Probabilitat i estadística Codi:  22.407    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

L'assignatura de Probabilitat i Estadística està pensada com una matèria de formació bàsica per a l'estudiant. Té com a objectiu donar les eines essencials que es necessiten per analitzar bases de dades amb diferents tipus de variables i així poder donar resposta a les qüestions plantejades.


 Aquesta assignatura s'estructura en tres grans blocs:

 •  Estadística descriptiva
 •  Introducció a la probabilitat
 •  Inferència estadística 


Començarem el primer bloc reflexionant sobre com s'obtenen les dades i com podem descriure la població estudi a partir de les mostres obtingudes per això utilitzarem tant estadístics com gràfics. En el segon bloc s'introdueixen els conceptes bàsics de probabilitat així com les distribucions més conegudes i els resultats teòrics necessaris per a la següent part. Finalment, en l'últim bloc es treballen les principals tècniques d'inferència estadística: els intervals de confiança i els contrastos d'hipòtesis. Els contrastos de comparació més elementals donaran pas a l'estudi de la regressió lineal simple i multivariant. 


L'objectiu és que l'estudiant tingui clara l'aplicació dels conceptes i procediments plantejats. Per dur a terme les activitats del curs s'utilitzarà el software estadístic R que permetrà des del primer dia treballar amb bases de dades diverses.

Amunt

En ser una de les primeres assignatures que l'estudiant farà del grau de Ciència de dades aplicada, ha d'ajudar a l'estudiant/a en la seva formació científic-tècnica, aportant un llenguatge i metodologies propis de l'estadística. Proporciona instruments per a altres matèries més directament relacionades amb el món de la ciència de dades aplicada.

 

Amunt

Nivell de matemàtiques preuniversitari

Amunt

 • Reconèixer les tècniques de mostreig més importants.
 • Obtenir i escriure un resum estadístic  a partir d'un conjunt de dades (univariants i bivariants) mitjançant tècniques descriptives bàsiques (numèriques i gràfiques) per poder treure'n conclusions.
 • Conèixer els elements bàsics de teoria de la probabilitat.
 • Utilitzar el llenguatge estadístic bàsic.
 • Aplicar les principals eines de la inferència estadística de manera adequada: l'estimació puntual, test d'hipòtesis estadístiques i intervals de confiança.
 • Calcular regressions amb dades concretes i fer-les servir per fer prediccions.
 • Utilitzar programari estadístic (R) per descriure dades, realitzar contrastos i fer regressions.

Amunt

Hem organitzat l'assignatura d'acord amb el plantejament de 5 reptes emmarcats en 5 temes diferents. 

 • Tema 1: Tipus de mostreig i estadística descriptiva
 • Tema 2: Probabilitat: conceptes bàsics i variables aleatòries
 • Tema 3: Inferència estadística I. Estimació i intervals de confiança
 • Tema 4: Inferència estadística II: Contrast d'hipòtesis
 • Tema 5: Regressions

Amunt

Estadística: prendre decisions a partir de dades (vídeos) Audiovisual
Fitxes d'estadística Web
Estadística PDF
Matemàtiques i Estadística amb R PDF
Estadística. Presentacions i activitats Web

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt