Disseny d'interfícies interactives Codi:  M1.409    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

Aquesta assignatura és sobre disseny d'interfícies i interacció; tracta com les característiques i funcions d'un producte es tradueixen en alguna cosa que les persones poden usar, troben útil i desitgen tenir. No tracta únicament sobre la interfície visual.
Per a l'usuari, ara més que mai, la interfície visual és la màquina. Per això, el disseny de la interfície és de màxima importància i ha de ser considerat com una de les activitats principals a l'hora de desenvolupar un producte web o una aplicació per a un dispositiu mòbil i no un simple afegit estètic.


És per això que l'assignatura aborda dos aspectes fonamentals. En primer lloc, intenta donar resposta a per què és necessari estudiar als usuaris en dissenyar un sistema interactiu. Són ells que faràn servir el sistema, en conseqüència resultarà útil conèixer les seves necessitats i trobar la millor forma perquè puguin utilitzar i treure partit del sistema. És necessari conèixer les habilitats cognitives i perceptivas dels mateixos i les constriccions que impacten en el maneig i ús de la informació. El disseny orientat a usuari insisteix a conèixer més d'a prop les característiques, interessos i capacitats de les persones que fan servir el sistema interactiu i se serveix de diverses metodologies per aconseguir-ho.


En segon lloc abordarà tant el disseny d'interfícies multimèdia tant per a la web com per a mòbils, revisant les qüestions psicològiques que intervenen en el procés d'interacció, i que permetran completar alguns dels criteris sobre usabilitat. Es repassaran els criteris de disseny gràfic que s'han de tenir en compte per desenvolupar qualsevol missatge visual, i la seva adaptació a l'entorn digital. L'última part estarà dedicada als aspectes conceptuals i tècnics que intervenen en la producció d'interfícies per a aplicacions interactives en general, i per a llocs web i dispositius mòbils en particular, abordant alguna de les peculiaritats dels dispositius mòbils.


En definitiva, aquest curs ofereix una visió multidisciplinària dels principis i aproximacions al disseny d'interfícies efectiu, centrant-se en com dissenyar productes interactius que millorin i facilitin la manera en què la gent es comunica, interactua i treballa. Afrontarà els principals principis del disseny d'interfícies, l'anàlisi d'activitats i usuaris, l'avaluació d'interfícies i el test d'usabilitat.


Les activitats d'aprenentatge es basen en tres estratègies:

 • Formació basada en la utilització d'un material didàctic i un llibre, amb els principals continguts teòrics que seran complementats amb lectures optatives.
 • Activitat d'aula: utilització del fòrum de l'aula o altres eines proposades per el/la consultor/apara mostrar els resultats dels exercicis realitzats, per comentar-los amb la resta d'estudiants; obrir discussions sobre els continguts de l'assignatura, intercanviar informació i resoldre dubtes.
 • Activitats d'avaluació que seran les que vertebrin el conjunt de l'assignatura, donat el caràcter pràctic de la mateixa. Principalment es basen en la resolució de problemes de disseny.

Amunt

Es tracta d'una assignatura transversal que compleix diferents objectius en funció del màster.

Amunt

L'assignatura dota a l'estudiant amb les competències necessàries per a tot professional de la multimèdia. No obstant això, serà especialment útil per aquells l'orientació professional dels quals sigui la de dissenyador web, infografista o creatiu en qualsevol dels camps d'aplicació possibles (publicitat digital, disseny d'interfícies, disseny d'identitat corporativa, etc.).


Per al productor/a i gestor/a de serveis i continguts multimèdia per a la societat xarxa tenir uns coneixements bàsics de disseny de la interacció serà fonamental per poder planificar, optimitzar, organitzar, gestionar i dirigir els recursos humans, pressupostaris i mitjans tècnics per produir continguts multimèdia per a diferents plataformes i sectors. De la mateixa manera, és summament important per al consultor/a i investigador/a d'empreses i mercats multimèdia.

En tercer lloc, conèixer les diferents eines conceptuals analítiques i saber aplicar diferents metodologies científiques utilitzades en la investigació tecnològica i en la de les ciències socials serà fonamental per investigar sobre els temes relacionats amb el disseny d'interacció i els propis processos interactius des d'una perspectiva interdisciplinària.

Amunt

Per a cursar aquesta assignatura no es requereixen coneixements previs.

Amunt

En cas de no tenir coneixements previs en temes de disseny gràfic, ja sigui per formació o per experiència professional, serà recomanable cursar l'assignatura de Disseny gràfic com a complement de formació.

Amunt

Competències transversals

 • Ús de l'anglès en l'àmbit de les TIC
 • Capacitat per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis i multidisciplinaris


Competències específiques

 • Capacitat per proposar, dissenyar, desenvolupar i implantar aplicacions i continguts multimèdia
 • Capacitat per estudiar i valorar propostes de projectes que tractin sobre aplicacions i continguts multimèdia tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat

 

Amunt

 • Fonaments del Disseny de la Interacció i de l'Experiència d'Usuari

 • Interacció: models i tipologies

 • Aspectes cognitius, socials i emocionals de la interacció

 • Interfícies

 • Investigació: recollida de dades, interpretació i presentació

 • Mètodes i processos del disseny de la interacció

 • Identificació i recollida de requeriments

 • Prototipatge

 • Avaluació

Amunt

Programari Adobe/Software Adobe Programari
Disseny centrat en l'usuari de dispositius mòbils Web
Recursos web Web
Interface Toolkit Web
Design Toolkit Web

Amunt

A proposta del consultor es podran utilitzar altres eines i recursos, tant per al funcionament regular de l'assignatura com per a usos puntuals. En cas d'incorporar recursos que tinguin un paper important en el funcionament de l'assignatura s'anunciarà en el Tauler de l'aula.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt