Tecnologies i eines pel desenvolupament web Codi:  M1.411    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

L'assignatura de Tecnologies i Eines pel desenvolupament Web està relacionada amb la programació i el desenvolupament web i té com a objectiu principal introduir als estudiants els estàndards, especificacions, bones pràctiques, tecnologies i eines per definir llocs web de més fàcilment, de més qualitat, i més accessibles. 

L'assignatura comença amb una breu introducció al que significa a la web front-end i back-end, per centrar-se ràpidament en el front-end i les característiques avançades d'HTML5 i CSS3,  que juntament amb les llibreries de Javascript i Canvas permeten substituir els plugins a l'hora de crear aplicacions riques, o simplement mostrar animacions o distribuir vídeo.

Coneguts a fons el HTML5 i CSS3, es treballarà en la creació de llocs web "responsive" que es poden veure amb la mateixa qualitat en diferents mides de dispositiu i que eviten el haver de crear una pàgina web diferent per a cada dispositiu. 

En l'assignatura també es treballaran temes d'accessibilitat, donant els mecanismes als estudiants per crear pàgines web accessibles i determinar l'accessibilitat de pàgines web.

Un altre pilar important del desenvolupament front-end és JavaScript i les llibreries que faciliten el desenvolupament d'aplicacions en aquest llenguatge. Es farà un repàs del llenguatge i es veuran algunes d'aquestes llibreries.

El curs finalitzarà amb una breu incursió al món del desenvolupament d'aplicacions mòbils. Tot i que les web "responsive" ens permeten fer aplicacions web perfectament usables des de dispositius mòbils, els usuaris continuen preferint les aplicacions, així que veurem com fer una aplicació mòbil.

Amunt

Aquesta assignatura és obligatòria de l'itinerari professionalitzador del màster.

Amunt

 • Dissenyador d'aplicacions multimèdia pel web 
 • Programador web 
 • Disseny, Creació i Administració de continguts Web dinàmics 
 • Disseny, Creació i Administrador de serveis web

Amunt

És necessari tenir coneixements sobre:

 • Programació,
 • Llenguatges de programació web, com Javascript i PHP, i
 • Llenguatges i estàndards web, bàsicament CSS, DOM i HTML.

Amunt

Competències

 • Ús de l'anglès en l'àmbit de les TIC
 • Capacitat per proposar, dissenyar, desenvolupar i implantar aplicacions i continguts multimèdia
 • Capacitat per estudiar i valorar propostes de projectes que tractin sobre aplicacions i continguts multimèdia tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat

Objectius

 • Conèixer les principals tecnologies i eines emprades per a la creació de contingut web.
 • Saber analitzar i avaluar les tecnologies i eines associades a la proposta d'un producte web subjecte al conjunt de recursos disponibles i a les condicions del mercat existents.

Amunt

En aquesta assignatura es tracten els següents continguts:

 1. Introducció al front-end i back-end
 2. HTML5 i CSS3
 3. Responsive web design
 4. JavaScript
 5. Tecnologia, diversitat i accessibilitat
 6. Aplicacions mòbils

Els continguts es treballaran mitjançant els mòduls de l'assignatura i diversos materials web que es facilitaran als estudiants a mesura que avanci el curs.

 

Amunt

Anàlisi d'accessibilitat amb TAW. Vídeo 3 Audiovisual
Blog Web
TAW. Vídeo 1 Audiovisual
Revisió d'accessibilitat amb TAW. Vídeo 2 Audiovisual
Programari Adobe/Software Adobe Programari

Amunt

L'assignatura compta amb materials en suport paper i web per a l'estudi dels continguts desenvolupats, així com una recopilació de gran quantitat de recursos actuals sobre la temàtica tractada.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt