Mètodes quantitatius d'investigació en criminologia Codi:  20.530    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

Mètodes d'investigació quantitativa es centra en les estratègies o dissenys d'investigació associats al mètode quantitatiu: experimental, quasiexperimental, selectiu (en especial els dissenys d'enquesta i ex post facto) i observacional.

Aquesta assignatura pretén situar la recerca criminològica en el context general de l'activitat científica. Es mostra a l'estudiant com arribar a distingir les característiques del coneixement científic respecte d'altres tipus de coneixement. Es treballarà sobre l'esquema general de recerca d'una manera seqüencial i relacionada. Es proporcionen els elements clau que formen part de la recerca quantitativa i s'adreça a valorar l'adequació del pla d'investigació en relació als objectius/hipòtesis plantejats.

El primer mòdul de l'assignatura es centra en les característiques del coneixement científic i en la metodologia d'enquesta. El segon es centra en l'elaboració d'enquestes en l'àmbit criminològic. Una tercer mòdul es dedicarà a l'observació com a tècnica descriptiva; les seves característiques, els diferents tipus de mesures derivables i les diferents formes de plantejar aquesta tècnica a l'àmbit de la recerca criminològica.  El quart mòdul es dedica a l'estudi dels mètodes experimentals i quasi-experimentals. En concret, s'estudia l'experiment, les característiques, aplicacions, avantatges i desavantatges d'aquest tipus de mètodes. Finalment, una cinquena part, tracta sobre les normes i orientacions de com gestionar i elaborar un article científic.

Mètodes d'investigació quantitativa vol posar de manifest: (a) la importància que té la bona planificació del disseny d'investigació i (b) les conseqüències que poden derivar-se d'un disseny inicial inadequat a l'hora d'obtenir les dades, analitzar-les, interpretar-les i extreure'n conclusions.

Amunt

Aquesta assignatura ha estat dissenyada assumint que s'ha cursat prèviament l'assignatura Metodologia de les Ciències Socials, i per tant, que es tenen consolidats els conceptes bàsics de la metodologia d'investigació en criminologia. D'altra banda, l'assignatura proporciona una base conceptual que permet assolir millor les competències d'assignatures posteriors de la matèria Anàlisis de dades en criminologia.

Amunt

Atès el caràcter instrumental d'aquesta assignatura, els seus continguts són aplicables a qualsevol àmbit de la criminologia, especialment el bàsic, però també l'aplicat.

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'han dissenyat assumint que s'ha cursat prèviament l'assignatura Metodologia de les Ciències Socials.

Amunt

L'objectiu principal d'aquesta assignatura és que l'estudiant aprengui com s'ha obtingut el coneixement criminològic, per què s'ha fet amb aquesta metodologia i quins són els avantatges i els inconvenients que planteja.

Objectius generals:

1. Que l'estudiant connecti el contingut de l'epistemologia i de l'anàlisi de dades per mitjà de la baula que els uneix. Una determinada orientació del coneixement ha de desembocar sempre sobre un pla per obtenir informació de la realitat. Aquesta informació quan té forma numèrica es realitza mitjançant l'anàlisi de dades.

2. Que l'estudiant sigui capaç per si mateix de llegir i entendre els documents científics originals que transmeten els resultats de les investigacions. Totes les fonts documentals de la criminologia estan comunicades inseparablement de la metodologia emprada.

3. Que l'estudiant desenvolupi un esperit crític respecte a la forma d'accedir al coneixement. No només del saber acadèmic, sinó també de tota la informació que li arriba pels mitjans de comunicació: de les entrevistes, de les enquestes, dels programes d'actuació social, dels debats sobre educació, de les seccions de divulgació científica, etc.

 

Objectius específics:

 

 •  Entendre els supòsits que recolzen la lògica de la investigació científica.
 • Adquirir el vocabulari metodològic bàsic en català i anglès de la investigació científica
 •  Identificar i formular de forma operativa hipòtesis relacionades amb un problema d'investigació.
 •  Saber identificar les variables objecte d'estudi i determinar el seu rol: variables independents (VI), variables dependents (VD)
 •  Identificar variables estranyes i controlades.
 •  Conèixer les principals característiques, avantatges i inconvenients dels mètodes quantitatius: enquesta, observacional, experimental i selectiu.
 •  Reconèixer els trets distintius dels diferents mètodes d'investigació
 •  Identificar un determinat disseny d'investigació.
 •  Conèixer els conceptes de fiabilitat o validesa.
 •  Conèixer les tècniques de control i entendre la seva importància.
 •  Entendre el concepte de manipulació.
 •  Saber estructurar un document d'acord amb la normativa per a informes científics de l'APA.
 •  Saber identificar, citar i referenciar un document d'acord amb la normativa APA.
 •  Saber emetre judicis ètics respecte a una recerca.
 •  Ser capaç d'elaborar informació a partir de literatura científica.
 •  Avaluar de forma raonada i crítica la qualitat de l'apartat de "mètode" d'un article científic.

 

Competències transversals:

 •  Analitzar i sintetitzar.
 •  Considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes en els quals treballi, avaluar-los críticament, fonamentar les conclusions i prendre decisions.
 •  Interpretar el contingut i l'abast de la informació rebuda o demanada, oralment o per escrit, i el tractament que cal donar-li segons la naturalesa del fet que es tracti.
 •  Llegir de forma crítica la bibliografia científica, avaluant la seva procedència, situant-la dins d'un marc epistemològic i identificant i contrastant les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
 •  Realitzar judicis i valoracions crítiques argumentades.
 •  Usar documents, texts i publicacions en una tercera llengua (anglès).

 

Competències específiques

 •  Formular i contrastar hipòtesi sobre les demandes i les necessitats dels destinataris i sobre la investigació.
 •  Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels models, teories, instruments i tècniques més adequades en cada context d'avaluació i intervenció.

Amunt

Índex de continguts: 

Mòdul 1 Introducció i metodologia d'enquestes
1. La connexió epistemològica 
2. El procés de contrast d'hipòtesi 
3. Addenda: algunes controvèrsies metodològiques 
4. Metodologies descriptives I: enquestes 

Mòdul 2 Metodologies descriptives II: l'observació 
1. L'observació al servei de la psicologia científica 
2. Diferents maneres de plantejar l'observació 
3. Construcció de codis 
4. Tipus de mesura en l'observació 
5. L'avaluació del procés d'observació 

Mòdul 3 Metodologia experimental 
1. Experiments amb una variable independent diferents subjectes 
2. Experiments amb una variable independent els mateixos subjectes 
3. Experiments amb un sol subjecte 
4. Experiments amb més d'una variable independent: dissenys factorials 

Mòdul 4 Metodologies quasi experimentals i selectives 
1. Metodologies quasi experimentals 
2. Dissenys ex post facto 
3. Dissenys evolutius 
4. Resolució de casos pràctics 

Mòdul 5 Annex 
1. L'estructura d’un article científic: les normes de publicació. 
2. L'ètica en la investigació. El codi deontològic de la Societat Espanyola d’ Investigació Criminològica

Amunt

Què volem investigar? Audiovisual
L'operacionalització i el mesurament Audiovisual
Com volem respondre les preguntes formulades per la recerca? Audiovisual
L'anàlisi de dades i la redacció de l'informe de recerca Audiovisual

Amunt


Els materials d'aquesta assignatura van ser elaborats per Orfelio G. León García i Ignacio Montero García-Celay, Professors Titulars de l' Area de Metodologia de les Ciències del Comportament de l' Universitat Autònoma de Madrid. 

Aquests materials s'han adaptat a l'àmbit de la criminologia per Marcelo F. Aebi, Professor Titular de Criminologia de la Universitat de Lausana (Suïssa) i professor associat de la Universitat Autònoma de Barcelona. És secretari executiu de la Societat Europea de Criminologia, membre del grup d'experts responsable del European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics i, com a expert científic del Consell d' Europa, és responsable de les Estadístiques Penals Europees. A més, forma part del comitè editorial de nombroses revistes científiques internacionals en l'àmbit de la criminologia.

Els materials bàsics per a la preparació de l'assignatura són els mòduls didàctics que, per aquesta assignatura, edita la Universitat Oberta de Catalunya.

El material de l'assignatura és la referència bàsica en el seguiment de l'assignatura, i té com objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge. Es basa en 5 mòduls en versió web que podeu descarregar al disc dur del vostre ordinador. També podeu descarregar els materials en format pdf però tingueu en compte que hi ha activitats interactives i autoavaluacions que només trobareu als materials en format web.

A través dels quatre mòduls i l'annex es presenten els continguts en què es basa l'assignatura. En cada un dels mòduls trobareu:

Petits exercicis, a manera de petites reflexions, que ajuden a la comprensió i bon seguiment dels continguts.

Activitats pensades per a practicar i consolidar els diferents conceptes metodològics que es presenten a cada un dels mòduls.

Activitats interactives que us permetran actuar o bé com a investigadors o com a subjectes d'una investigació.

Al final de cada mòdul trobareu un test d'autoavaluació que us permetrà comprovar el vostre nivell de coneixements. Cada vegada que el realitzeu, us presentarà cinc preguntes de diferent nivell de dificultat i al finalitzar us indicarà quin és el vostre nivell de coneixements i el grau de dificultat que heu superat.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt