Analítica i rendiment web Codi:  M1.423    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.
Avui en dia a la web, si volem que els nostres continguts arribin al públic de manera eficaç, és imprescindible que els nostres llocs es mostrin als usuaris tan ràpidament com sigui possible. Hi ha múltiples estudis que demostren que una pàgina és molt més utilitzada si presenta els seus continguts ràpidament a l'usuari.

És per això que en aquesta assignatura aprendrem, primer, a fer servir les eines disponibles per analitzar el rendiment de les nostres pàgines web i localitzar els seus potencials colls d'ampolla i, posteriorment, a millorar en la mesura del possible aquests colls d'ampolla per fer que la pàgina es mostri més depressa i millorar la percepció dels usuaris.

El manual que farem servir com a recurs principal de l'assignatura és Designing for Performance, de Laura Callender Hogan, editat per O'Reilly Media. Completarem la informació del llibre amb múltiples lectures d'actualitat. Com succeeix amb el llibre, la immensa majoria d'aquestes lectures recomanades són en anglès, l'idioma predominant en aquest camp professional. És per això que és molt important per a l'assignatura comptar amb la capacitat per llegir textos tècnics en anglès (encara que totes les activitats de l'aula es desenvoluparan en català).

Amunt

L'assignatura és essencial per a tots els interessats en el desenvolupament web i en els camps associats al SEO (search engine optimization o optimització per a motors de cerca, la disciplina en la que es treballa per a millorar el posicionament d'un web als resultats de cerca als buscadors).

Amunt

Les competències del màster que es treballen especialment en aquesta assignatura són:

 • Capacitat per a proposar, dissenyar, desenvolupar i implantar aplicacions i continguts multimèdia
 • Capacitat per a estudiar i valorar propostes de projectes que tractin sobre aplicacions i continguts multimèdia tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat

L'estudiant, en superar l'assignatura, serà capaç de:

 • Analitzar quin impacte tenen sobre el rendiment d'una pàgina web els seus diferents components i les tecnologies que s'utilitzen per a distribuir-la
 • Aplicar les millors tècniques i eines per tal de reduir el pes d'una pàgina web i augmentar el seu rendiment
 • Aplicar les millors tècniques i eines per tal de millorar la percepció de l'usuari de la velocitat de càrrega d'una pàgina web
 • Assolir un compromís d'equilibri entre els requisits (funcionals i visuals) d'una pàgina web i el seu pes i lrendiment

Amunt

 • El rendiment com experiència d'usuari
 • Fonaments de page speed
 • Optimització d'imatges
 • Optimització del marcat i els estils
 • Disseny web responsive i rendiment web
 • Mesura del rendiment. Iteració
 • Equilibri entre estètica i rendiment

Amunt

Programari Adobe/Software Adobe Programari

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt