre EMO/129/2015 de 28  d'abril (DOGC de 13 de maig de 2015).

El Certificat es rebrà d'ofici de forma automàtica.

Amunt

Els camps professionals en què es projecta aquesta assignatura són els propis del grau de Criminologia

Amunt

Es recomanen uns mínims coneixements de les TIC a nivell usuari.

Amunt

 

Es recomana que curseu l'assignatura UATIC durant el primer semestre dels estudis de Criminologia. Atenent als seus continguts de tipus competencial, és necessari que els adquiriu quan més aviat millor per facilitar un bon procés d'aprenentatge a la resta d'assignatures del Grau.

Amunt

Aquesta assignatura té per objectiu dotar-vos d'una base de coneixements i competències en TIC a nivell acadèmic i professional treballant les següents competències específiques: 

 • Cerca i selecció de la informació a la xarxa.
 • Tractament i elaboració de la informació digital.
 • Presentació i difusió de la informació digital.
 • Nocions bàsiques de tecnologia digital.
 • Planificació del treball en un entorn virtual.
 • Estratègies de comunicació a la xarxa.
 • Treball en equip en xarxa.
 • Actitud digital.

Amunt

L'assignatura treballa un conjunt de continguts de tipus reflexiu, metodològic i instrumental que faciliten l'adquisició de les competències específiques en TIC. Els continguts més instrumentals no posen l'èmfasi en el domini de l'eina, sinó en la seva aplicació en situacions específiques de l'àmbit de estudi.  

Continguts reflexius:

 • Ús racional i crític de les TIC
 • Aplicació de les TIC en l'àmbit de l'estudi
 • La xarxa social
 • L'actitud digital

 Continguts metodològics:

 • Planificació del treball en entorn virtual
 • Gestió d'un projecte digital en equip
 • Treball en equip en entorns virtuals
 • Estils de comunicació en xarxa

 Continguts instrumentals:

 • Nocions bàsiques de la tecnologia
 • Cerca, tractament i presentació de la informació digital

Amunt

Guia d'eines ofimàtiques Web
Nocions de tecnologia digital Web
Guia Gsites PDF
Responsabilidad social corporativa: su dimensión laboral PDF
Procés de cerca i localització de la informació per Internet Web
Comunicació a la xarxa PDF
Excel per l'economia i l'empresa Web
Actitud digital Audiovisual
El projecte digital en equip Web
Els marcadors socials Web
Google Drive com a suport del treball col·laboratiu Web
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic PDF
Cerca i localització d'informació per internet Web
Guia d'elaboració d'un guió documental Web
Bases de dades jurídiques Web
Guia bàsica d'edició de vídeo Web
Com treballar en equip en entorns virtuals Audiovisual
Tractament digital de dades numèriques amb CALC Web
Planificar l'estudi en línia Web
Composició i redacció de la informació digital PDF
El projecte digital en equip Audiovisual
Pautes per optimitzar l'organització de la informació digital Web

Amunt

Para atender y dar respuesta a las necesidades individuales y personales de los estudiantes, los recursos se presentan en licencia propietaria y Open Source.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap examen final o prova de validació presencial. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt