Estadística aplicada Codi:  78.580    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2020-2021. Us servirà per planificar la matrícula. Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
L'assignatura d'Estadística Aplicada aprofundeix en l'estudi dels mètodes estadístics necessaris en la formació d'un graduat en Administració i Direcció d'Empreses (ADE), en Marketing i Investigació de Mercats (MiIM), en Economia, i en Ciències Socials, des d'una perspectiva eminentment pràctica. 

L'assignatura ha de ser entesa com la prolongació dels Fonaments d'Estadística i conté ampliacions d'alguns temes ja estudiats així com el desenvolupament de nous mètodes que esdevenen molt importants en l'aplicació estadística al grau en ADE, al grau en MiIM, al grau en Economia, i al grau en Ciències Socials. Tot plegat constitueix un curs avançat sobre mètodes estadístics per aquells que ja heu superat un primer nivell introductori i n'heu assimilat els continguts.

Amunt

Aquesta assignatura és una continuación de l'assignatura "Fonaments d'estadística".

Amunt

Per tal d'afrontar l'assignatura amb garanties és important haver assolit un domini dels continguts treballats a l'assignatura de "Fonaments d'Estadística".

Amunt

Les competències específiques i transversals a assolir en el Grau en Administració i Direcció d'Empreses són les següents:   Competències específiques: 

 • Capacitat per generar coneixement econòmic rellevant a partir de dades, aplicant els instruments tècnics pertinents.
  • Criteris d'acompliment:
   • Identificar la informació rellevant per a resoldre situacions econòmiques i empresarials.
   • Comprendre els conceptes, teories i models existents per a generar coneixement econòmic.
   • Aplicar criteris i tècniques per a seleccionar la millor forma de generar coneixement econòmic.
 • Capacitat per valorar críticament situacions empresarials concretes i establir possibles evolucions d'empreses i mercats.
  • Criteris d'acompliment:
   • Analitzar i avaluar la informació obtinguda per a valorar críticament situacions empresarials i econòmiques.
   • Extraure conclusions de la informació i contrastar-la per a valorar críticament situacions empresarials i econòmiques.

Competències transversals: 

 • Capacitat per interpretar i avaluar la informació de manera crítica i sintètica
  • Criteri d'acompliment:
   • Extreure les conclusions de la informació i contrastar-les.
 • Capacitat per utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'àmbit acadèmic i professional.
  • Criteri d'acompliment:
   • Aprofitar les potencialitats de les tecnologies de la informació per a cercar, organitzar, sintetitzar, analitzar i/o transformar la informació necessària per a la tasca que s'està realitzant.

Les competències específiques i transversals a assolir en el Grau en Marketing i Investigació de Mercats són les següents:

Competències específiques: Capacitat per aplicar els coneixements teòrics i les eines d'investigació dels mercats en la definició de solucions de negoci.  

Competències transversals: Capacitat per utilitzar i aplicar correctament les tecnologies de la informació i de la comunicació en els àmbits acadèmic i professional.    

Les competències a assolir en el Grau en Economia són les següents:

Competències bàsiques: Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que surt de la base de l'educació secundària general, i és habitual trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou tambié alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudio; que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que es demostren per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi; contribuir a una assignació de recursos eficient i equitativa, tant en l'àmbit particular com col·lectiu.  

Competències transversals: Utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en els àmbits acadèmic i professional; buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.  

Competències específiques: Identificar i seleccionar la informació quantitativa i qualitativa de caràcter rellevant per a l'anàlisi i la pràctica; interpretar i utilitzar la informació econòmica quantitativa i qualitativa de caràcter rellevant per a la presa de decisions; aplicar las principals tècniques instrumentals pròpies de l'anàlisi econòmica; formular polítiques que millorin l'eficiènci i l'equitat de l'economia.  

Finalment, les competències específiques i transversals a assolir en al Grau en Ciències Socials, i que es treballen en aquesta assignatura, són les següents:  

Competències específiques: Que els estudiants sàpiguen analitzar dades empíriques per a generar coneixement significatiu en el camp de les ciències sociales.  

Competències transversals: Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomía, i que els estudiants puguin aplicar les tècniques d'investigació, cerca, recuperació, tractament i presentació de la informació.

Amunt

L'assignatura d'Estadística Aplicada es divideix en quatre unitats, que es corresponen amb els continguts que es treballaran en les quatre PACs del curs:  

Unitat 1. Mostreig i nombres índex.  

En aquesta primera unitat, en primer lloc, analitzarem les diferents maneres que hi ha per recollir mostres d'una variable tenint en compte que l'objectiu principal és que sigui representativa de la població a què fa referència. La selecció de la grandària de la mostra també serà un altre dels punts importants d'aquesta unitat. En segon lloc, treballarem les dades de tall temporal, comparant valors que corresponen a diferents períodes de temps (nombres índex).

Unitat 2. Regressió lineal.  

Aquesta unitat es centra en la regressió lineal, tant la simple com la múltiple, per trobar relacions de causalitat entre variables. La inferència estadística sobre la regressió en permetrà contrastar les hipòtesis corresponents sobre l'adequació i la significació d'aquestes relacions.  

Unitat 3. Anàlisi multivariant.        

En aquesta unitat ens centrem en l'anàlisi estadístic multivariant, en què haurem de treballar amb moltes variables alhora. Les principals tècniques que introduirem seran l'Anàlisi Factorial, l'Anàlisi Cluster, i l'Anàlisi Discriminant.

Unitat 4. Contrastació no paramètrica.     

En assignatures prèvies d'estadística vàrem aprendre a fer contrastos d'hipòtesis sobre la mitjana, sobre la variància, i sobre les proporcions. En aquesta unitat posarem especial atenció a la contrastació no paramètrica, en què no es plantegen restriccions sobre els paràmetres.    

Amunt

Fichas de estadística Web
Documentación complementaria: tablas estadísticas Web
Estadística: tomar decisiones a partir de datos (vídeos) Audiovisual
Matemáticas y Estadística con R PDF

Amunt

Mòduls didàctics

Es el material central de l'assignatura a través del qual podreu fer el seguiment dels conceptes més importants que desenvolupareu durant aquest semestre. Per a cada PAC, i a l'aula virtual, es detallaran els continguts concrets que s'han de considerar. 

Fitxes

Amb l'objectiu de treballar els principals conceptes estadístics de forma aplicada i pràctica, amb l'ús d'un paquet estadístic (R-Commander), es proporciona per a cada PAC un conjunt de Fitxes que ho exemplifiquin. A més a més dels casos pràctics que ajuden a treballar els diferents conceptes, també s'hi pot trobar una relació de referències bibliogràfiques bàsiques i complementaries, que permeten aprofundir encara més en el coneixement de tot el que s'ha estudiat.

L'R-Commander és un programa estadístic d'ús molt senzill i especialment indicat per a l'aprenentatge de l'Estadística. La seva presentació i forma de funcionament és molt visual i intuitiu, la qual cosa facilitarà la comprensió de la matèria.

Guies d'estudis (GES)

En la major part d'Unitats (PACs), els continguts dels mòduls didàctics es complementen amb unes guies d'estudis que, essencialment, destaquen els principals conceptes a tenir en compte. L'enllaç a cadascuna d'aquestes guies es troba en el detall de continguts associats a cada PAC. 

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt