Intervenció social i educativa amb el delinqüent Codi:  20.542    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.
L’assignatura Intervenció social i educativa en el delinqüent vol introduir l’estudiant del Grau en Criminologia en tota la dimensió social i educativa del treball que es realitza en el camp de la justícia. L’assignatura posa en joc tota una epistemologia al voltant de les formes d’entendre aquest tipus de treball i que se situa entre els drets humans i les noves formes d’acció punitiva. Parteix de la idea que és possible la realització d’un treball social i educatiu que permet canvis en les vides dels subjectes.

Amunt

Competències: 

 1. Desenvolupar l'activitat criminològica d'acord als principis constitucionals,  drets fonamentals i llibertats públiques.
  2. Ser capaç de dissenyar, aplicar i avaluar mesures d'intervenció en la persona de l'infractor.
  3. Ser capaç d'informar i assessorar en matèria de mesures penals alternatives i execució de penes.
  4. Aprendre a dissenyar i aplicar respostes específiques en funció al tipus de delinqüència.
  5. Ser capaç d'analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.


Objectius d’Aprenentatge:

-    Reflexionar sobre el paper de la intervenció social i educativa en el camp de la delinqüència.
-    Comprendre les contradiccions que es desvetllen entre l’acció basada en els DDHH i en les formes neopunitives
-    Conèixer el marc disciplinar de la pedagogia social per al treball social i educatiu en el camp dels delictes
-    Assolir coneixements bàsics sobre la terminologia relacionada amb el treball socioeducatiu
-    Conèixer diferents estratègies d’acció en el treball social i educatiu

Amunt

Mòdul 1: La intervenció social i educativa en el vòrtex: entre un enfocament de drets humans i el neopunitisme

Mòdul 2: Pedagogia social, fonament de l’acció educativa social

Mòdul 3: Educació social i delicte

Mòdul 4: Estratègies d’acció educativa i social

Amunt

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS). Per a fer la PS cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació és: AC + PS.

 

Amunt