Programació creativa Codi:  M1.421    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

Programació Creativa és una assignatura pràctica enfocada al pensament creatiu. L'essència d'aquesta assignatura és ser capaços de proposar formes d'operar originals, innovadores o simplement experimentals, per tal de permetre pensar més enllà d'allò preestablert.

Seguint la corrent de programació creativa (creative coding) es contextualitzaran aquells llenguatges, llibreries i programaris especialment dissenyats per a ser usats per artistes i creatius. S'utilitzaran principalment Processing i P5.js (http://p5js.org/).

L'énfasis de l'assignatura rau clarament en la capacitat d'ideació i experimentació de l'estudiant per tal de fer propostes arriscades, crítiques o divertides. Un dels principals objectius és que mitjançant l'ús de la programació puguin cultivar una nova mirada en l'àmbit del desenvolupament d'aplicacions multimèdia.

Un altre objectiu clar de l'assignatura és el de fer gaudir a l'alumne i capacitar-lo amb el coneixement suficient per crear els seus propis projectes, en base a llenguatges que permeten desenvolupar la creativitat de forma molt àmplia. 

Per acompanyar el conjunt de materials, i amb l'objectiu de cultivar i inspirar la visó de l'alumne, s'analitzaran casos actuals d'artistes i creadors dins l'anomenat àmbit de la programació creativa.

Amunt

Pensar en desenvolupar una projecte interactiu no és només un procés tècnic, sinó també una manera de proposar, definir o explorar formes d'interacció plausibles per als humans. Dins del programa del màster, aquesta assignatura brinda la possibilitat de treballar des d'un punt de vista més experimental. Es buscaran formes diferents de pensar les interfícies, el codi i les relacions persona ordinador.

Seguint la tradició de la programació creativa, s'utilitzaran eines com ara Processing i p5.js per a poder fer propostes visuals ràpidament (sense deixar de banda el so, el vídeo i les possibilitats que brinda la interacció). L'assignatura es centra en les exploracions expressives derivades de l'ús del codi.

És una assignatura especialment dissenyada per aquelles ments inquietes que gaudeixen explorant i resolent reptes, especialment en la tangent entre les arts i les tecnologies.

Amunt

La programació creativa s'utilitza en diversos camps professionals, des de disseny de prototips, disseny de mappings interactius, visualizacions de dades, apps i videojocs, a instal·lacions artístiques o projectes de media art.

És especialment recomanat per aquelles persones que desitgen treballar en el sector de les indústries creatives.

Amunt

Tot i que la corba d'aprenentatge d'aquesta assignatura és bastant ràpida, serà útil que l'estudiant tingui coneixements previs sobre els conceptes fonamentals de la programació, així com una certa familiaritat amb els llenguatges de programació de Java i Javascript. La motivació de l'alumne i la predisposició a descobrir nous fronts, molt més orientats a projectes pràctics, seran crucials per a poder gaudir de l'assignatura.

Amunt

Es tracta d'una assignatura engrescadora, que incitarà a l'estudiant a explorar i descobrir noves formes de dissenyar, mitjançant codi. L'assignatura pren influències de l'Art Generatiu, i del moviment de Programació Creativa (Creative Coding). Treballarem principalment amb Processing i/o P5.js.

Amunt

Objectius:

* Saber desenvolupar una idea utilitzant tècniques de pensament creatiu i implementar-la mitjançant codi.
* Aprendre a utilitzar llenguatges de programació creativa
* Desenvolupar un projecte pròpi.

Competències:

CT4 - Capacitat per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, en contextos més amplis i multidisciplinars.

CE2 - Capacitat de proposar, dissenyar, desenvolupar i implementar aplicacions i continguts multimèdia.

Amunt

Al llarg de l'assignatura es treballarà en paral·lel els coneixements tècnics, la capacitat d'anàlisis de projectes creatius,  i la posada en pràctica d'aquests explorant les possibilitats creatives.

Mòduls didàctics

  • Què és la programació creativa? Breu història i context
  • Llenguatges de programació creativa existents
  • Casos pràctics en obert d'aplicacions multimèdia creativa

Pràctiques

  • PAC1 - Patró de Repetició

A la primera PAC es treballarà amb patrons geomètrics a partir de la transformació de les coordenades de l'espai (translate, rotate i scale). Aquestes transformacions combinades amb instruccions de control i repeticions permeten crear textures de formes i colors que es repeteixen creant un patró de repetició.

  • PAC2 - Art Generatiu

A la segona PAC del curs es treballa l'art generatiu a través d'una proposta d'interacció entre diferents elements.

  • PAC3 - Imatge i Agents

A la tercera PAC es treballarà amb imatges i agents. La generació i manipulació d'imatges, la creació de collages interactius, etc.

  • Projecte Final (PR)

Durant tot el curs es desenvoluparà un projecte creatiu personal on s'hi ha de veure implicat tot allò treballat durant el curs.

Amunt

Generative design: visualize, program, and create with processing Llibre-manual
Programari Adobe/Software Adobe Programari

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt