Teories criminològiques II Codi:  20.515    :  6
Consulta de les dades generals   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

Aquesta assignatura s'incardina dins del Pla d'Estudis, com a la segona part de l'assignatura teories Criminològiques I

Amunt

És altament recomenable haver cursat amb anterioritat, l'assignatura Teories Criminològiques I

Amunt

En finalitzar el semestre els alumnes hauran de ser capaços de:

1. Comprendre els mètodes teòrics més importants, això és les estratègies per a la construcció de teories, tals com la integració o què és una teoria, així com la seva la decisiva importància per a la disciplina en àmbits com l'explicació del delicte, la investigació empírica o la política criminal.

2. Familiaritzar-se amb algunes de les més importants explicacions contemporànies sobre el delicte, així com algunes de les àrees d'investigació empírica informada per la teoria.

3. Conèixer les formes d'avaluació de les diferents teories, amb particular èmfasi en el test empíric d'hipòtesis derivades de les mateixes. Això en el marc del racionalisme crític.

4. Adquirir les eines teòriques per reflexionar sobre les causes del delicte i, sobretot, per jutjar qualssevol propostes.

5. Afrontar qualsevol problema criminològic des d'una perspectiva teòrica.

Amunt

Els continguts de l'assignatura Teories Criminològiques es desenvolupen en 6 unitats (amb mòduls específics en cada cas) 

1.-Teories macro: anomia, legitimitat de les institucions i eficàcia col·lectiva
2.-Enfocaments crítics en teoria criminològica (2)
3.-Teories integrades
4.-Criminologia del desenvolupament i del curs de la vida
5.-La punitividad contemporània i la seva explicació (1)
6.-La punitividad contemporània i la seva explicació (2)

Amunt

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt