Àrea TFM Professionalitzadora Codi:  M1.426    :  12
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

El Treball de Fi de Màster (TFM) és una assignatura obligatòria del Màster Universitari d'Aplicacions Multimèdia. Com la resta d'assignatures de la titulació és de caràcter semestral, però posseeix una sèrie de característiques específiques:

 • La càrrega de treball és de 12 ECTS, el doble que una assignatura estàndard.
 • Només pot ser cursada quan l'estudiant ha adquirit amplis coneixements en el Màster, per la qual cosa es recomana matricular-se'n el darrer semestre dels estudis. Això permet a l'estudiant triar amb més encert la temàtica del projecte que desitja realitzar i incrementa la qualitat del treball resultant.
 • El model d'avaluació és únicament d'avaluació continuada (AC). 

Amunt

El TFM és el resultat final i natural del procés d'aprenentatge realitzat per l'estudiant durant els seus estudis de Màster, i és aquí on l'estudiant té l'oportunitat de fer convergir aquests coneixements adquirits. A més, per a aquells estudiants sense experiència professional en l'àrea d'aplicacions multimèdia, resulta ser la seva primera experiència a nivell professional.

Amunt

És altament recomanable que l'estudiant hagi cursat 48 ECTS del propi programa, o estigui cursant l'última part d'aquest. De fet, no només es requereix que l'estudiant utilitzi els coneixements adquirits en el Màster, sinó que se l'anima a què vagi més enllà del que s'ha estudiat en les assignatures, aportant coneixements addicionals a partir d'altres estudis, adquirits per altres vies o aquells assolits durant el TFM. 

Amunt

Es recomana llegir amb antelació i deteniment el pla docent de l'assignatura per assegurar-se que es compleixen tots els requisits i recomanacions necessaris. Tenint en compte les peculiaritats del TFM i el seu pes curricular, és molt recomanable que l'estudiant realitzi les "Tasques prèvies a la matrícula" durant les setmanes prèvies a la seva matriculació.

Tasques prèvies a la matrícula per a l'estudiant

 • Llegir amb deteniment el pla docent del TFM i consultar els dubtes al tutor.
 • Pensar una temàtica i, a poder ser, definir una proposta de TFM professionalitzador que inclogui, com a mínim, coneixements adquirits al llarg del Màster. Si es té una proposta clara i concisa del TFM que es vol fer, l'estudiant estalviarà temps en la realització de la primera PAC.

Requisits de matrícula

 • Ser un estudiant avançat en el pla d'estudis del Màster.
 • Haver completat les "Tasques prèvies a la matrícula" que s'especifiquen en el pla docent del TFM.

Amunt

El TFM exigeix a l'estudiant complir una sèrie d'objectius, i posa de manifest i avalua explícitament la capacitat de l'estudiant per utilitzar tant les competències transversals com les específiques del Màster.

Competències transversals

 • Capacitat de comunicació tant a públic especialitzat com no especialitzat de manera clara i sense ambigüitats.
 • Ús de l'anglès en l'àmbit de les TIC.
 • Capacitat per actualitzar les competències professionals, aconseguint una adaptació contínua en l'ús i l'aplicació de les tecnologies de la informació en entorns futurs.
 • Capacitat per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis i multidisciplinaris.

Competències específiques

 • Capacitat per a planificar, gestionar, dirigir i coordinar projectes de l'àmbit multimèdia.
 • Capacitat per proposar, dissenyar, desenvolupar i implantar aplicacions i continguts multimèdia.
 • Capacitat per exercir l'activitat professional d'acord amb el codi ètic i amb els aspectes legals actuals en l'entorn de les TIC i en societat xarxa.
 • Capacitat per estudiar i valorar propostes de projectes que tractin sobre aplicacions i continguts multimèdia tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat.

Competències específiques d'itinerari

 • Capacitat per gestionar equips multidisciplinaris de forma efectiva i eficaç.
 • Capacitat per dirigir la producció multimèdia.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura són dependents i específics de cadascun dels itineraris possibles de TFM i de cada treball en particular.

Respecte a la temàtica, l'estudiant té dues opcions en iniciar l'assignatura:

 • Escollir un entre un seguit de projectes que l'equip docent proposa.
 • Proposar un projecte al començament de l'assignatura (vegeu l'apartat Informació prèvia a la matrícula en aquest document).

Amunt

Exposició de continguts en vídeo Web
Presentació de documents i elaboració de presentacions PDF
Redacció de textos científicotècnics PDF
Treball final de màster Web
Programari Adobe/Software Adobe Programari
Treball final de màster PDF

Amunt

A l'inici de l'assignatura es proporcionen a l'estudiant materials de guia per a l'elaboració del TFM, així com recursos online destacats de diferents temes i àrees. Addicionalment, segons necessitats i tipologia de projecte, l'equip docent aportarà recursos addicionals a l'estudiant. Tanmateix, l'estudiant té a la seva disposició al Campus els materials de les assignatures del Màster per a consulta i descàrrega.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt