Història política Codi:  21.125    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.
El poder és probablement el factor més transcendental a la història política. En el passat el poder ha tingut tota mena de manifestacions i orígens. La pregunta de com s'origina i exerceix l'autoritat dins d'un determinat col·lectiu és fonamental a l'hora de fer una anàlisi de l'evolució històrica de les societats humanes. Malgrat que el poder s'ha expressat en diferents formes al llarg del temps, una de les seves manifestacions més importants és l'estat. Per aquesta raó la formació de l'estat ha de formar part de les narratives historiogràfiques.
En aquesta assignatura examinareu l'evolució històrica de l'estat en tant que manifestació del poder, des d'una perspectiva global, per tal d'entendre i reflexionar al voltant d'aquest concepte.

Amunt

OBJECTIUS

  • Conèixer l'evolució del concepte d'Estat en el temps.
  • Comprendre els principals processos històrics que configuren l'estat modern.
  • Analitzar les diverses fases d'expansió de l'estat democràtic.
  • Conèixer i analitzar la manera en què el procés de globalització condiciona i transforma l'estat-nació actual.

COMPETÈNCIES
Competències bàsiques i generals:

  • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
  • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  • Arribar a ser expert en el coneixement i aplicació dels conceptes, teories, temes i procediments de la investigació històrica, artística i geogràfica

Competències transversals:

  • Considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes en què treballin, avaluar-los i fonamentar les conclusions i les decisions en base a aquesta avaluació.

Competències específiques:

  • Comprendre, identificar i analitzar les variables històriques que generen l'inici o la fi dels grans processos històrics.

Amunt

1. L'estat modern

2. L'estat nació

3. La crisi de l'estat

Amunt

Entrevista Xavier Arbós Audiovisual

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt