Introducció a la ciència de dades Codi:  22.417    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

Aquesta assignatura presenta el conjunt de conceptes fonamentals per a introduir-se al món de la ciència de les dades. Així, es busca una definició i s'enumeren i delimiten els conceptes i noms que configuren el núvol d'idees al voltant de la ciència de dades. Es presenten les fases del cicle de vida de la dada i els rols i característiques d'un científic de dades. Es planteja quins són els dilemes ètics del nou paradigma, i també quin impacte té en les organitzacions la responsabilitat de gestionar aquestes dades. 

Per donar forma i aterrar tota aquesta conceptualització, es presenten també alguns casos d'exemple de projectes de ciència de dades, a partir dels quals es donarà una primera vista panoràmica del que implica la pràctica de la professió.


En definitiva, a l'acabar l'assignatura l'estudiant tindrà una visió general del que significa treballar com a científic de dades.

Amunt

Aquesta és una assignatura obligatòria prevista per a ser cursada en el primer semestre, el de la incorporació de l'estudiant al Grau en Ciència de Dades Aplicada.

Amunt

No calen coneixements previs donat el seu caràcter introductori. Amb tot una base prèvia en algorísmica, programació i/o bases de dades serà un avantatge.

Amunt

Es posible que alguns dels continguts d'aquesta assignatura s'hagin d'estudiar a partir de materials i recursos escrits en anglès.

Amunt

 • Construir una definició de ciència de dades
 • Entendre els conceptes habitualment usats i relacionats en el context de la ciència de dades.
 • Entendre les fases del cicle de vida de la dada.
 • Entendre la necessitat de posar en pràctica altres competències al treballar en el paper d'un científic de dades.
 • Entendre la problemàtica ètica en un projecte de ciència de dades.
 • Conèixer els elements bàsics de la governança en l'àmbit de la ciència de dades.

Amunt

Bloc 1: Les dades.

 • La societat de la informació.
 • Dades, informació, coneixement, saviesa?
 • Què és una dada?
 • Cicle de vida de les dades.

Bloc 2: La ciència de dades.

 • Origen i evolució de la ciència de dades.
 • El rol del científic de dades.
 • Àmbits de la ciència de dades .
 • Conceptes de ciència de dades.

Bloc 3: Exemples de projectes de ciència de dades.

 • Projectes de ciència de dades per al desenvolupament i l'acció humanitària.
 • Ciència de dades per al control d'epidèmies. El cas de l'Ebola.
 • L'anàlisi i la visualització dels recorreguts dels taxis de Nova York.

Bloc 4: Ètica en l'àmbit de la ciència de dades.

 • Ètica i big data.
 • Què haig de fer? El bé, el just o el correcte? Teories.
 • Conceptes fonamentals per a una ètica aplicada al big data.
 • La presa de decisions ètiques.

Bloc 5: "Governar" les dades a les organitzacions. 

 • La dada com a actiu de valor per a l'organització.
 • Una altra perspectiva del cicle de vida de les dades.
 • Govern de la dada.
 • Components i maduresa del data governance.

Amunt

Repositori de recursos sobre ciència de dades Web
Fonaments de data science PDF
El cicle de vida de la dada PDF

Amunt

Del llistat anterior, els únics elements que haureu d'utilitzar són els indicats explícitament en les descripcions dels Blocs 1 a 5 al cronograma de l'aula. 

Addicionalment als materials indicats com obligatoris en les descripcions dels blocs de contingut, en el transcurs de l'assignatura es poden recomanar altres recursos com lectures addicionals, webs de referència, i blocs especialitzats, principalment per a aquells estudiants que vulguin o necessitin aprofundir en certs aspectes.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt