Antropologia social i cultural Codi:  21.118    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

El mot antropologia prové de la combinació d'anthropos (ésser humà) i logos (coneixement). L'etimologia del mot, doncs, ens fa veure de manera ben clara quin és el principal objectiu de coneixement d'aquesta disciplina. L'antropologia consisteix en l'estudi de l'espècie humana, d'allò que fa aquesta espècie diferent de tota la resta i de totes les formes de vida que han caracteritzat l'espècie humana des dels seus orígens fins l'actualitat. Els antropòlegs volem saber per què els humans som tan diferents de la resta d'animals, i per què som tan diferents també entre nosaltres.


La idea de "cultura" és fonamental per comprendre la raó d'ésser de la disciplina. La cultura ens explica perquè els humans som diferents de la resta dels animals i també entre nosaltres. Aquest concepte constitueix els seu principal punt focal a través del qual arribem també a un millor coneixement de la persona: La persona com a ésser cultural. La principal  finalitat del curs no és que els estudiants assoleixin coneixements de caire enciclopèdic sobre l'antropologia, sinó que arribin a assumir les eines conceptuals bàsiques de la disciplina per tal de facilitar la reflexió i el pensament antropològics, i possibilitar d'aquesta manera la seva aplicació tant en altres àmbits d'estudi com en la nostra mateixa vida quotidiana

Amunt

OBJECTIUS

 • Entendre la diversitat com a component fonamental de l'espècie humana
 • Familiaritzar-se amb els corrents teòrics més importants de l'antropologia.
 • Adquirir una perspectiva d'espècie en l'estudi del comportament humà
 • Desenvolupar una visió comparativa sobre les formes de vida humana
 • Adquirir nocions sobre l'estudi interdisciplinari del comportament humà que integri les ciències naturals: biologia, neurociències, etc. 

COMPETÈNCIES

 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l’elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d’estudi
 • Posseir les capacitats, eines i recursos per a l'anàlisi i la síntesi d’informació

Amunt

 1. Evolució humana i història de la vida
 2. Coneixement genètic i coneixement individual
 3. El creixement del cervell humà
 4. Teoria de la ment i estructura modular del cervell-ment
 5. El sorgiment de la cultura en l’evolució humana
 6. La transmissió del coneixement cultural
 7. El problema del significat
 8. Entendre la diversitat humana
 9. Teories sobre la cultura
 10. El misteri del canvi cultural
 11. La selecció per grups culturals
 12. Mems i grups culturals
 13. Co-evolució cultura-gens

Amunt

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt