Història i cultura africanes Codi:  21.141    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.
L’assignatura Història i cultura africanes se centra en l’estudi i interpretació dels episodis fonamentals, així com dels seus pressupòsits i conseqüències, de la història d'Àfrica durant les èpoques moderna i contemporània. L'assignatura també incideix en l’estudi dels principis fonamentals i dels episodis històrics més rellevants de l'art africà

Amunt

OBJECTIUS
 • Familiaritzar-se amb la història de l'Àfrica negra, la seva periodització, la diversitat i unitat dels processos que tenen lloc al subcontinent, així com amb els factors que els han condicionat fins a l'actualitat.
 • Aprendre a integrar la diversitat cultural a la reflexió històrica i a l’inrevés, qüestionant en conseqüència l'etnocentrisme dels enfocaments mainstream de l'anomenada "història universal" i aprenent a avaluar críticament les contribucions dels corrents heterodoxes, com el mal anomenat afrocentrisme.
 • Ser capaç de combinar les perspectives globals (història global) i locals (coneixement local, "particularisme històric") en la comprensió de les societats africanes, incloses la diàspora i, de manera analíticament subsidiària, les societats que interaccionen amb elles.
 • Ser capaç d'avaluar els beneficis d'incorporar la perspectiva diacrònica llarga (longue durée) en la comprensió dels fets socials i en la hipotètica intervenció sobre els mateixos (ciència aplicada), en particular en contextos de desenvolupament.
 • Ser capaç de començar a integrar en la interpretació dels fets històrics i socials fonts que exigeixen metodologies disciplinàriament diferents, en particular, documentals (distingint primàries, secundàries, etc.), etnogràfiques (treball de camp, memòria oral ...) i arqueològiques, així com un breu cop d'ull crític a altres possibilitats com les obertes per la paleobiologia, la glotocronologia/etimologia, etc.

COMPETÈNCIES
Competències bàsiques i generals
 • Aprofundir en el coneixement i aplicació dels conceptes, teories, temes i procediments de la investigació històrica, artística i geogràfica
 • Competències transversals:
 • Dilucidar les particularitats disciplinars i interpretar la realitat des d'una mirada interdisciplinar.
Competències específiques
 • Realitzar anàlisis comparades en l'estudi de la història local, nacional i internacional
 • Formular hipòtesis i desenvolupar projectes d'investigació que puguin contribuir al coneixement i debat de problemes actuals o del passeu

Amunt

 • El robatori de la història d'Àfrica: historiografia colonial, antropologia i afrocentricitat. El continu històric subsaharià / negroafricà.
 • De la Mare Àfrica a l’Àfrica Antiga. Sobre la contribució africana a la història humana. La frontera africana.
 • Àfrica clàssica. Models i autonomia.
 • L'Àfrica del tràfic d'esclaus. Processos contradictoris.
 • Àfrica perplexa: de la colonització a la cooperació. Emancipació i desenvolupament. ¿Futur?

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + PS

Nota final d'assignatura: AC + PS

AC = 70%

PS = 30%

Notes mínimes:

· PS = 3,5

Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a la PS.

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65%

AC = 35%

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt