Aplicació i avaluació de polítiques de seguretat Codi:  20.535    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

Les polítiques de seguretat plantegen un important rang de problemes que van des de la seva conceptualització fins a la seva aplicació i avaluació. En aquesta assignatura ens centrarem en els diferents aspectes que afecten la seva avaluació adoptant el punt de vista de l'anàlisi de les polítiques públiques i posant èmfasi en el desenvolupament de les competències aplicades i professionals.

El principal objectiu de l'assignatura és presentar els diferents tipus d'avaluació aplicables a les polítiques públiques de forma que els estudiants siguin capaços d'entendre el seu propòsit, les seves característiques i les seves limitacions: l'avaluació de necessitats, l'avaluació d'implementació i l'avaluació d'impacte. 

Al llarg de la docència de l'assignatura, es posaran en pràctica aquests coneixements en casos concrets de polítiques públiques de seguretat; d'aquesta forma, l'estudiant podrà adquirir la capacitat per a realitzar els informes d'avaluació que poden ser requerides en la seva vida professional. De la mateixa manera, els continguts i competències adquirits en aquesta assignatura podran ser utilitzats com a base per a realitzar el seu Treball Final de Grau.

Aquest objectiu principal de l'assignatura explica el tipus de docència que s'ha adoptat. Aquesta assignatura s'avalua només a través de l'Avaluació Continuada, que constarà de quatre exercicis (PAC).

Aquesta estratègia docent té l'avantatge que es disposa de més temps per a que els estudiants puguin realitzar un treball personal de recerca d'informació relativa als casos pràctics en els que hauran de centrar els exercicis. Això significa que, malgrat que hi hagin materials docents de suport per realitzar els exercicis, l'èmfasi es posarà en l'aplicació pràctica dels conceptes que apareixen en aquests materials. No es tractarà de mostrar la correcta comprensió dels conceptes per ells mateixos -que s'haurien de memoritzar fins ser capaços de presentar-los coherentment en una prova escrita presencial, com es tendeix a fer en la docència tradicional-, sinó en mostrar com aquesta comprensió dels conceptes ens permet una comprensió més fina i aprofundida de les polítiques públiques de segurerat i les formes com poden ser diagnosticades i millorades

Amunt

-   Entendre les característiques del context en el qual es formulen i produeixen les polítiques de seguretat

-    Identificar les restriccions que imposen els contexts locals i globals en l'aplicació de les polítiques de seguretat

-  La complexitat de construir les polítiques de seguretat: tensions entre actors, territoris i àmbits materials

-   Ser capaç d'analitzar la xarxa d'actors que han de ser tinguts en compte en la construcció de les polítiques de seguretat i entendre la forma com la      condicionen

-  Conèixer les diferents fases que formen un programa i política pública, per tal d'aprendre a dissenyar-los de forma acurada.

-   Distingir entre els diferents models d'avaluació de polítiques de seguretat i saber utilitzar-los d'acord amb els seus diferents objectius.

 

Amunt

Mòdul 1: El context complex i dinàmic de les polítiques de seguretat

Mòdul 2: La construcció de les polítiques de seguretat

Mòdul 3: Avaluació del disseny i de la implementació de polítiques de seguretat

Mòdul 4: Avaluació d'impacte de polítiques públiques de seguretat

Amunt

Amunt

Com a base de la docència l'assignatura utilitza materials científics o de divulgació publicats (llibres, articles, guies...). S'aporta també documentació sobre experiències de referència en matèria de seguretat. Cadascun dels blocs o mòduls de l'assignatura disposa d'una guia de lectura dels materials que ajuda l'alumne a assimilar el contingut principal. Excepcionalment, els materials docents no es trametran al domicili de l'alumne.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt