Art de l'antiguitat Codi:  21.104    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2020-2021. Us servirà per planificar la matrícula. Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Estudi de l'art antic, comprenent dos àmbits geogràfics: (1) l'art en els primers imperis agraris d'Egipte, Mesopotàmia i Àsia Menor, (2) el cicle greco-romà. Distingirem, doncs, fins i tot metodològicament, el cicle oriental -principalment l'art egipci i mesopotàmic-, que no tractarem en sentit pròpiament històric, sinó més aviat locogràfic -és a dir com a conjunt d'expressions en gran mesura invariables, diríem que imposades per la geografia, atesa la rigorosa homogeneïtat que les caracteritza al llarg de segles-, i el cicle occidental, greco-romà, en el qual allò genuïnament històric es fa sensible com a factor intern. L'episodi al qual es dedicarà més atenció, per ser el més ric en temes i problemes, i amb distància el ha deixat una empremta més intensa i perdurable en la cultura europea, i també per ser el que ofereix clarament la consistència d'una veritable història internament determinada, és el de l'art grec, des del període geomètric fins a l'hel·lenisme. Es prestarà particular atenció a les determinacions socials de la producció artística, i a les tensions entre les tendències teocràtiques i les seculars, fent així comprensible la incardinació de la imaginació artística amb els requisits materials i culturals que tornen paulatinament impracticables les formes i tècniques obsoletes.

La història de l'art de l'Antiguitat com a disciplina científica neix a l'època de la Il·lustració, especialment amb l'obra, encara valuosa, de Winckelmann, i es coherentitza ràpidament amb el seguit de grans estudis (Burckhardt, Riegl, Mom­msen¿) i descobertes arqueològiques que cap a finals del segle xix van proporcionar una visió més extensa, rigorosa i crítica de la que fins llavors havia estat subordinada a una concepció en certa manera antihistòrica, metafísica, idealista, que no tenia ulls sinó per a les obres gregues d'època clàssica i hel·lenística. Des d'aleshores, no es comprèn rigorosament la producció artística de cada època sinó en estreta correspondència amb el conjunt de tota la producció material i cultural. Tot i així, la present assignatura no se centra en l'estudi de les obres artístiques com a base per a una història de la cultura, sinó en l'examen especial dels problemes pròpiament artístics que es generen en cada context històrico-cultural. En molts aspectes, aquestes dues conceptuacions de la història de l'art són coincidents, o bé es complementen. Pel que fa a la història antiga, per exemple, és evident que gran part del material arqueològic en què es basa és justament el que correspon a les realitzacions artístiques; d'una manera diferent, també trobarem que qualsevol llibre d'història medieval, moderna o contemporània per força haurà de comptar amb les produccions artístiques per ajudar a penetrar en la comprensió de les societats estudiades. Però la història de l'art es formula uns problemes especials i els aborda amb uns criteris també especials (identificació, atribució i autenticació, herència i influència, crítica artística, interpretació dels estils i la iconografia, comprensió de la índole de cada tipus de canon artístic, tensió entre el naturalisme i l'abstracció, fonts de la iconografia, trets tradicionalistes i individualistes, imperatius ideològics o utilitaris vs. relativa autonomia de la fantasia artística, limitacions i superacions tècniques, &c.).

 

Amunt

OBJECTIUS

 • Conèixer la terminologia científica i els conceptes analítics i crítics més importants de la història de l'art antic.

 • Conèixer les principals obres, tipologies i tècniques, iconografia i trets estilístics més rellevants de l'art de l'Antiguitat.

 • Analitzar, interpretar i comentar les obres més significatives de les antigues civilitzacions egípcia, mesopotàmica, iraniana, hitita, grega, etrusca i romana, així com les corresponents a la fase tardorromana i paleocristiana.

 • Comprendre les condicions culturals i materials de la producció artística en un sentit històrico-universal.

 • Conèixer les principals fonts documentals del període analitzat.

 • Seleccionar, citar, ordenar i valorar amb rigor fonts d'informació diverses.

 • Capacitat d'anàlisi i de síntesi d'informació.

 • Citar i referenciar correctament les fonts d'informació utilitzades.

 • Exercitar l'escriptura i la capacitat de redacció i d'argumentació, com també les habilitats necessàries per a construir documents amb propòsit didàctic i divulgatiu (presentacions i documentals, esquemes i mapes històrics, cronologies, catàlegs, &c.).

 

COMPETÈNCIES

Competències bàsiques i generals:

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

 • Posseir les capacitats, eines i recursos per a l'anàlisi i la síntesi d'informació.

 • Consolidar un coneixement bàsic dels principals fets i processos de canvi i continuïtat de la humanitat en una perspectiva diacrònica.

Competències transversals:

 • Comprendre materials acadèmics, textos històrics, articles científics, audiovisuals i  cartografia, i comunicar-se correctament per escrit i / o oralment en una llengua estrangera

 Competències específiques:

 • Descriure, comentar, analitzar i interpretar les obres més significatives de cada període històric, utilitzant diverses teories estètiques.
 • Identificar, analitzar i comprendre críticament les obres, llurs mètodes i propòsits, incardinats en les tradicions culturals i contextos socials.

 

 

 

Amunt

 1. Art mesopotàmic. Arquitectura sumèria, assíria i hitita. Escultura caldea, assíria i hitita. Pintura mesopotàmica.
 2. Art egipci. Arquitectura i escultura (de l'Imperi Antic [menfita] al període saític). Període greco-romà. Pintura i arts menors.
 3. Art grec. Arquitectura, escultura i ceràmica del període arcaic. Període clàssic. Període hel·lenístic.
 4. Art etrusc.
 5. Art romà. Desenvolupament de l'arquitectura romana en la metròpoli i les províncies. Desenvolupament de l'escultura durant el període republicà. L'escultura a partir dels Flavis. Escultura a les províncies i fóra de la Península. Pintura, mosaic i arts menors.

 

Amunt

Amunt

Una gran part de les fonts d'aquesta assignatura està disponible (domini públic) en grans biblioteques electròniques, com Internet Archive [www.archive.org] o Gallica (Bibliothèque National Française) [gallica.bnf.fr]. Així mateix, es compta amb grans dipòsits d'imatges i altres documents, com Europeana [www.europeana.eu], Wikimedia Commons [commons.wikimedia.org], o British Library [imagesonline.bl.uk], i d'altres. Els materials imprescindibles per a realitzar els treballs proposats es trobaran sempre entre aquests recursos, als quals s'afegeixen els textos de la bibliografia bàsica, així com un parell de documentals, que estaran disponibles en l'espai virtual de l'aula.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt