Tecnologies i aplicacions multimèdia Codi:  M1.400    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

L'assignatura de Tecnologies i aplicacions multimèdia concentra la seva atenció en l'anàlisi de les plataformes i dispositius emprats en la creació de continguts digitals i suposa una aproximació general a les diverses maneres de crear continguts multimèdia. Ho fa posant en perspectiva l'evolució de les tecnologies de la informació i la comunicació per tal de facilitar la comprensió en profunditat del fenomen de la convergència digital i la seva relació amb l'eclosió de les aplicacions web i mòbils.

Aquesta assignatura proposa realitzar una visita retrospectiva a les tecnologies i aplicacions del món de la producció de continguts digitals interactius amb la finalitat d'aprofundir en l'anàlisi del moment actual i les tendències del sector de la indústria Multimèdia.

Amunt

Aquesta assignatura és obligatòria pels dos itineraris del Màster en aplicacions multimèdia i mostra les bases que sustenten les tecnologies i les aplicacions de la multimèdia dins de l'entorn social i empresarial actual.

Amunt

En desenvolupar competències relacionades amb l'anàlisi i estudi de diferents tecnologies i aplicacions de la multimèdia dins del món dels dispositius d'escritori i mòbils, els camps professionals associats són tots aquells on els productes i continguts digitals i la gestió de projectes de desenvolupament d'aplicacions multimèdia tenen un paper significatiu. Com camps de directa aplicació es troben la gestió de projectes i les activitats de consultoria en els àmbits digital i multimèdia.

Amunt

Aquesta assignatura no necessita coneixements previs especials.

Amunt

L'assignatura utilitza recursos d'elaboració pròpia i aporta una selecció acurada d'un ampli ventall de recursos en línia. L'enfocament de l'assignatura centrat en l'estudi del moment actual del desenvolupament de les tecnologies i aplicacions de creació digital, comporta una recerca permanent de continguts recents i rellevants per a ser tractats i analitzats a l'aula.

En aquest sentit, l'estudiant s'ha d'acostumar a sentir-se còmode treballant amb recursos de diferents procedències i formats. Addicionalment, l'assignatura compta amb consultors de contrastada experiència professional en el sector.

Amunt

Aquesta assignatura treballa les següents competències del Pla d'Estudis oficial del Màster:

 1. Capacitat per actualitzar les competències professionals, aconseguint una adaptació continuada en l'ús i aplicació de les tecnologies de la informació en entorns futurs (nº 3, Pla d'Estudis).
 2. Capacitat per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis i multidisciplinaris (4).
 3. Capacitat per a proposar, dissenyar, desenvolupar i implementar aplicacions i continguts multimèdia (6).
 4. Capacitat per estudiar i valorar propostes de projectes que tractin sobre aplicacions i continguts multimèdia tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat (8).

Per tal de desenvolupar aquestes competències planteja els següents objectius com a resultat de tot el procés d'aprenentatge:

 • Capacitat de triar entre diferents plataformes d'escriptori i mòbils per donar sortida a un producte digital.
 • Capacitat d'analitzar els costes de creació d'una aplicació multimèdia.
 • Capacitat de triar el sector més adequada per a realitzar una aplicació multimèdia concreta.
 • Capacitat d'analitzar les diferents tecnologies necessàries per al desarrollo d'aplicacions multimèdia.
 • Capacitat de presentar informació en diferents tipus de formats com a resposta a necessitats específiques.

 

Amunt

L'assignatura està organitzada al voltant de quatre eixos temàtics que es corresponen amb les quatre entregues que l'estudiant ha de realitzar durant el semestre. Així mateix, en cadascuna de les entregues l'estudiant aprofundeix en un format diferent per presentar la informació. D'aquesta manera, al llarg del semestre es treballen tant qüestions teòriques sobre els sectors digital i multimèdia, com les eines i aspectes pràctics relacionats amb l'elaboració de continguts.

TEMA 1. Plataformes i tecnologies de creació de continguts digitals

 • Tipologia de plataformes i aplicacions.
 • Característiques específiques de dispositius multimèdia.
 • Mètodes per al desenvolupament d'aplicacions mòbils.
 • Presentació d'informació a través d'informes tècnics.

TEMA 2. Entorn digital i ús quotidià de tecnologies i aplicacions

 • Anàlisi d'ús d'aplicacions mòbils i d'escriptori.
 • Identificació de necessitats.
 • Estudi de diferents models de negoci de continguts digitals i multimèdia.
 • Presentació d'informació a través d'infografies.

TEMA 3. Estratègies, regles de publicació, promoció i retorn de la inversió

 • Estudi de l'economia digital i la convergència de sectors tradicionals.
 • Aspectes legals i econòmics de la creació de continguts digitals.
 • Observació de tendències i mercats emergents.
 • Presentació d'informació de forma visual (Powerpoint, Slides, etc.).

TEMA 4. Eines de programari gratuïtes i de pagament utilitzades per a la creació de continguts i aplicacions digitals

 • Comparatives entre diferents tipus d'eines.
 • Anàlisi de diferents formats per presentar informació.
 • Ús d'eines habituals en el sector professional.
 • Presentació de la informació a través de vídeo.

Amunt

Wiki Web
Vídeo Audiovisual
Programari Adobe/Software Adobe Programari
Blog Web

Amunt

La naturalesa dels continguts que es desenvolupen en l'assignatura condiciona els recursos amb què aquest compte cada edició. Com s'ha assenyalat anteriorment, el món del desenvolupament mòbil i la indústria multimèdia són de naturalesa tan canviant que, per mantenir-raonablement actualitzada, aquesta assignatura necessita revisar constantment les fonts que s'utilitzen com a materials per al seu desenvolupament. En aquest sentit, l'estudiant s'ha de sentir còmode treballant amb recursos de diferents procedències i formats i fins i tot afrontar la lectura ocasional d'alguns articles en anglès.

En conseqüència, l'assignatura compta amb una selecció de recursos digitals actuals sobre la temàtica, en alguns casos realitzada en col·laboració amb altres entitats com Enough Software. Alguns d'aquests materials formen part de les lectures recomanades, mentre que altres suposen lectures opcionals que poden resultar d'interès puntual a l'hora d'aprofundir en alguns temes. Més enllà d'aquests materials convencionals, l'assignatura es recolza fortament en les lectures recomanades que s'aniran suggerint durant el semestre a través dels diferents fòrums de l'aula. Aquestes lectures, que habitualment són d'articles d'extensió curta a mitja, suposen recursos més específics i actuals que qualsevol material publicat en formats convencionals. Per això, és del tot necessari que l'estudiant segueixi l'activitat de l'aula i sigui flexible a l'hora d'afegir nous recursos al seu llistat de materials.

Convé recordar també que l'estudiant té accés a un Laboratori de tecnologies multimèdia, on és possible experimentar, practicar i resoldre dubtes i qüestions sobre el desenvolupament de projectes mòbils i eines d'autor multimèdia. En aquest laboratori es compta amb la presència d'un consultor de laboratori que proposarà la realització d'activitats completament optatives i sense avaluació (però sí amb retorn) sobre autories amb eines multimèdia i desenvolupament d'aplicacions mòbils. Us convidem a que ho feu servir tot el que el vostre temps us ho permeti.

Finalment, l'estudiant té també accés a la descàrrega del paquet Web Design Premium CS6 d'Adobe. Encara que l'assignatura no proposa l'ús d'unes determinades eines, algunes de les entregues si es poden veure beneficiades amb la utilització d'aquest programari, sense que això vagi en detriment del domini d'eines alternatives.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap examen final o prova de validació presencial. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt