Desenv. front-end amb framew. JavaScript Codi:  M4.254    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2020-2021. Us servirà per planificar la matrícula. Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

En el disseny de programari el front-end és la part del programari que interactua amb els usuaris. En desenvolupament web, podem dir que és la part del programari que s'executa en el navegador. El front-end s'encarrega de recollir les dades de l'usuari, processar-les, enviar-les al servidor, rebre la resposta del servidor i mostrar els resultats a l'usuari. Encara que fa uns anys en el front-end amb prou feines hi havia programació, avui dia la interacció de les aplicacions web i la necessària bona experiència de l'usuari requereix que en el front-end hi hagi una bona combinació de disseny gràfic, disseny de la interacció, arquitectura de la informació i programació. 

Aquesta tasca pot ser realment complexa quan els projectes es fan grans, per la qual cosa existeixen nombroses eines i biblioteques de components que poden ser d'ajuda. Conèixer-les totes és una tasca immensa, però conèixer l'existència i les virtuts de les més importants és necessari per a qualsevol persona que es dediqui al desenvolupament web front-ent.

En el desenvolupament per a dispositius mòbils, el desenvolupament front-end facilita la creació d'aplicacions multidispositiu, sent una gran alternativa a les aplicacions natives.

Amunt

En el postgrau de Desenvolupament d'aplicacions web aquest curs es treballa en paral·lel amb el de Desenvolupament back-end amb PHP, de manera que ambdues assignatures es complementen. Aquesta assignatura ha de realitzar-se en el segon semestre de postgrau, havent fet abans, si més no, l'assignatura M4.253 - Programació en Javascript per a programadors.

En el màster de Desenvolupament de llocs i aplicacions web, aquesta assignatura ha de cursar-se despues d'haver realitzat i superat l'assignatura M4.253 - Programació en Javascript per a programadors.

Amunt

Aquest assignatura forma a professionals en el desenvolupament web del costat client o front-end.

Amunt

Per aquesta assignatura és imprescindible tenir bons coneixements d'HTML i CSS i, al menys, unes nocions de disseny web. També es important tenir experiència en programació JavaScript, concretament, els coneixements adquirits a l'assignatura M4.253 - Programació en Javascript per a programadors.

Amunt

Haver aprovat M4.253 - Programació en Javascript per a programadors.

Amunt

Una vegada acabat el curs, l'estudiant haurà de:

 • Saber utilitzar Javascript/TypeScript (amb i sense frameworks) per a la programació del costat client.
 • Ser capaç de desenvolupar aplicacions Javascript de manera ràpida i eficaç usant l'arquitectura MVC.
 • Conèixer els elements bàsics per a a la creació d'aplicacions usant el framework Angular

Amunt

 1. Introducció al desenvolupament front-end (ES5)
 2. Llenguatges de programació frontend (ES6/Typescript)
 3. Vista (BOM/DOM)
 4. Frameworks: Introducció a Angular 
 5. Angular: Routing 
 6. Angular: Working with Template-Driven Forms and  Working with Reactive Forms
 7. Angular: Services
 8. Pràctica (Recopilatori del curs)

Amunt

Material Suport
Desenvolupament web avançat per a dispositius mòbils Web
Vídeo de presentació de l'assignatura Audiovisual
Vídeo de presentación de la asignatura Audiovisual
Desarrollo web avanzado para dispositivos móbiles Web

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

L'avaluació contínua d'aquesta assignatura consta de 7 proves i una pràctica, els pesos de les quals en la nota final són els següents:

PAC 1 - Introducció al desenvolupament frontend 10%
PAC 2 - Llenguatges de programació Web 12.5%
PAC 3 - BOM/DOM 12.5%
PAC 4 - Introducció a Angular 15%
PAC 5 - Routing 10%
PAC 6 - Formularis 12.5%
PAC 7 - Services 12.5%
PAC 8 - Pràctica 15%

Amunt

La nota final de l'assignatura serà la nota obtinguda en l'Avaluació contínua.

Amunt