Pràctiques professionals (àrea) Codi:  M1.419    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

Les Pràctiques tenen com a objectiu que l'estudiant treballi al món de l'empresa i pugui aplicar certes competències adquirides en al Màster universitari d'Aplicacions Multimèdia, tant transversals com específiques dels estudis.

Les pràctiques a l'empresa s'organitzen des de la UOC, amb consultors de pràctiques i des de l'empresa amb un tutor que orientarà i realitzarà el seguiment de l'estudiant.

Les pràctiques es realitzaran principalment en modalitat on-line dins del marc del campus virtual de la UOC tot i que els estudiants s'han de poder adaptar a les necessitats i horaris de les empreses. En alguns casos, segons les circumstàncies de residència i disponibilitat de l'estudiant poden tenir una component presencial.

Les eines per desenvolupar les pràctiques seran aquelles que aportin les empreses i en el seu defecte podran ser les aportades pels estudis.

La càrrega docent per a l'estudiant serà de 6 crèdits ETCS, equivalent a 150 hores de treball de l'assignatura, o una dedicació setmanal d'unes 10 hores de mitjana (el crèdit al nou Espai Europeu d'Ensenyament Superior equival a unes 25 hores de treball; 6 x 25 = 150 hores totals, distribuïdes en 15 setmanes, equival a unes 10 hores setmanals).

Amunt

Els camps professionals sobre els quals es projecten les pràctiques estaran compresos dins de les empreses que mantinguin el conveni de col·laboració amb la universitat tot i tenir en compte que al camp professional de la producció multimèdia, conviuen una barreja de perfils professionals que es caracteritzen per la seva versatilitat, coneixement tècnic, formació interdisciplinària i experiència de treball en equip.

Des d'un punt de vista disciplinari, es pot considerar l'especialista en multimèdia com un professional la formació del qual integra coneixements tècnics, artístics i de gestió, i que s'especialitza en tasques com les següents: guionatge interactiu, animació, vídeo digital, comunicació visual, programació d'autor i web, so, direcció i gestió, disseny i edició web, etc.

Les empreses que han realitzat els convenis són diverses i principalment tendeixen a buscar solucions en l'àmbit de la comunicació visual, màrqueting i mercat dels videojocs entre d'altres, que es dirigeixen a una societat plural i a través de diferents suports físics i tècnics.

Amunt

Per a poder realitzar la matrícula de l'assignatura de Pràctiques professionals és recomanable que l'estudiant tingui superats 30 crèdits del Màster universitari d'Aplicacions Multimèdia. El procés d'assignació de pràctiques es realitzarà tenint en compte dos aspectes:

  • Interès de l'estudiant
  • Disponibilitat d'empreses on realitzar les pràctiques

S'intentarà per part dels professors i consultors que aquests dos aspectes siguin el més comptatible possible, però en el cas de no ser possible, s'intentarà aconseguir la màxima aproximació. 

Amunt

L'objectiu general de les Pràctiques és que l'estudiant treballi al món de l'empresa i pugui aplicar els coneixements adquirits al llarg dels estudis al món real de les empreses.

Competències

Les competències que es treballen en l'assignatura de Pràctiques professionals del màster universitari d'Aplicacions Multimèdia són les següents:

1. Ús de l'anglès en l'àmbit de les TIC
2. Capacitat per actualitzar les competències professionals, aconseguint una adaptació contínua en l'ús i aplicació de les tecnologies de la informació en entorns futurs
3. Capacitat per planificar, gestionar, dirigir i coordinar projectes de l'àmbit multimèdia
4. Capacitat per estudiar i valorar propostes de projectes que tractin sobre aplicacions i continguts multimèdia tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat.
5. Capacitat per gestionar equips multidisciplinars de manera efectiva i eficaç
6. Capacitat per dirigir la producció multimèdia

Objectius

D'acord amb aquestes competències els objectius que s'han d'assolir són els següents:

1. Demostrar els coneixements i habilitats suficients per exercir l'activitat professional en l'àmbit de les TIC
2. Saber adaptar-se de manera eficient i eficaç a les formes i temps de treball de les empreses.
3. Saber organitzar i gestionar la informació fent ús de tecnologies adients.
4. Posar de manifest que es coneixen les diferents alternatives disponibles al mercat per valorar les propostes de projectes.
5. Mostrar les capacitats per gestionar equips de professionals de forma eficaç.
6. Demostrar que es disposa de la capacitat per dirigir produccions multimèdia.

 

Amunt

El contingut de les pràctiques vindrà marcat pel tipus d'empresa i els projectes que s'hi realitzen en el moment que l'estudiant cursa l'assignatura

Amunt

Programari Adobe/Software Adobe Programari

Amunt

Les aplicacions que l'estudiant ha d'utilitzar per a la realització de les pràctiques són aquelles que es fan servir a l'empresa o en el seu defecte aquelles que han estat subministrades pels estudis.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt