Seminari de recerca II Codi:  M1.408    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

L'assignatura de seminari de recerca pretén acostar a l'estudiant al procés que es segueix al realitzar recerca, típicament dins d'una universitat. En aquesta assignatura, l'estudiant treballa al costat d'un investigador en actiu del món universitari o empresarial. El tema de recerca és un tema real de recerca del propi investigador. L'estudiant, a part de tractar el propi tema de recerca, veurà més d'aprop què acompanya al procés de recerca i podrà experimentar i adquirir competències pràctiques de recerca.

Amunt

Aquesta assignatura és obligatòria de l'itinerari de recerca del Màster en Aplicacions Multimèdia.

Amunt

El desenvolupament de competències de recerca té aplicació directa dins del sector de R+D+I de qualsevol empresa i també dins del món universitari.

Amunt

És molt convenient haver realitzat abans les assignatures de metodologies de recerca i tècniques de recerca.

Amunt

Al semestre 2017-1 (setembre 2017), l'assignatura Seminari de Recerca II canviarà per ser la continuació del Seminari de Recerca I i, per tant, no es podrà fer el Seminari de Recerca I en paral·lel amb el Seminari de Recerca II.

Si algun estudiant es vol matricular de Seminari I i II alhora, ho ha de fer aquest semestre 2016-2 (febrer 2017), ja que el semestre 2016-2 serà un semestre transitori. Els propers semestres no es podran fer alhora els dos seminaris. En canvi, sí es podran fer alhora el Seminari de Recerca II i el Treball Final de Màster (TFM).

Al semestre 2016-2, l'estudiant del Seminari de Recerca II proposarà, els primers dies de curs, el tema de recerca que desitgi i el desenvoluparà durant el semestre. A diferència de semestres anteriors, no hi haurà cap llistat d'àmbits a on apuntar-se.

Amunt

Aquesta assignatura treballa les següents competències:

2. Ús de l'anglès dins de l'àmbit de les TIC

3. Capacitat per actualitzar les competències professionals, aconseguint una adaptació contínua en l'ús i aplicació de les tecnologies de la informació en entorns futurs

4. Capacitat per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contexts més amplis i multidisciplinaris

7. Capacitat per exercir l'activitat professional d'acord al codi ètic i als aspectes legals actuals en l'entorn de les TIC i en la societat xarxa

11. Capacitat per dissenyar i desenvolupar una investigació d'acord a les regles del coneixement científic en l'àmbit multimèdia

 

També presenta els següents objectius específics:

- Capacitat de treballar dins d'un equip de recerca real

- Capacitat de realitzar un treball de recerca dins de l'àmbit multimèdia

- Capacitat de discusió, crítica constructiva i intercanvi d'idees amb l'equip de recerca

Amunt

El contingut de l'assignatura variarà en funció del seminari concret que l'estudiant agafi.

Amunt

Programari Adobe/Software Adobe Programari

Amunt

Els materials i les eines de suport depenen de cada seminari en concret. L'estudiant tindrà accés a tots els materials necessaris per dur a terme la recerca associada al seminari.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt