Tècniques d'anàlisi de dades Codi:  M4.613    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

Aquesta assignatura es basa en el desenvolupament d'un conjunt d'activitats d'avaluació continuada (PAC) que serveixen per estructurar l'activitat dels estudiants durant tot el semestre. Per dur-les a terme, els estudiants treballaran a partir d'un projecte personal que serà el vehicle o fil conductor que els permetrà assolir, de manera pràctica i aplicada, els objectius d'aprenentatge i les competències proposades a l'assignatura.

 

Ús del material

 

El material bàsic de l'assignatura és el que es troba a l'espai de "Material i Fonts" de l'aula de l'assignatura. Heu de treballar aquest material seguint les indicacions donades pel consultor en aquest Pla Docent i a través del Tauler.

 

En el conjunt del material hi ha diverses activitats i exercicis que pot realitzar l'estudiant si ho desitja, però només formaran part de l'avaluació continuada aquelles activitats que s'especifiquin en les indicacions que doni el consultor.

 

No s'ha d'enviar al consultor cap activitat que no formi part de l'avaluació continuada, tot i que podeu plantejar, al Fòrum, els dubtes que generi la seva realització, a fi de posar en comú el treball i resoldre les qüestions més rellevants que sorgeixin.

El material de l'assignatura recull els elements nuclears del procés de recerca i, per aquesta raó, és compartit amb l'assignatura (Disseny d'investigació per a la intervenció psicopedagògica | d'Obtenció d'evidències per a la intervenció psicopedagògica). Cadascuna d'elles treballa una part dels continguts, tal com s'especifica a les respectives PAC, tot i que els estudiants de les dues assignatures disposen sempre del material conjunt. Aquesta decisió reflecteix l'arbitrarietat que suposaria separar la fase de disseny d'un projecte d'investigació de la de l'elaboració de l'informe de resultats una vegada ha estat portada a terme. En aquest sentit, és important tenir present que els estudiants NO han de pagar dos cops el mateix material associat a les assignatures, en tant que en el seu conjunt es correspon amb 10 crèdits (5 de cada assignatura). A tots els efectes, l'única implicació pràctica és que la matrícula efectuada a qualsevol de les dues assignatures comporta que els estudiants reben el doble de materials dels que correspondrien. Una vegada cursades les dues, el resultat final és el que correspondria a haver tingut accés només a la meitat en cadascuna d'elles

 

Activitats

 

Les activitats realitzades pels estudiants durant el curs es divideixen en dos tipus: avaluables i no avaluables. Les activitats avaluables són descrites a l'apartat següent.

Les activitats no avaluables corresponen 1) als exercicis i tasques inclosos a cada mòdul i 2) als debats o a les anàlisis de texts o resums d'investigació que el professor podrà proposar amb vista a la preparació de les PAC. S'espera que l'estudiant evidenciï a cada PAC els aprenentatges consolidats en PAC prèvies.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Avaluació continuada

 

Mitjançant la realització de les activitats d'Avaluació Continuada (AC) i amb la finalitat d'avaluar els coneixements adquirits, l'alumnat:

  • estudiarà els continguts teòrics que conformen l'assignatura i,
  • complementarà aquests continguts amb exemples pràctics relacionats amb els temes d'estudi.

 

El model d'avaluació proposat per la UOC es basa en l'adquisició dels coneixements a partir d'una sèrie d'activitats acumulatives realitzades al llarg del semestre. Cal esmentar especialment que les activitats proposades d'AC constitueixen l'element clau de l'avaluació dels coneixements de l'alumnat, que el porten a l'obtenció de la qualificació final de l'assignatura.

 

L'Avaluació Continuada es resol a través de 4 Proves d'Avaluació Continuada (PAC) no presencials.

 

Proves no presencials d'Avaluació continuada (PAC)

 

Resumim a continuació les 4 Proves no presencials d'Avaluació Continuada, amb el pes corresponent de cadascuna respecte a la nota final, i les dates límit de lliurament:

 

Activitat

Valoració

Data límit de lliurament

PAC01. Determinació mesura d'avaluació

20%

7/4/19

PAC02. Administració mesura d'avaluació

20%

28/4/19

PAC03. Informe de resultats V1

20%

26/5/19

PAC04. Informe de resultats V2

40%

23/6/19

 

Indicacions per a la realització de les PAC:

 

  • Totes les PAC s'han de fer segons la modalitat d'agrupament (grupals o individuals) indicada a cadascuna d'elles. Qualsevol indici de plagi implicarà la suspensió de la PAC i de l'avaluació continuada amb una D.
  • A la taula anterior s'ha indicat la data en què finalitza el termini de lliurament. Cal respectar el termini màxim o data final de lliurament atès que no hi ha prevista cap pròrroga de les dates indicades.
  • Dins de cada PAC hi ha instruccions pel lliurament. Si us plau seguiu aquestes instruccions.
  • El lliurament de les PAC s'ha de fer a la bústia d'Avaluació Continuada i no a la bústia del professor.
  • En coherència amb el procés d'avaluació continuada, un cop lliurada la qualificació i comentaris corresponents a cada PAC:

1) L'estudiant disposa de 7 dies per sol·licitar una revisió de la correcció realitzada a la seva PAC;

2) El procés de revisió d'una PAC parteix d'una argumentació crítica i raonada per part de l'estudiant sobre les possibles discrepàncies en la

valoració.

 

Criteris de superació de l'AC

La superació de l'AC implica l'elaboració de dues PAC grupals (PAC01, PAC02) que suposen el 40% de la qualificació final i de dues PAC individuals (PAC03, PAC04) que suposa el 60% restant de la qualificació final.

Cal haver lliurat la PAC04 per tenir una qualificació diferent de "no presentat" (és a dir, si no es presenta la PAC04 la qualificació final serà de "no presentat" encara que s'hagin fet les tres PAC anteriors).

La superació de l'AC implica, com a requisit imprescindible, haver lliurat i superat amb una C+ la PAC04. Tot i això, cal tenir present que la PAC04 només representa un 40% de la qualificació final i que, per tant, l'estudiant que només lliuri aquesta PAC04 no podrà superar l'assignatura.

La nota final de l'AC serà ponderada d'acord als pesos establerts a la taula de l'apartat "Proves no presencials d'Avaluació continuada (PAC) "."

Amunt

Aquesta assignatura té com a model d'avaluació únic l'avaluació continuada (AC), sense prova final (ni prova de síntesi ni examen).

A partir de la data de publicació de la nota final de l'assignatura, els estudiants tindran dos dies per demanar una revisió (16 i 17 de juliol 2019). Aquesta revisió només inclourà la revisió de la nota final, no de les PAC de l'assignatura. Per demanar la revisió cal enviar un correu al professor de l'aula, amb còpia al Professor responsable de l'assignatura (PRA), exposant una explicació raonada sobre per què demana la revisió, on argumenti quins aspectes de l'avaluació considera que no se li han valorat correctament. Si l'estudiant no inclou una explicació raonada no es portarà a terme la revisió. L'estudiant rebrà resposta en un màxim de 7 dies

Amunt