Trastorns de la parla i de la veu Codi:  M4.607    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.
L'assignatura Trastorns de la parla i de la veu se centra en l'anàlisi dels principals trastorns de la parla i de la veu infantils: dislàlia, disglòssia, quequesa i disfonia. En concret, es presenten els coneixements necessaris per tal d'identificar i avaluar aquests trastorns, així com es proporcionen estratègies i recursos per a la seva intervenció educativa. A més, aquesta assignatura inclou l'anàlisi de casos clínics de trastorns de la parla i de la veu. 
 
Parla i veu tenen en comú que es refereixen al component oral del llenguatge. I el que tenen de diferent és que quan diem "parla" ens fixem en els components lingüístics del so que emetem, per exemple els fonemes; i quan diem "veu" ens fixem només en les característiques del so que emetem, sense tenir en compte els aspectes lingüístics. 
 
 

Amunt

L'assignatura Trastorns de la parla i de la veu forma part del Màster Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del llenguatge.  És una assignatura optativa i consta de 5 crèdits (d'un total de 60 crèdits del Màster). 

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura representen un aprofundiment en els trastorns de la parla i de la veu. Formen part del camp de treball de la logopèdia, però també estan pensats per ser una ajuda als professionals de tot tipus d'entorns educatius, ja sigui d'àmbits d'intervenció educativa formal, no formal, com per a professionals de l'àmbit d'intervenció clínica: mestres, psicòlegs, pedagogs, etc.

Amunt

Coneixements sobre els sons de la parla, i especialment sobre els sons de la llengua catalana.

Amunt

És recomanable haver superat les assignatures següents: Introducció a les ciències del llenguatge i L'estructura de les llengües.

Amunt

Competències generals:

 • CG1: Capacitat per analitzar i sintetitzar textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge.
 • CG2: Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i resoldre els problemes de caràcter educatiu des d'una òptica multidisciplinar.

Competències transversals:

 • CT1: Aplicació de les TIC de manera ajustada per a l'atenció de les dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge.

Competències específiques:

 • CE7: Capacitat per identificar els factors que incideixen en l'aparició dels trastorns del llenguatge així com les alteracions que se'n deriven.
 • CE8: Capacitat per identificar i valorar les diferències individuals dels nens que presenten trastorns del llenguatge primaris.
 • CE9: Capacitat per dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció ajustades a les necessitats educatives dels nens amb trastorns del llenguatge primaris. 

 

OBJECTIUS D'APRENENTATGE: 

 • Comprendre el significat dels trastorns de la parla i la veu a partir de textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.
 • Analitzar i sintetitzar el contingut sobre els trastorns de la parla i la veu, a partir de textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge, i aplicar-lo en casos pràctics.
 • Valorar i raonar críticament els continguts sobre els trastorns de la parla i la veu  a partir de textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.
 • Conèixer el paper dels diferents professionals i agents   implicats en el tractament dels trastorns de la parla i la veu.
 • Conèixer diferents recursos web i vídeos per a l'avaluació dels trastorns de la parla i la veu.
 • Elaborar un text acadèmic on s'identifiquin els factors que incideixen en el trastorns de la parla i la veu.
 • Valorar les diferències individuals dels alumnes amb trastorns de la parla i la veu.
 • Dissenyar propostes d'intervenció educativa en trastorns de la parla i la veu.

Amunt

 1. Trastorns de parla i articulació. Extensió i límits del trastorn fonològic i del trastorn d'articulació. Classificació, avaluació i intervenció.
 2. Disglòssia. Classificació etiològica de les disglòssies i intervenció logopèdica.
 3. Quequesa. Definició del concepte de disfèmia, estratègies d'avaluació i tractament.
 4. Disfonia. Definició del concepte de disfonia. Detecció, intervenció i estratègies de prevenció.

Amunt

Material Suport
5. Els sons oclusius Audiovisual
2. Introducció als sons vocàlics i consonàntics Audiovisual
Trastorns de la parla i de la veu PDF
6. Els sons fricatius Audiovisual
7. Els sons nasals Audiovisual
3. La síl·laba Audiovisual
8. Els sons laterals Audiovisual
Presentació oral Audiovisual
Evaluación fonológica del habla infantil Audiovisual
Preparació de la presentació Audiovisual
4. Els sons vocàlics Audiovisual
9. Els sons ròtics Audiovisual
1. Introducció als sons de la parla Audiovisual

Amunt

MATERIALS DISPONIBLES A LA BIBLIOTECA DE LA UOC

Aguilar, Eva M.; Serra, Miquel  (2010). A-RE-HA, anaálisis del retraso del habla : protocolos para el anáisis de la fonética y la fonología infantil. Barcelona: UB, Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.

Aguilar, Eva M.; Serra, Miquel (2007). A-RE-PA, anàlisi del retard de la parla : protocols per a l'anàlisi de la fonètica i la fonologia infantil. Barcelona : UB, Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.

Bishop, Dorothy V.M., Leonard, Laurence B. (Eds.) (2000). Speech and language impairments in children : causes, characteristics, intervention and outcome. Hove: Psychology Press.

Bosch, Laura (2004). Evaluación fonológica del habla infantil. Barcelona: Masson.

Estopà, Rosa; Carrera-Sabaté, Josefina; Creus, Imma (2010). Enraonar: lingüística general i aplicada per a la pràctica logopèdica. Barcelona : Horsori, 2010.

Gimeno, Ferran; Torres, Begonya (1995). Bases anatòmiques de la veu. Barcelona: Proa.

Owens, Robert E. (2003). Desarrollo del lenguaje. Madrid: Pearson Prentice Hall.

Puyuelo Sanclemente, Miguel; Rondal, Jean-Adolphe;  Wiig, Elisabeth H. (2000). Evaluación del lenguaje. Barcelona: Masson.

Saborit, Cristóbal ; Julián, Juan Pedro (2005). L'avaluació del llenguatge infantil: ELI .Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I.

Serra, M.; Solé, M.R.; Serrat, E.; Bel; Aparici, M. (2000). La adquisición del lenguaje. Barcelona: Ariel.    

Tatham, Mark; Morton, Katherine (2006). Speech production and perception [Recurs electrònic]. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 

Verhoeven, Ludo; van Balkom, Hans (Eds.) (2004). Classification of developmental language disorders: theoretical issues and clinical implications. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates.

Amunt

Acosta, V.; León, S.; Ramos, V. (1998). Dificultades del habla infantil: un enfoque clínico. Málaga: Aljibe.

Arias, C.; Estapé, M. (2005). Disfonía infantil: diagnóstico y tratamiento. Barcelona: Ars Medica.

Bustos, I. (2000). Trastornos de la voz en edad escolar. Málaga: Aljibe.

Gallego Ortega, J. L. (1999). Calidad en la intervención logopédica: estudio de casos. Málaga: Aljibe.

Gallego Ortega, J. L. (2000). Dificultades de la articulación en el lenguaje infantil. Málaga: Aljibe.

Gassull, C.; Godall, P.; Martorell, M. (2004). La veu. Orientacions pràctiques. Barcelona: L'abadia de Montserrat.

Le Huche, F. (2006). La Tartamudez: opción curación. Barcelona: Elsevier Masson.

Le Huche, F.; Allali, A. (2003). La voz: anatomía y fisiología, patología-terapéutica. Barcelona: Masson.

Llach, S. (2007). Fonaments fonètics de l'adquisició de la fonologia de les consonants del català. Tesi doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona.

Mahillo, B. (1996). Tratamiento de la disfemia. Revista de logopedia, foniatría y audiología, Vol. XVI, Núm. 3, p. 145-150.

Massana, M. (2003). Tractament i prevenció de la dislàlia. Barcelona: Escola de Patologia del Llenguatge, Servei de Neurologia, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Pascual, P. (2000). La Dislalia: naturaleza, diagnóstico y rehabilitación. Madrid: CEPE.

Pascual, P. (2003). Tratamiento de los defectos de articulación en el lenguaje del niño. Barcelona: CISSPRAXIS.

Peña-Casanova, J. (2000, reimpressió). Manual de logopedia. Barcelona: Masson.

Puyuelo, M. (Dir.) (1997). Casos clínicos en logopedia 1. Barcelona: Masson.

Rodríguez, A. (2001). Intervención sobre la tartamudez temprana. Revista de logopedia, foniatría y audiología, Vol. XXI, Núm. 1, p. 2-16.

Suárez, Á. et al. (Ed.) (2004). Trastornos de la voz: estudio de casos. Madrid : EOS.

Toledo, N.; Dalva, L. (1998). Logopedia y ortopedia maxilar en la rehabilitación orofacial. Barcelona: Masson.

Vila, J. M. (2009). Guía de intervención logopédica en la disfonía infantil. Madrid: Síntesis.

Vila, J. M. (2011). Anàlisi de les relacions entre els trets de personalitat i la disfonia. Tesi doctoral, Barcelona.

Amunt

TASQUES


El sistema de treball d'aquesta assignatura es basa en tres pilars: 1) les lectures del material docent; 2) les participacions en els debats; i 3) l'elaboració d'exercicis individuals (PAC: Proves d'Avaluació Continuada). Els continguts estan distribuïts en quatre unitats, una per a cada trastorn, i representen 14 setmanes de treball.

A l'aula (apartat Introducció) teniu un itinerari bàsic que dosifica les tasques que s'han de fer cada setmana. De manera resumida, les tasques seran (veure calendari al final del Pla docent):

Setmana 1: lectura pàgines 15-39 (definició i avaluació dels trastorns de parla). 

Setmana 2: participació en el Debat 1A . Lectures associades al debat disponibles a l'aula.

Setmana 3: lectura pàgines 39-58 (tractament dels trastorns de parla).

Setmana 4: participació en el Debat 1B. Lectures associades al debat disponibles a l'aula.

Setmana 5: elaboració de la PAC1 (exercici individual que s'ha de lliurar al Registre d'avaluació continuada).

Setmana 6: lectura  Mòdul 2 sobre disglòssies del  manual.

Setmana 7: lectura d'articles (disponibles a l'aula) i participació en el Debat 2.

Setmana 8: elaboració de la PAC2 (exercici individual que s'ha de lliurar al Registre d'avaluació continuada).

Setmana 9: lectura pàgines 111-135 (definició i avaluació de la quequesa).

Setmana 10: lectura pàgines 135-149 (tractament de la quequesa) i participació en el Debat 3.

Setmana 11: elaboració de la PAC3 (exercici individual que s'ha de lliurar al Registre d'avaluació continuada).

Setmana 12: lectura pàgines 159-167 (definició disfonia).

Setmana 13: lectura pàgines169-184 (tractament disfonia) i participació en el Debat 4.

Setmana 14: elaboració de la PAC4 (exercici individual que s'ha de lliurar al Registre d'avaluació continuada).

 

L'estudiant ha de lliurar un total de quatre PAC, una per a cada unitat. L'estudiant resol de forma individual les activitats que formen part de la PAC. La fase conclou amb el lliurament de la PAC al registre d'avaluació continuada (RAC).

La primera PAC s'haurà de lliurar al final de la setmana 5; la segona PAC, al final de la setmana 8; la tercera PAC, al final de la setmana 11; i la quarta PAC, al final de la setmana 14.

L'enunciat de la PAC es penjarà a l'espai corresponent de l'aula a l'inici de cada unitat.

 

ESPAIS DE COMUNICACIÓ

El TAULER és l'eina bàsica de comunicació de la consultora amb els estudiants. A través del tauler, la consultora penjarà totes aquelles informacions que vulgui fer arribar a tot el grup. A més, cada diumenge (o dilluns al matí) hi penjarà un missatge recordant les tasques que s'hauran de fer durant la setmana següent.

En qualsevol moment l'estudiant pot plantejar dubtes o demanar assessorament a la consultora amb relació a qualsevol aspecte del temari que li resulti dificultós o que consideri susceptible de discussió o reflexió.

Tot i que, si ho desitja, l'estudiant pot adreçar els dubtes a la consultora de forma personal, es recomana que les preguntes i reflexions s'adrecin al FÒRUM de l'aula, a fi que tothom es pugui beneficiar del procés. En aquest sentit, encoratgem els estudiants a intervenir per ajudar els seus companys en la resolució dels dubtes o per enriquir la discussió.

Les preguntes o dubtes que l'estudiant realitzi a la consultora es respondran en poc temp (als espais on s'hagin realitzat, al Fòrum o en el correu privat).

El DEBAT és l'espai de l'aula on es portaran a terme els Debats proposats per la consultora en cada unitat.

El LANGBLOG és un videoblog en què la consultora pot enregistrar vídeos de presentació de l'assignatura, oferir explicacions per a resoldre dubtes dels estudiants, etc. 

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

El model d'avaluació de la UOC és un model d'avaluació continuada (AC). La finalitat de l'avaluació serà formativa i continua. Es pretén valorar el progrés de l'estudiant  des del punt de vista del seu aprenentatge.

Es basa en una proposta de tasques, anomenades PAC, que es van lliurant durant el temps que dura una assignatura. Cada PAC té una contribució ponderada a la nota final de l'avaluació continuada. L'assignatura Trastorns de la parla i de la veu preveu el lliurament de quatre PAC, una per a cada trastorn que s'estudia: trastorns de parla, disglòssia, quequesa i disfonia.

El percentatge de cada PAC és el següent: PAC 1, 30%; PAC 2, 25%; PAC 3, 25% i PAC 4, 20%.

Els debats d'aquesta assignatura serveixen de pràctica i assaig per als exercicis de les PAC. La participació en els debats suposa un 30% de la nota en el cas de la PAC1 (15% del debat1A i 15% del debat1B) i un 10% de la nota de les PAC 2, 3 i 4.

Per superar l'avaluació continuada cal haver lliurat totes quatre PAC

Les PAC s'han de lliurar en el termini establert al Registre d'avaluació continua (RAC) en un fitxer adjunt. Recomanem que poseu el vostre primer cognom i després el vostre nom d'usuari del campus i el número de PAC, tot en majúscules (COGNOM_NOM_PAC1).

Els criteris d'avaluació respondran a les competencies específiques descrites en aquest Pla docent. A cadascú dels enunciats de les 4 PAC queden detallats els criteris en base als que s'avaluaran les diferents tasques. 

Els criteris d'avaluació que s'aplicaran en la valoració de la participació en els debats es vincularan més estretament amb les competències transversals proposades. 

La qualificació de les PAC es farà segons els següents indicadors:

A: PAC realitzada correctament on s'observa la integració dels continguts i s'aporten reflexions pertinents. Es valora positivament l'ampliació de continguts. Els indicadors són:
- Fa totes les tasques.
- Incorpora observacions i arguments adequats a la qüestió que es planteja.
- Elabora els exercicis correctament, amb una reflexió ben assentada, amb observacions personals, connexions i arguments.
- Incorpora dades que no apareixen en els continguts del mòdul; per tant, demostra activitat de recerca.

B: PAC correcta amb algunes mancances no essencials. Els indicadors són:
- Fa totes les tasques.
- Incorpora observacions i arguments adequats a la qüestió que es planteja.
- Elabora els exercicis correctament, amb una reflexió ben assentada, amb observacions personals, connexions i arguments.

C+: PAC correcta, però amb mancances significatives. Els indicadors són:
- Fa totes les tasques/ la majoria de les tasques.
- Incorpora observacions i arguments no gaire adequats a la qüestió que es planteja.
- Elabora els exercicis correctament, amb reflexió correcta quant a continguts, però és superficial; necessita més aprofundiment.

C-: la PAC no resol qüestions essencials. Falten tasques, i/o els exercicis no estan correctament resolts, i/o la reflexió no és correcta ni adequada.

D: PAC incorrecta en tots els aspectes.

N: no presentat.

 

El suspens d'una de les tres PAC amb una qualificació de D, donarà lloc al suspens de l'AC.

Aquells alumnes que no facin el lliurament d'una de les tres PAC tindran com a nota al seu expedient una "N" i no podran continuar amb l'assignatura. 

 

REVISIÓ DE LA NOTA DE LES PAC.

Els estudiants podran demanar una revisió de cada PAC durant els 7 dies posteriors a la publicació de les notes. Per poder demanar una revisió caldrà que enviïn un correu al professor col·laborador amb  una explicació raonada sobre  perquè demana la revisió on argumenti quins aspectes de l'avaluació considera que no se li han avaluat correctament.

 

LLIURAMENTS D'ACTIVITATS ERRÒNIES

Els estudiants són responsables de penjar les activitats correctes a l'espai d'Avaluació de l'aula de l'assignatura. Per tant, és imprescindible que l'estudiant s'asseguri que el document enviat a la bústia de lliurament d'activitats és el correcte. No s'admetrà un nou lliurament de documents per una errada en l'enviament.

 

AJORNAMENTS EN EL LLIURAMENT D'ACTIVITATS

Només s'acceptaran ajornaments o retards en el lliurament d'activitats per motius d'hospitalització greus i embarassos que s'hauran de justificar documentalment. L'equip docent decidirà si s'acceptà l'ajornament i, en funció del període de l'hospitalització  i el termini de lliurament de l'activitat, decidirà quina serà la nova data de lliurament de l'activitat. En cas d'embaràs, us preguem que informeu amb la màxima antelació possible de la data prevista del part per tal de preveure l'activitat que es veurà afectada.

 

CORRECCIÓ ORTOGRÀFICA

Les Proves d'Avaluació Continuada (PAC) i tots aquells treballs optatius o no avaluables que es lliurin hauran de presentar-se sense incorreccions ortogràfiques. En uns estudis de Màster no és admissible la presentació de textos amb aquests errors. Si un treball no presenta l'adequada correcció lingüística, en funció de la quantitat i la gravetat dels errors, el professorat podrà proposar a l'estudiant que ho torni a lliurar o fins i tot baixar la nota del treball.

 

Plagi

La realització de les Pràctiques i les PAC's ha de ser individual, personal i original, no podent-se elaborar en grup, ni compartint les respostes entre els companys de l'assignatura. La Normativa Acadèmica de la UOC estableix que el procés d'avaluació dels estudiants es fonamenta en el treball personal i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats. Per poder valorar l'evolució de l'aprenentatge dels estudiants és indispensable que els seus treballs o exercicis siguin originals, elaborats de manera individual, i que demostrin la comprensió i la reflexió realitzada respecte als continguts de la matèria. Les PAC que no respectin aquesta premissa bàsica, seran qualificades amb un suspens (D/0), obtenint aquesta mateixa qualificació com a qualificació final de l'EC, atès que farien impossible l'avaluació en termes d'aprenentatge de l'estudiant.

Per tant, en cas que es detecti la manca d'originalitat en l'autoria d'alguna PAC, ja sigui perquè s'hagi utilitzat material extret d'Internet, o copiat textualment d'anotacions, materials, manuals o articles (sense la corresponent citació), o d'un altre estudiant, o per qualsevol altra conducta irregular, la PAC es qualificarà amb un suspens (D/0). La qualificació de suspens (D) en un PAC suposarà també una qualificació final l'EC de suspens (D/0). Aquest fet comportarà la impossibilitat de poder superar l'assignatura.

Així mateix, en la mesura que aquestes conductes constitueixen una infracció de la Normativa de Drets i Deures dels Estudiants, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a la sanció corresponent.

 

 

Amunt

La nota final de l'avaluació continuada serà la mitjana ponderada de les quatre PAC segons els següents percentatges: PAC 1, 30%; PAC 2, 25%; PAC 3, 25% i PAC 4, 20%. Els debats d'aquesta assignatura també són avaluables: cada debat suposa un 10% de la nota de la PAC corresponent.

A partir de la data de publicació de la nota final de l'assignatura, els estudiants tindran dos dies per demanar una revisió. Aquesta revisió només inclourà la revisió de la nota final, no de les PAC de l'assignatura. Per demanar la revisió cal enviar un correu al col·laborador docent de l'assignatura, amb còpia al Professor responsable de l'assignatura (PRA), exposant una explicació raonada sobre per què demana la revisió, on argumenti quins aspectes de l'avaluació considera que no se li han avaluat correctament. Si l'estudiant no inclou una explicació raonada no es portarà a terme la revisió. L'estudiant rebrà resposta en un màxim de 7 dies.

Amunt

Les solucions a les PAC i als casos a comentar en els debats, es lliuraran en un termini aproximat de dues setmanes, una vegada finalitzada la tasca en qüestió.

Les qualificacions es penjaran en el RAC (Registre d'avaluació continua), també en un termini aproximat de dues setmanes, una vegada finalitzada la tasca en qüestió. 

Amunt