Història econòmica Codi:  21.126    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

La història econòmica moderna està estretament lligada al capitalisme. Però sota aquest concepte s'amaguen evolucions diverses, de vegades complementàries i de vegades contradictòries, d'un sistema econòmic que ha transformat profundament sistemes productius, societats, països i relacions. Aquesta assignatura vol donar les eines perquè l'alumnat pugui entendre i analitzar els debats passats i presents, així com els conceptes, períodes i principals historiadors que han marcat la disciplina.

Amb aquest objectiu, en primer lloc es fa una introducció a la història més cronològica del capitalisme de la mà de l'historiador alemany Jürgen Kocka, amb un repàs als primers teòrics. Consolidats els conceptes bàsics, posteriorment s'identifiquen i analitzen tres moments essencials i comuns: les etapes de creixement, consolidació i crisi. Aquesta visió més genèrica, complementada amb lectures orientades i treballs sobre dades reals, s'acompanya d'una mirada sobre la realitat espanyola. Aquesta assignatura forma part del Grau d'Història, Geografia i Història de les Arts i del Grau de Ciències Socials de la UOC.

* Alguns dels textos poden estar en anglès

Amunt

OBJECTIUS

 • Comprendre les condicions prèvies a la formació del capitalisme a Europa occidental
 • Conèixer el procés de la revolució industrial a Anglaterra i la seva consolidació com a imperi, així com la seva expansió i consolidació.
 • Conèixer diferents processos de creixement econòmic, consolidació i crisi que s'han produït a diferents països dels cinc continents.
 • Analitzar l'expansió territorial de les potències capitalistes occidentals com a vehicle d'expansió i consolidació econòmica.
 • Comprendre els fonaments teòrics del liberalisme i la crítica marxista al sistema capitalista

COMPETÈNCIES

Competències bàsiques i generals:

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Aprofundir en el coneixement i aplicació dels conceptes, teories, temes i procediments de la investigació històrica, artística i geogràfica.

Competències transversals:

 • Considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes en què treballin, avaluar-los i fonamentar les conclusions i les decisions en base a aquesta avaluació.

Competències específiques:

 • Comprendre, identificar i analitzar les variables històriques que generen l'inici o la fi dels grans processos històrics.
 • Utilitzar indicadors bàsics d'història econòmica i economia: creixement econòmic, PIB per càpita, etc.

Amunt

1. INTRODUCCIÓ. CONCEPTES BÀSICS D'HISTÒRIA ECONÒMICA
A partir de la lectura de Jürgen Kocka, Historia del capitalismo, Barcelona, Crítica (2014) es treballaran tant la cronologia com els conceptes més bàsics d'un anàlisi del capitalisme des de la història econòmica.

2. EL CREIXEMENT ECONÒMIC I L'ECONOMIA MUNDIAL
A partir de les dades disponibles a la pàgina web de Maddison i dels materials facilitats a l'aula, es posaran en pràctica els coneixements adquirits a través d'un estudi de cas guiat, centrat en el moment d'engegada del creixement econòmic.

3. CONSOLIDACIÓ: CONVERGÈNCIES I DIVERGÈNCIES
A partir de les dades disponibles a la pàgina web World Inequality Database i dels materials facilitats a l'aula, es posaran en pràctica els coneixements adquirits a través d'un estudi comparat guiat, centrat en l'anàlisi de convergències i divergències de la consolidació econòmica.

4. LES CRISIS ECONÒMIQUES
A partir de les dades disponibles a la pàgina web del Banc Mundial i dels materials facilitats a l'aula, es posaran en pràctica els coneixements adquirits a través d'un estudi de cas guiat, centrat en algunes de les crisis econòmiques identificades.

Amunt

Convergència / Divergència Audiovisual
Industrialització / Desindustrialització Audiovisual
Socialdemocràcia / Neoliberalisme Audiovisual
Economia d’oferta (Rev. Industrial) / Economia de la demanda (Rev. Industriosa) Audiovisual
Què és el creixement econòmic? Audiovisual
Historia del capitalismo Llibre-manual
Què són les crisis econòmiques? Audiovisual
Lliure comerç / Proteccionisme Audiovisual

Amunt

Jürgen Kocka (2013), Historia del capitalismo, Barcelona, Crítica (2014)

Angus Maddison. "Income Growth, Income Gaps and the Ranking of Nations" i "Phases of Development". En: Monitoring the World Economy.

Leandro Prados de la Escosura, Spanish Economic Growth, 1850-2015, Palgrave Studies in Economic History, 2017.

Moses Abramovitz: "Catching Up, Forging Ahead and Falling Behind". Journal of Economic History, vol. 46, núm. 2. ISSN 1471-6372 0022-0507

Thomas Piketty: "Introducció". El capital al segle XXI. p. 15-58. Barcelona : RBA La Magrana, 2014. ISBN 9788482647449

"La crisis financiera: perennemente presente". En: Charles P. Kindleberger i Robert Z. Aliber. Manías, pánicos y cracs. Historia de las crisis financieras. p. 1-37. Barcelona : Ariel, 2012. ISBN 9788434404939

Maluquer de Motes, Jordi. La economía española en perspectiva histórica. Barcelona : Pasado & Presente, cop. 2014. 667p. ISBN 9788494212994

Bases de dades del Banc Mundial, World Top Income Database i Maddison

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt