Dèficits d'atenció i trastorns de conducta Codi:  M4.611    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2020-2021. Us servirà per planificar la matrícula. Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
Aquesta assignatura forma part d'un itinerari d'especialització dedicada als "Trastorns del desenvolupament", i se centra en abordar la temàtica dels problemes de comportament dels alumnes en les aules escolars en un sentit ampli: dèficits d'atenció, trastorns de conducta, problemes de disciplina i incidents crítics. El destinatari preferent és el docent de l'aula, tot i que també pot ser de gran interès per a altres col·lectius professionals (especialistes en educació primària, orientadors de centres, assessors psicoeducatius, psicòlegs, etc.) interessats en la temàtica.

Amunt

Sabem, tant per formació com per la pràctica professional, que el comportament dels alumnes incideix notablement en el seu aprenentatge, en el seu desenvolupament personal i social i, per suposat, en les seves relacions humanes. Un comportament adequat a les demandes de l'entorn escolar és garantia d'èxit en l'aprenentatge: estar atent a les explicacions, concentrar-se en la feina o mantenir relacions positives amb docents i companys són unes bones bases per créixer i aprendre en l'entorn escolar.

L'organització de l'entorn escolar i l'acció docent son en gran mesura responsables d'impulsar el comportament adequat dels alumnes o d'exacerbar les dificultats de regulació del comportament dels alumnes més vulnerables.

L'assignatura pretén donar claus per millorar la gestió de l'aula, la relació amb els alumnes i la comprensió de les dificultats dels alumnes més vulnerables a presentar problemes de regulació de la conducta.

Amunt

És una assignatura especialment dirigida a mestres d'educació infantil i primària, professors de secundària, però també donat el seu caràcter ampli es pot relacionar amb tots aquells camps professionals propis del psicopedagog, pedagog i psicòleg educatiu.

Amunt

No son necesarios conocimientos previos, aunque si se procede del campo educativo siempre resultará un contenido más ameno para el alumno.

Amunt

Les competències bàsiques són:

 • Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.

 

Els objectius associats a les competències bàsiques són:

 • Comprendre la importància de la generació col·lectiva del coneixement en els dèficits d'atenció i trastorns de la conducta.
 • Analitzar de forma proactiva una actuació professional per mitjà de la reflexió sobre la pràctica sobre els dèficits d'atenció i trastorns de la conducta.

Les competències transversals són:

 • Aplicació de les TIC de manera ajustada per a l'atenció de les dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge.

Els objectius associats a les competències transversals són:

 

 • Exemplificar tipus de tecnologies educatives aplicables als dèficits d'atenció i trastorns de la conducta.
 • Testejar i valorar l'aplicació de tecnologies educatives a un cas de dèficits d'atenció i trastorns de la conducta.

Les competències específiques són:

 

 • Capacitat per identificar els factors que determinen les dificultats d'aprenentatge, així com les alteracions que es deriven.
 • Capacitat per identificar i valorar les dificultats d'aprenentatge derivades de trastorns del desenvolupament.
 • Capacitat per dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció educativa en dificultats d'aprenentatge derivades de trastorns del desenvolupament.
 • Capacitat per identificar les alteracions de la comunicació i el llenguatge derivades de trastorns del desenvolupament.
 • Capacitat per dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció educativa en trastorns de la comunicació i del llenguatge derivades de trastorns del desenvolupament.

Els objectius associats a les competències específiques són:

 •  Identificar els factors que determinen les dificultats d'aprenentatge en el cas dels dèficits d'atenció i trastorns de la conducta.
 • Identificar les dificultats d'aprenentatge derivades dels dèficits d'atenció i trastorns de la conducta.
 • Diferenciar entre diversos casos de dificultats d'aprenentatge derivades de la discapacitat sensorial i motriu / els dèficits d'atenció i trastorns de la conducta / la discapacitat i sobredotació intel·lectual i TEA.
 • Comprendre les fases d'una proposta d'intervenció educativa en els dèficits d'atenció i trastorns de la conducta.
 • Dissenyar i desenvolupar una intervenció educativa en els dèficits d'atenció i trastorns de la conducta.
 • Avaluar una intervenció educativa en els dèficits d'atenció i trastorns de la conducta.
 • Identificar les necessitats educatives derivades dels dèficits d'atenció i trastorns de la conducta.
 • Conèixer els criteris que orienten el disseny, desenvolupament i l'avaluació de propostes d'intervenció educativa en trastorns de la comunicació i el llenguatge derivats de trastorns del desenvolupament.

 

 

 

Altres objectius d´aquest semestre
 
La finalitat genèrica pel conjunt del semestre és la següent: Adquirir els coneixements i destreses específics per la intervenció educativa en l'alumnat amb dificultats de regulació del comportament.

A fi de poder aconseguir aquest objectiu general i per poder abordar-lo des d'una perspectiva professional són necessaris els següents objectius específics:

 1. Analitzar les idees prèvies i generalment acceptades en les professions educatives, en relació amb les dificultats de regulació del comportament.
 2. Conèixer els processos d'aprenentatge del comportament social i de la relació amb les persones de l'entorn, sent conscients que ens cal una teoria sobre l'aprenentatge de les àrees per a poder entendre aquestes dificultats.
 3. Tenir en compte les diferències individuals en les habilitats implicades en la regulació del comportament.
 4. Conèixer les principals vies d'intervenció educativa per fer front a aquestes dificultats i, les premisses que sustenten les decisions necessàries per al seu ús.
 5. Reflexionar com aquestes mateixes dificultats afecten a la família i com el mestre aborda aquesta situació.
 6. Intentar comprendre com aquestes dificultats són viscudes tant pels alumnes com pels mestres.
 7. Adquirir estratègies d'intervenció educativa per poder dissenyar tant una intervenció específica per l'aula, per un petit grup o per un alumne com altres de caràcter institucional o global.

És important realitzar una lectura acurada dels objectius específics que trobareu a l'inici de cada mòdul d'estudi perquè permetrà introduir-vos d'una manera més guiada a l'estudi.

Amunt

En el context d'aquest curs de màster l'abordatge dels dèficits d'atenció i trastorns de conducta dels alumnes es realitzarà des de tres perspectives d'abordatge dels continguts de l'assignatura que es complementen. Amb això es pretén abastar el màxim de situacions problemàtiques a les quals s'enfronta, o es pot enfrontar, un mestre o un professor a les seves aules escolars.   La primera perspectiva parteix de la idea que el problema o situació educativa problemàtica té el seu origen en l'alumne, pot ser degut a un o diversos aspectes relatius al seu funcionament biològic, psicològic o social, i aquests aspectes es manifesten amb un dèficit d'atenció o de conducta.   La segona perspectiva es desenvolupa prenent com a base la relació problemàtica que pot establir-se entre l'alumne i allò que fa, i alguns aspectes normatius de l'aula i del marc escolar. D'aquesta manera, el focus es posa en la interrelació entre el comportament de l'alumne, especialment el comportament disruptiu no causat per factors clarament interns i més o menys permanents de l'alumne, i les normes socials de comportament de l'aula i del centre educatiu.   La tercera perspectiva posa l'accent en els fets relacionats amb el comportament dels alumnes que desestabilitzen al professor, que els viu com a incidents crítics, i que ha d'afrontar-los reflexionant sobre el seu rol docent, les seves concepcions i els seus sentiments.  

 

CONTINGUTS

 

DESCRIPCIÓ

ELS ALUMNES AMB DIFICULTATS DE REGULACIÓ DEL COMPORTAMENT

 • La conducta problemàtica.
 • Situacions problemàtiques típiques o comportaments típics a l'aula.
 • Intervenció educativa.
 • Assessorament psicoeducatiu als docents.

ELS ALUMNES AMB DÈFICITS I

TRANSTORNS DE LATENCIÓ

 • Definició i caracterització bàsica. Què és el TDAH.
 • TDAH i rendiment acadèmic.
 • Situacions problemàtiques típiques a l'aula. Identificació i caracterització.
 • Intervenció educativa. Orientacions generals i propostes didàctiques concretes.
 • Assessorament psicoeducatiu als docents.

EINES I ESTRATÈGIES D´INTERVENCIO EN LA DISCIPLINA ESCOLAR

 

 • Introducció.
 • Definició i caracterització bàsica.
 • Situacions problemàtiques típiques a l'aula. Identificació i caracterització.
 • La intervenció en els problemes de disciplina a l'aula.
 • L'assessorament psicoeducatiu en conductes disruptives.

ELS INCIDENTS CRÍTICS A L´AULA: CARACTERITZACIÓ, VALORACIÓ I INTERVENCIÓ EDUCATIVA.

 

 • Introducció.
 • Els incidents crítics (IC) en l'ensenyament escolar.
 • Els incidents crítics prototípics a les aules escolars.
 • El canvi en la intervenció educativa mitjançant la reflexió docent sobre incidents crítics.
 • L'assessorament psicoeducatiu als professors sobre l'abordatge dels incidents
 • crítics.

Amunt

Material Suport
Dèficits d'atenció i trastorns de conducta PDF

Amunt

Los materiales y herramientas de apoyo se  facilitarán a través del tablero a los alumnos semanalmente.

Amunt

Barkley, R.A. (2002). Nens Hiperactius. Com comprendre i atendre les seves necessitats especials. Barcelona: Paidós.

Berger, M. (2000). El Niño hiperactivo y con trastornos de atención: un enfoque clínico y terapéutico. Madrid: Síntesis.

Geddes, H. (2010). El apego en el aula. Relación entre las primeras experiencias infantiles, el bienestar emocional i el rendimiento escolar. Barcelona: Graó.

Gispert, D. y Ribas, L. (2010). Alumnado con dificultades en el aprendizaje de la lectura. Ed Graó.

Gotzens, C., Badia, M., Castelló, A., Genovard, C. (2007). La gravedad de los problemas de comportamiento en el aula vista por los profesores. Revista

Portuguesa de Pedagogía, 41 (1), 103-120.

Gotzens, C., Castelló, A., Genovard, C. y Badia, M. (2003). Percepciones de profesores y alumnos de E.S.O sobre la disciplina en el aula. Psicothema, 15 (3),

362-368.

Greene, R. W. (2003). El niño insoportable. Barcelona: Editorial Medici.

Mena, B., Nicolau, R., Salat, L., Tort, P., i Romero, B. (2011). L'alumne amb TDAH. Guia pràctica per a educadors. Barcelona: Edicions Maig.

Orjales, I. (1999).Déficit de atención con hiperactividad. Manual para padres y educadores. CEPE: Madrid.

Saumell, C., Alsina, G i Arroyo, A. (2011). Alumnado con dificultades de regulación del comportamiento (Vol. I) Infantil i Primària. Barcelona: Graó.

 

Amunt

Al campus virtual utilitzarem els següents espais de comunicació de l'aula:

Tauler del professor: on es comunicaran tots els aspectes relacionats i que us puguin ajudar per a que podeu fer un bon seguiment de l'assignatura

Fòrum: l'utilitzarem, inicialment, per a l'Avaluació Inicial a fi que cadascú pugui expressar què pensa sobre les dificultats per regular el comportament: Quines són les dificultats que més us trobeu a les aules? Quines creieu que en són les causes? Quina és la influència dels aspectes personals?...

També l'utilitzarem de forma permanent pels comentaris i dubtes sobre els continguts de l'assignatura, així com de lectures recomanades o material que us pugui ajudar a entendre millor els materials.

Quan hi hagi notícies o aspectes interessants que tinguin a veure amb el tema que ens uneix, es comunicaran mitjançant el fòrum. Així mateix també és important la vostra participació al fòrum, comunicant i aportant els aspectes que considereu convenients

Es recomanable que en tots els mòduls us marqueu un pla d'estudi que podria ser sistematitzat, a tall d'exemple, de la següent manera:

 • Lectura ràpida del contingut del mòdul.
 • Lectura de la introducció que fan els col·laboradors docents, ja que ens poden ajudar a identificar els aspectes més importants i a entendre l'organització de la informació que s'ha donat al llarg del mòdul.
 • Lectura acurada i realització d'esquemes, apunts, mapes conceptuals...
 • Realització dels exercicis que es proposin al llarg de curs.
 • Connexió diària a l'aula pel seguiment de les indicacions del Tauler del professor.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

En coherència amb els objectius generals de l'assignatura, les activitats d'avaluació continuada es consideren una oportunitat d'aplicar aquells continguts presentats als mòduls a situacions quotidianes relacionades amb els entorns d'ensenyament-aprenentatge. Així mateix, es pretén que cadascuna d'elles comporti un treball de síntesi de diferents aportacions. 

Activitats

Per poder assolir amb èxit els objectius marcats s'han dissenyat tres activitats d'avaluació continuada. Dos activitats no avaluables i una pràctica.

Aquestes  activitats  es realitzaran en grup de 4 persones. El fet que s´hagin de portar a terme en grup respon a que "tota intervenció ha de ser elaborada i proposada conjuntament amb ealtres professionals, es a dir, requereix un  tractament multidisciplinar". Per tant, si partim d´aquesta concepció, és necessari que entre nosaltres intercanviem diferents impressions i cada qual poguem aportar la nostra visió dependent del nostre àmbit d´actuació.

Per a la seva elaboració hem de tenir en compte el marc teòric de la dificultat que presenta l'alumne. De totes maneres s'explicaran amb més detall en la data assenyalada com inici d'activitat.

Al final de cadascuna de les activitats d'avaluació continuada es proporcionarà una valoració global que serveixi com a orientació i com a devolució del treball realitzat, i que alhora et servirà per orientar la següent activitat, de manera que l' avaluació continuada tingui una funció formativa. 

Al llarg del curs s'aniran comunicant, per mitjà del campus virtual, tots els aspectes que en aquest pla docent només hagin estat apuntats. Es recomana que aneu consultant el tauler de l'aula i que adreceu al fòrum, o si creieu necessari a la  bústia personal del col·laborador/a docent, tots els dubtes, comentaris i suggeriments que considereu oportuns.

En el tauler de l'aula trobareu les indicacions d'elaboració i els enunciats concrets a les diferents activitats i pràctiques.

Els resultats de cada activitat d'avaluació continuada es comunicaran al voltant de set dies desprès del seu lliurament  amb una qualificació (A, B, C+, C-, D), i les podreu consultar en el registre d'Avaluació Continuada.

Per seguir el ritme d'avaluació continuada i optar a la qualificació que atorga, caldrà  superar  totes les activitats proposades. És important la participació al Fòrum  i el seguiment de l'assignatura.

INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE L'AVALUACIÓ

RECUPERACIÓ DE LES PAC

Totes les PAC de l'assignatura tindran PAC de recuperació excepte l'última. Els estudiants tindran l'oportunitat de recuperar només una de les PAC de l'assignatura mitjançant la PAC de recuperació. Per tant, si ja s'ha recuperat una PAC ja no se'n podrà recuperar cap més. Els estudiants podran fer la PAC de recuperació només si l'estudiant ha lliurat la PAC i l'ha suspès (C- o D). Per tant,si no ha lliurat la PAC no podrà fer la PAC de recuperació. La PAC de recuperació es farà immediatament després que es publiquin les notes de la PAC que s'ha de recuperar. La nota de la PAC de recuperació serà de N a A (N, D, C-,C+, B o A) i substituirà a la nota de la PAC que s'havia suspès.

CRITERIS DE SUPERACIÓ DE L'ASSIGNATURA 

Es pot aprovar l'assignatura amb una PAC amb una C- (sempre que aquesta C- correspongui a una nota numèrica de 4 o més) si no hi ha opció a recuperar-la, quan la nota mitjana de totes les PACs i activitats avaluables sigui igual o superior al 5.

LLIURAMENTS D'ACTIVITATS ERRÒNIES

Els estudiants són responsables de penjar les activitats correctes a l'espai d'Avaluació de l'aula de l'assignatura dins el termini establert per a fer el lliurament. Per tant, és imprescindible que l'estudiant s'asseguri que el document enviat a la bústia de lliurament d'activitats és el correcte. No s'admetrà un nou lliurament de documents per una errada en l'enviament fora del termini establert. En el cas d'un lliurament erroni de la PAC la nota de la PAC serà una N (No presentat).

AJORNAMENTS EN EL LLIURAMENT D'ACTIVITATS 

Només s'acceptaran ajornaments o retards en el lliurament d'activitats per motius d'hospitalització greus i embarassos que s'hauran de justificar documentalment. L'equip docent decidirà si s'accepta l'ajornament i, en funció del període de l'hospitalització  i el termini de lliurament de l'activitat, decidirà quina serà la nova data de lliurament de l'activitat. En cas d'embaràs, us preguem que informeu amb la màxima antelació possible de la data prevista del part per tal de preveure l'activitat que es veurà afectada.

REVISIÓ DE NOTES DE PAC I DE NOTA FINAL

Revisió de la nota de les PAC. 

Els estudiants podran demanar una revisió de cada PAC durant els 7 dies posteriors a la publicació de les notes. Per poder demanar una revisió caldrà que enviïn un correu al professor col·laborador amb  una explicació raonada sobre  perquè demana la revisió on argumenti quins aspectes de l'avaluació considera que no se li han avaluat correctament.

Procés de revisió de les notes finals de l'assignatura.

 A partir de la data de publicació de la nota final de l'assignatura, els estudiants tindran dos dies per demanar una revisió. Aquesta revisió només inclourà la revisió de la nota final, no de les PAC de l'assignatura. Per demanar la revisió cal enviar un correu al col·laborador docent de l'assignatura, amb còpia al Professor responsable de l'assignatura (PRA), exposant una explicació raonada sobre per què demana la revisió, on argumenti quins aspectes de l'avaluació considera que no se li han avaluat correctament. Si l'estudiant no inclou una explicació raonada no es portarà a terme la revisió. L'estudiant rebrà resposta en un màxim de 7 dies

CORRECCIÓ ORTOGRÀFICA

Les Proves d'Avaluació Continuada (PAC) i tots aquells treballs optatius o no avaluables que es lliurin hauran de presentar-se sense incorreccions ortogràfiques. En uns estudis de Màster no és admissible la presentació de textos amb aquests errors. Si un treball no presenta l'adequada correcció lingüística, en funció de la quantitat i la gravetat dels errors, el professorat podrà proposar a l'estudiant que ho torni a lliurar o fins i tot baixar la nota del treball.

 

Amunt

L´avaluació final serà el resultats de les activitats d´avaluació continuada, així com de les aportacions que s´hagin realitzat al llarg del seminari. Aportacions que la consultora valorarà individualment.

Amunt

El profesor consultor se dirigirá a los participantes por orientarlos y ayudarlos en las dificultades que le surjan en el proceso de aprendizaje, y les aportará retroalimentación (feedback) de manera constante.

Amunt