Mètodes qualitatius i quantitatius de les c. h. i s. Codi:  21.115    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

A l'assignatura Mètodes qualitatius i quantitatius de les ciències humanes i socials treballarem diversos mètodes de recollida i anàlisi de dades que ens seran útils a l'hora de plantejar i realitzar un bon treball d'investigació. Aquesta assignatura està plantejada com un "laboratori de mètodes", en el qual podrem anar testant i provant els diferents mètodes i tècniques d'investigació que presentarem al voltant d'un cas d'estudi. Aquest cas d'estudi serà presentat a l'aula des del primer dia de semestre i en el seu plantejament ja hi trobarem les dades inicials a partir de les quals anar formulant preguntes de recerca que posaran en joc mètodes diferents. El nostre cas d'estudi serà un cas prou acotat per tal de poder-lo treballar plegats durant el semestre sense perdre'ns ni perdre el fil, però alhora serà prou complex perquè ens pugui donar prou joc en el nostre petit "laboratori". 

Amunt

OBJECTIUS 

 • Presentar a l'alumnat  els principals mètodes i tècniques de recerca en ciències socials i humanes.
 • Comprendre com la tria dels mètodes i tècniques sempre és una variable dependent de la pregunta de recerca
 • Presentar el procés de recerca com un procés complexe i no lineal


COMPETÈNCIES

Competències bàsiques i generals:

 • Que els estudiants desenvolupin les habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Adquirir un domini en els mètodes, tècniques i instruments d'anàlisi i d'interpretació de les fonts i documents històrics, artístics i geogràfics. 


Competències transversals:

 • Dilucidar les particularitats disciplinàries i interpretar la realitat des d'una mirada interdisciplinària
 • Usar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional


Competències específiques:

 • Analitzar informacions contingudes en textos, imatges i discursos i avaluar-los de forma autònoma i crítica
 • Formular hipòtesis i desenvolupar projectes d'investigació que puguin contribuir al coneixement i debat de problemes actuals o del passat
 • Buscar, seleccionar i processar informació, i gestionar fonts documentals de manera eficaç i eficient, incloent l'ús de les TIC
 • Conèixer i saber aplicar els principals mètodes i tècniques de recerca de les ciències humanes i socials de forma eficient i crítica.


 

 

Amunt

 • El procés de la investigació científica
 • El disseny empíric de la investigació
 • Operacionalització, observació i mesura de les variables
 • Anàlisi de casos
 • Les tècniques quantitatives: llegir i elaborar estadístiques bàsiques, anàlisi de contingut quantitatiu
 • Les tècniques qualitatives: l'observació, l'entrevista en profunditat, els grups de discussió, l'anàlisi de contingut.


Amunt

Els rastres del passat. Portbou després de la Guerra Civil. Audiovisual

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt