Desenv. front-end amb framew. JavaScript Codi:  M4.254    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

En el disseny de programari el front-end és la part del programari que interactua amb els usuaris. En desenvolupament web, podem dir que és la part del programari que s'executa en el navegador. El front-end s'encarrega de recollir les dades de l'usuari, processar-les, enviar-les al servidor, rebre la resposta del servidor i mostrar els resultats a l'usuari. Encara que fa uns anys en el front-end amb prou feines hi havia programació, avui dia la interacció de les aplicacions web i la necessària bona experiència de l'usuari requereix que en el front-end hi hagi una bona combinació de disseny gràfic, disseny de la interacció, arquitectura de la informació i programació. 

Aquesta tasca pot ser realment complexa quan els projectes es fan grans, per la qual cosa existeixen nombroses eines i biblioteques de components que poden ser d'ajuda. Conèixer-les totes és una tasca immensa, però conèixer l'existència i les virtuts de les més importants és necessari per a qualsevol persona que es dediqui al desenvolupament web front-ent.

En el desenvolupament per a dispositius mòbils, el desenvolupament front-end facilita la creació d'aplicacions multidispositiu, sent una gran alternativa a les aplicacions natives.

Amunt

En el postgrau de Desenvolupament d'aplicacions web aquest curs es treballa en paral·lel amb el de Desenvolupament back-end amb PHP, de manera que ambdues assignatures es complementen. Aquesta assignatura ha de realitzar-se en el segon semestre de postgrau, havent fet abans, si més no, l'assignatura M4.253 - Programació en Javascript per a programadors.

En el màster de Desenvolupament de llocs i aplicacions web, aquesta assignatura ha de cursar-se despues d'haver realitzat i superat l'assignatura M4.253 - Programació en Javascript per a programadors.

Amunt

Aquest assignatura forma a professionals en el desenvolupament web del costat client o front-end.

Amunt

Per aquesta assignatura és imprescindible tenir bons coneixements d'HTML i CSS i, al menys, unes nocions de disseny web. També es important tenir experiència en programació JavaScript, concretament, els coneixements adquirits a l'assignatura M4.253 - Programació en Javascript per a programadors.

Amunt

Haver aprovat M4.253 - Programació en Javascript per a programadors.

Amunt

Una vegada acabat el curs, l'estudiant haurà de:

 • Saber utilitzar Javascript/TypeScript (amb i sense frameworks) per a la programació del costat client.
 • Ser capaç de desenvolupar aplicacions Javascript de manera ràpida i eficaç usant l'arquitectura MVC.
 • Conèixer els elements bàsics per a a la creació d'aplicacions usant el framework Angular

Amunt

 1. Introducció al desenvolupament front-end (ES5)
 2. Llenguatges de programació frontend (ES6/Typescript)
 3. Vista (BOM/DOM)
 4. Frameworks: Introducció a Angular 
 5. Angular: Routing 
 6. Angular: Working with Template-Driven Forms and  Working with Reactive Forms
 7. Angular: Services
 8. Pràctica (Recopilatori del curs)

Amunt

Material Suport
Desenvolupament web avançat per a dispositius mòbils Web
Vídeo de presentació de l'assignatura Audiovisual
Vídeo de presentación de la asignatura Audiovisual
Desarrollo web avanzado para dispositivos móbiles Web

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

L'avaluació contínua d'aquesta assignatura consta de 7 proves i una pràctica, els pesos de les quals en la nota final són els següents:

PAC 1 - Introducció al desenvolupament frontend 10%
PAC 2 - Llenguatges de programació Web 12.5%
PAC 3 - BOM/DOM 12.5%
PAC 4 - Introducció a Angular 15%
PAC 5 - Routing 10%
PAC 6 - Formularis 12.5%
PAC 7 - Services 12.5%
PAC 8 - Pràctica 15%

Amunt

La nota final de l'assignatura serà la nota obtinguda en l'Avaluació contínua.

Amunt