Producció multimèdia Codi:  M1.402    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

La gestió àgil en projectes multimèdia, i de software en general, ha començat a ser molt popular entre les empreses degut als bons resultats que experimenten: una reducció important d'esforç inútil i hores extra, una reducció enorme del patiment i desgast de l'equip, clients més contents i fidelitzats, i un llarg etcètera.

I és que des de ja fa alguns anys, s'està posant al descobert millors maneres de desenvolupar, gestionar i planificar projectes multimèdia; prioritzant la satisfacció del client mitjançant lliuraments puntuals i continuats i assumint i acceptant de bon grat els canvis als requisits i funcionalitats d'allò que s'està construint.

L'assignatura de "Producció Multimèdia" forma caps de projecte, caps de producte i gent de negoci i gestió en general en els processos àgils, donant-los-hi un avantatge competitiu vers els gestors clàssics, predictius i tancats als canvis.

Vídeo presentació assignatura

Amunt

L'assignatura que ens ocupa es relaciona amb les assignatures del pla d'estudis del Màster universitari d'Aplicacions multimèdia en el seu itinerari professional, complementant-se amb la resta de matèries obligatòries, especialment amb les de l'àmbit de la gestió i direcció estratègica de projectes TIC.

Amunt

Aquesta assignatura forma a estudiants principalment per gestionar projectes multimèdia, amb la diferència que els prepara per a afrontar projectes de mig-llarg termini, d'abast incert i amb moltes possibilitats de canviar de requeriments durant tot el cicle de producció. Amb la gestió àgil de projectes abordem satisfactòriament aquesta evolució constant i assumint els canvis durant el projecte com a quelcom bo i satisfactori.

Després de cursar aquesta assignatura, l'estudiant podrà destacar per sobre del perfil clàssic de "cap de projecte" o "executiu de comptes" gràcies als coneixements adquirits en metodologies àgils.

Amunt

Per a tenir una experiència satisfactòria del curs i aprofitar-lo al màxim seria recomanable que l'estudiant hagi participat en projectes multimèdia, però tampoc és imprescindible, ja que el curs prepara en la gestió de projectes amb metodologies àgils des de l'inici.

Amunt

En aquesta assignatura:

Repassarem les diferències entre metodologies tradicionals i àgils: els productes multimèdia, en general, són projectes complexos. En les metodologies tradicionals, també anomenades predictives, s'ha intentat lluitar contra aquesta complexitat tant a nivell dels requisits com de la tecnologia. Vers les metodologies tradicionals hi ha nous enfocaments i plantejaments que intenten evitar els errors més habituals que es cometen en la gestió de projectes: les metodologies àgils.

Veurem com és el dia a dia en un projecte desenvolupat amb metodologies àgils, utilitzant Scrum. Scrum és un marc de treball per a definir processos que es caracteritza perquè és lleuger i fàcil d'entendre. Scrum no defineix un procés concret, sinó que proporciona les eines perquè cada equip personalitzi el marc de treball i trobi el procés més adequat a les seves circumstàncies. Aquesta característica fa que Scrum sigui apropiat per a situacions complexes, en què és difícil predir el que passarà en el futur i en què, per tant, caldrà una gran capacitat d'adaptació com en el cas del desenvolupament de productes multimèdia.

Ens endinsarem en una tècnica àgil que permet gestionar millor les tasques a desenvolupar en un projecte: Kanban. Amb el terme Kanban, amb el qual s'anomena una metodologia de producció o organització del treball que es basa en senyals visuals per a gestionar l'esforç i la dedicació del nostre equip de producció. Kanban permet al gestor de l'equip de producció multimèdia identificar embussos en la producció, millorar el temps de servei de tasques i optimar la qualitat en el procés de producció.

Constatarem com la relació entre client i proveïdor varia fins i tot en els pressupostos, repassant els diferents tipus possibles. Les regles que regeixen un projecte àgil són acordades lliurement entre client i proveïdor per tal de crear condicions òptimes que permetin completar amb èxit el projecte. Repassarem diferents tipus de contractes àgils: contracte de sprint, preu fix i abast fix, time and materials, etc.

Els materials didàctics d'aquesta assignatura només els tindrem en suport digital.

Amunt

Les competències que es treballen en aquesta assignatura són les següents:

 • Ús de l'anglès en l'àmbit de les TIC, especialment en la terminologia emprada en la gestió àgil de projectes multimèdia
 • Capacitat per a actualitzar les competències professionals, aconseguint una adaptació contínua en l'ús i l'aplicació de les tecnologies de la informació en entorns futurs.
 • Capacitat per a planificar, gestionar, dirigir i coordinar projectes de l'àmbit multimèdia.
 • Capacitat per a estudiar i avaluar propostes de projectes que tractin sobre aplicacions i continguts multimèdia, tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat.
 • Capacitat per a gestionar equips multidisciplinaris de manera efectiva i eficaç
 • Capacitat per a dirigir la producció multimèdia

Els objectius d'aprenentatge que se'n deriven són:

 • Dirigir la producció multimèdia seguint metodologies àgils.
 • Planificar, gestionar, dirigir i coordinar projectes de l'àmbit multimèdia fugint dels mètodes clàssics i tradicionals.
 • Gestionar projectes àgils en el rol de Product Owner
 • Donar resposta a canvis durant l'execució del projecte multimèdia
 • Gestionar projectes àgils seguint el sistema de gestió Kanban
 • Dividir i definir tasques, prioritzar-les, i executar-les dins del procés Scrum i Kanban
 • Gestionar equips multidisciplinaris de manera flexible, efectiva i eficaç.
 • Desenvolupar productes multimèdia pensant en la plena satisfacció final del client mitjançant la correcta priorització i el cumpliment dels criteris d'acceptació de les històries d'usuari.
 • Ser agent de canvi en una empresa clàssica i adaptar-se als nous temps on l'Agilisme és la resposta a molts dels problemes i fracassos en la gestió de projectes multimèdia i software en general

Amunt

Mòdul 1. Introducció a Agile

 • Introducció
 • Problemàtiques en la gestió clàssica de projectes
 • La complexitat en el desenvolupament de productes multimèdia
 • Problemes en el desenvolupament de productes multimèdia
 • El desenvolupament àgil
 • Els principis d'Agile

Mòdul 2. Contractes Àgils

 • Quin és el propòsit d'un contracte?
 • El Win - win
 • Models de contracte
 • Conclusions

Mòdul 3. Conceptualització de Producte

 • El Product Owner
 • La visió del producte
 • Tècniques per crear la visió
 • L'Agile Inception Deck
 • Històries d'Usuari
 • Treballant la Pila de Producte (Backlog)
 • User Role Modeling
 • Estimació de les històries d'usuari
 • Conclusions

Mòdul 4. Scrum

 • Introducció
 • Com funciona Scrum
 • Els rols a Scrum
 • L'Scrum Màster
 • El Product Backlog
 • Planificació del Sprint
 • El Daily Standup
 • Actualització de la Pila del Sprint i el Gràfic Sprint Burndown
 • El refinament del producte
 • Finalitzant el Sprint
 • Revisió del Sprint
 • Retrospectiva del Sprint
 • Actualització del Pila de Producte i Product Burndown
 • Següent Sprint

Mòdul 5. Kanban

 • Introducció
 • Definició
 • Aplicació pràctica de Kanban
 • El Work In Progress (WIP)
 • Els colls d'ampolla
 • Optimitzant l'equip
 • Optimitzant el fluxe
 • Kanban combinat amb d'altres metodologies
 • Conclusió

Amunt

Vídeo Audiovisual

Amunt

El material docent de l'assignatura comprèn continguts didàctics que contenen tot el necessari per al correcte seguiment de l'assignatura. Aquests materials es troben en l'apartat de "Recursos > Materials i fonts" de l'aula en format web.

Tanmateix , en l'espai "Planificació", l'estudiant trobarà els materials de l'assignatura i eines ("Pla docent" i "Calendari semestral") que li facilitaran l'organització del seu temps d'estudi i l'orientaran per abordar adequadament els mòduls de l'assignatura.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt