Arq. de la informació Codi:  M4.352    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Metodologia   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

El terme Arquitectura de la Informació ha recorregut una llarga trajectòria des que es comencés a utilitzar per primera vegada al voltant de l'any 1959 en l'àmbit informàtic. Posteriorment resultarà clau per al seu desenvolupament, la defensa i promoció que farà Wurman (fundador de TED talks) associant el concepte a la interacció de les persones amb la informació en els contextos urbans. Ja el 1989, el terme s'incorpora a l'àmbit digital de la mà de Louis Rosenfeld i Peter Morville qui, en el seu famós llibre "Information Architecture for the World Wide Web", exposen per primera vegada els fonaments d'una disciplina emergent.

Com a disciplina s'utilitza en l'actualitat en diferents contextos i situacions. En aquest programa, l'arquitectura de la informació se la considera part inicial de l'etapa de disseny pròpiament dita i posa en pràctica aquells mètodes i tècniques que ajuden a produir solucions de disseny un cop recollides i analitzades tant les necessitats dels usuaris com les tasques a dur a terme en el projecte. En aquest sentit, l'arquitectura de la informació és l'etapa del disseny centrat en l'usuari situada després de la captura i anàlisi dels requisits d'usuari i abans de l'avaluació.

L'assignatura s'estructura al voltant de tres dimensions: teòrica, pràctica i professional amb l'objectiu que els estudiants assimilin els conceptes bàsics de la disciplina aplicant-los al desenvolupament d'un projecte de disseny que, en última instància, pugui servir per nodrir la seva cartera professional . A més, el plantejament de l'assignatura passa també per fomentar la reflexió dels estudiants sobre la diversitat d'aplicacions del disseny de la interacció (més enllà dels productes digitals bàsics de les webs i les apps).

El principal objectiu d'aquesta assignatura és treballar els mètodes i tècniques del disseny centrat en l'usuari útils per generar solucions de disseny a partir dels requisits d'usuari, mostrant les diferents aproximacions de disseny per a diferents tipus d'interaccions. Així mateix, forma part dels objectius de l'assignatura fomentar una mirada crítica i especulativa al procés de disseny, juntament amb els valors ètics que l'acompanyen.

Amunt

Un cop situat el marc conceptual de l'àmbit en l'assignatura inicial de "Disseny d'Interacció: Processos, Mètodes i Tècniques", el programa es desplega a través de tres àrees d'aprofundiment: 1) la Investigació, 2) el Disseny i 3) la avaluació i Estratègia.

Aquesta assignatura és la primera de l'àrea del Disseny, punt d'entrada a les assignatures de Prototipatge i d'Interfícies com a disciplines orientades al disseny de productes interactius que tenen en compte les necessitats dels usuaris.

Amunt

Els coneixements teòrics i pràctics adquirits en l'assignatura dotaran l'estudiant de les competències necessàries per a dissenyar experiències d'usuari eficaces, permetent planificar, executar i iterar el procés de disseny fins a trobar la solució òptima.

A més, conèixer les metodologies i saber aplicar les diferents tècniques que permeten definir l'arquitectura de la informació d'un sistema, permetran al dissenyador gràfic definir productes interactius que compleixin amb les expectatives de negoci i dels usuaris.

Amunt

És recomanable dominar els coneixements treballats a l'assignatures de "Disseny d'Interacció: Processos, Mètodes i Tècniques".

Amunt


Es recomenable haber cursat prèviament l'asignatura inicial de "Disseny d' Interacció: Processos, Mètodes i Tècniques".

Amunt

Objectius

  • Conèixer els fonaments teòrics i històrics de l'arquitectura de la informació i desenvolupar una perspectiva actual i crítica sobre aquesta disciplina.

  • Conèixer i saber integrar en el procés de disseny dels sistemes de l'arquitectura de la informació: sistemes d'organització, navegació i etiquetatge.

  • Conèixer i saber aplicar la metodologia i tècniques de DCU relacionades amb l'arquitectura de la informació al desenvolupament d'un producte interactiu.

Competències

L'assignatura Arquitectura de la Informació s'encarrega de desenvolupar les següents competències:

Competències bàsiques

CB7- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

Competències generals

CG2- Aplicar el pensament creatiu per innovar, generar noves idees i solucions i portar-les a la pràctica.

CG3- Comprendre els canvis socials, culturals i polítics provocats per les tecnologies digitals i, en aquest context, pensar de manera crítica sobre l'impacte del disseny d'interacció en la vida de les persones.

CG4- Exercir professionalment de forma responsable, honesta i inclusiva, actuant amb respecte i garantint la privacitat de les persones.

Competències transversals

CT1- Expressar de manera oral i escrita coneixement complex en l'àmbit acadèmic i professional amb estil propi, seguretat i fluïdesa, i un alt grau d'autonomia.

CT2- Utilitzar i aplicar de forma crítica les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

Competències específiques

ES01- Comprendre els processos, mètodes i tècniques pròpies del disseny d'interacció i saber aplicar-los al disseny, desenvolupament i avaluació de productes i serveis interactius, des d'una perspectiva centrada en les persones.

ES02- Comprendre els factors humans que intervenen en tot procés d'interacció entre persones i tecnologia així com saber aplicar-los de forma adequada al disseny de productes i serveis interactius i les seves interfícies.

ES04- Analitzar, organitzar, etiquetar i visualitzar l'estructura que defineix la interacció amb serveis i continguts, mitjançant l'aplicació de mètodes, tècniques i eines d'arquitectura d'informació.

ES05- Formalitzar, analitzar i desenvolupar de manera iterativa la visualització dels diferents fluxos en els quals es desenvolupa la interacció mitjançant tècniques i eines de prototipat.

ES09- Identificar els atributs de producció de les diferents tipologies de serveis i productes interactius, així com organitzar l'ecosistema de disseny i desenvolupament que els farà possible.

Amunt

L'assignatura estructura els seus continguts al voltant dels següents eixos:

  • El disseny d'interacció com a experiència.

  • Principis de disseny i d'interacció: característiques i aplicabilitat, més enllà dels contextos digitals.

  • El disseny centrat en les persones.

  • Mètodes i tècniques aplicables al procés de disseny per optimitzar els seus resultats.

  • El disseny especulatiu i els nous àmbits d'aplicació de la interacció.

Amunt

Material Suport
Cuaderno de interacción PDF
Diseño de porfolios con WordPress Web
Design Toolkit Web

Amunt

Aquesta assignatura incorpora una perspectiva exploratòria i aplicada des del primer dia. S'estructura al voltant de dos eixos: la lectura de materials i la realització d'un projecte pràctic. Aquest es durà a terme al llarg de les diferents activitats, de manera que els estudiants aniran aplicant el coneixement teòric adquirit a l'execució de les diferents fases de disseny d'un producte o servei. A més, la documentació de tot el procés de treball en l'assignatura es considera d'especial importància i s'espera que l'estudiant, a més de realitzar les activitats que es demanen, incorpori en el seu procés de treball la documentació sistemàtica de les activitats realitzades i les decisions preses. La metodologia de treball general que es proposa per a l'assignatura es basa en l'estudi individual, l'aplicació pràctica dels conceptes i l'intercanvi de coneixement a través de les eines de comunicació de l'aula. S'espera que l'assimilació dels continguts tingui com a fonament l'estudi crític i d'exploració, i que per a completar i millorar aquests, s'utilitzi la documentació complementària recomanada, així com les referències que siguin facilitades pel consultor i els companys i companyes. Un altre aspecte fonamental per a l'aprenentatge serà el seguiment actiu dels espais comuns de l'aula (Tauler i Fòrum).

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

avaluació contínua Aquesta assignatura només es pot superar a través del procés d'avaluació contínua, articulat al voltant de les cinc activitats següents: Activitat 1: L'Arquitectura de la Informació en context. Activitat 2: Conceptualització de la interacció. Activitat 3: Definició de l'organització i de l'etiquetatge. Activitat 4: Disseny de la navegació. Activitat 5: Prototipatge i síntesi del projecte. El treball desenvolupat en cadascuna de les quatre primeres activitats alimentarà el contingut de l'última activitat. Es tracta d'una pràctica que consisteix a realitzar un prototip interactiu que doni resposta al repte de disseny plantejat i un informe de tot el treball dut a terme durant el projecte. Així, totes les tasques realitzades durant cada activitat i les millores introduïdes fruit de la iteració s'han de reflectir en l'informe final. En l'avaluació de les activitats es valorarà tant el contingut com la forma (seguint els criteris per a la realització d'activitats que s'indiquen a cada un dels enunciats).

Amunt

La qualificació final de l'assignatura es determinarà en funció de les notes obtingudes en les activitats d'avaluació contínua. La qualificació s'obtindrà a partir dels resultats de les activitats d'avaluació, la participació de l'estudiant a l'aula i la demostració d'haver adquirit les competències fonamentals de l'assignatura durant el semestre. La realització i lliurament de totes les activitats d'avaluació és condició clau per superar l'assignatura.

Amunt

El professor col·laborador guiarà i orientarà a l'estudiant a través de l'aula perquè pugui fer un bon seguiment de l'assignatura. Respondrà els dubtes que vagin sorgint a l'aula, així com les consultes i comentaris enviats a la bústia personal.

El professor col·laborador també farà un seguiment personalitzat de l'avaluació contínua, revisarà i comentarà els resultats de totes les activitats lliurades de forma individual. Aquests comentaris ajudaran a l'estudiant a progressar en el seu aprenentatge i a adquirir el conjunt de les competències de l'assignatura.

Amunt