Aplicacions web:back end Codi:  M1.422    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

Una part essencial del què succeeix en una aplicació web és el que passa al servidor web. Habitualment això inclou la "lògica de negoci" de l'aplicació i, amb força freqüència, el treball amb una o més bases de dades. Això s'acostuma a conèixer com "back end" de l'aplicació, per oposició al "front end", que fa referència al què passa al navegador de l'usuari (o qualsevol altra combinació de hardware i software, en el cas de les aplicacions per a dispositius mòbils, per exemple).

En aquesta assignatura veurem els fonaments d'aquest treball en el servidor. Per tal de fer-ho, d'entre les moltes solucions existents, en veurem tres, totes elles basades en la plataforma AMP (Apache, MySQL, PHP). Ordenades de més a menys simplicitat (i, en conseqüència, de menys a més potència), es tracta dels gestors de continguts WordPress i Drupal, usats com si fossin frameworks d'aplicacions, i dels frameworks pròpiament dits CodeIgniter i Symfony.

Aprendrem a seleccionar la millor solució per al desenvolupament de cada aplicació en funció dels diferents condicionants que tinguem i a desenvolupar l'aplicació.

Treballarem tant servint pàgines estàtiques al client com pensant en la possibilitat de desenvolupar aplicacions headless, que s'encarreguen únicament de la lògica de negoci i estan pensades per tal que la part front-end es desenvolupi en paral·lel, en HTML, CSS i JavaScript si volem un client web o amb la tecnologia més convenient si es tracta de clients mòbils "nadius", per exemple. Aquestes tecnologies front-end no es veuran en aquesta assignatura.

Amunt

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt