Geografia d'Europa Codi:  21.105    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

Aquesta assignatura tracta les característiques físiques, humanes, històriques, econòmiques i culturals que han anat conformant l'Europa actual, tot i les dificultats que comporta acotar Europa en termes geogràfics. Però independentment d'on situem les seves fronteres, considerem que es tracta d'una unió política que reuneix la major part dels països de l'àrea. Considerem que el concepte geogràfic d'Europa ve molt determinat pel seu contingut. I donat que l'ens polític que l'estructura, la UE, s'ha anat ampliant i assolint més competències, Europa és un objecte d'estudi específic que centrarà el nostre interès al llarg de l'assignatura.

Així doncs, a través del coneixement del conjunt d'Europa, l'estudiant podrà interpretar els factors geogràfics i socioeconòmics que han configurat el territori europeu al llarg de la seva història recent. Per assolir-ho ens endinsarem en la seva organització política, en concret el funcionament i construcció de la UE, un ens supranacional molt present a les nostres vides.

Amunt

Aquesta assignatura s'emmarca en els estudis en Geografia del Grau de Geografia i Història. Per aquest motiu s'ha enfocat de forma complementària amb una visió històrica d'Europa. De fet, Europa és un escenari essencial en la història de la humanitat.

Entenem que l'anàlisi geogràfica d'aquesta àrea orientarà en la comprensió dels aspectes polítics, econòmics i socials que permeten entendre millor l'Europa actual.

Amunt

El caràcter holístic i el punt de vista espacio-temporal de la Geografia la converteix en una excel·lent eina d'anàlisi. Multitud de temàtiques com l'economia, la història, la demografia, la geologia, la política, entre d'altres, només poden entendre's a partir d'una mirada des de la Geografia. A més, conèixer Europa i la UE, un dels principals ens internacionals, ens ajuda a conèixer millor el món en què vivim.

Amunt

Coneixements bàsics en geografia.

Amunt

Com a resultat de l'assignatura es pretén que l'alumne sigui capaç de:

 • Analitzar les debilitats, fortaleses, amenaces i oportunitats de l'Europa actual.
 • Conèixer el funcionament polític de la Unió Europea i les seves competències com a òrgan supranacional.
 • Comprendre els factors geogràfics, històrics i sociodemogràfics que han configurat el territori europeu en el període contemporani.
 • Interpretar el funcionament econòmic d'Europa, els seus diferents tractats comercials, la unió monetària de la Zona Euro i les relacions comercials amb la resta del món.
 • Valorar i conèixer la influència de les decisions a escala continental sobre l'escala local; estudiar els desequilibris territorials que es donen a Europa i conèixer els mecanismes de la UE per intentar mitigar-los.

Per a això l'alumne haurà de fer gala de les següents competències:

 • Aplicar els seus coneixements al treball o vocació de forma professional. Demostrar així que es posseeixen les competències per a l'elaboració i defensa d'arguments, i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Adquirir un domini en els mètodes, tècniques i instruments d'anàlisis, així com en la interpretació de les fonts i documents històrics, artístics i geogràfics.
 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Buscar, seleccionar i processar informació, i gestionar fonts documentals de manera eficaç i eficient, incloent l'ús de les TIC
 • Capacitat d'aprofundir en la diversitat i complexitat dels territoris en els quals es desenvolupa l'activitat humana, i caracteritzar els diferents espais regionals.

Amunt

 • Tema 1: Geografia física d'Europa.
  • Geomorfología.
  • Clima.
  • Aigües continentals.
  • Biogeografia: biomes i masses forestals.
 • Tema 2: Demografia i societat europea.
  • La transició demogràfica.
  • Envelliment.
  • Moviments migratoris.
 • Tema 3: Organització política a Europa.
  • Les fronteres a Europa.
  • La Unió Europea.
   • Història.
   • Estructura i funcionament.
   • Finançament.
 • Tema 4: Economia europea.
  • Agricultura.
  • Indústria.
  • Comerç i serveis.
  • Turisme.
  • Transport.
  • Energia.
 • Tema 5: Regions, desequilibris i política regional a Europa.

Amunt

Tim Unwin / Josep Borrell Audiovisual

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt