Ensenyament Estructurat del llenguatge i la lectura Codi:  M4.670    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

Aquesta assignatura està plantejada per a que l'estudiantat que la cursi conegui i adquireixi les nocions bàsiques que configuren el llenguatge i els mecanismes implicats en l'aprenentatge i l'ensenyament de la lectura des de la perspectiva de l'adquisició típica.

L'assignatura consta de dos blocs diferenciats: el primer bloc s'anomena "Estructures del llenguatge". L'objectiu d'aquest primer bloc és que l'estudiantat aprengui els aspectes teòrics relacionats amb la psicolingüística que expliquen i defineixen les estructures que formen el llenguatge. El segon bloc s'anomena "L'ensenyament i aprenentatge de la lectura" i els objectius són que l'estudiantat aprengui els conceptes bàsics i teòrics necessaris dels mecanismes implicats en el processos lectors i que coneguin els fonaments d'intervenció per a ensenyar a llegir a infants en diferents etapes del desenvolupament.

L'aprenentatge de la lectura i la seva automatització és un engranatge minuciós que l'infant ha d'aprendre com un orfebre. Ara bé, l'inici del procés de la lectura no es produeix la primera vegada que s'enfronta a un text escrit. Des del naixement, el nadó està exposat al llenguatge però en una altra modalitat, la llengua oral. La llengua oral constitueix la verdadera base que propiciarà que l'infant es pugui enfrontar al text i pugui desxifrar-lo i comprendre'l. Per tant, per poder afrontar l'ensenyament de la lectura cal que aquest tingui un bon domini de la llengua oral. Amb el fonaments del llenguatge ben establerts, l'apassionant treball per aprendre a llegir se centrarà en ajudar a l'infant a descobrir el principi alfabètic. Aquesta descoberta es portarà a terme a partir del treball de la consciència fonològica i el treball sobre la correspondència dels sons amb les grafies. En aquesta fase caldrà optar per un o altre mètode de lectura i tenir molt compte els processos cognitius que participen en la lectura i els diferents models de processament lector. Un cop la descodificació s'automatitzi, el treball se centrarà de ple en la millora de la comprensió lectora amb l'abordatge, entre d'altres coses de l'increment del vocabulari, el treball de la interpretació de les estructures sintàctiques o la construcció d'inferències. L'assignatura Ensenyament estructurat del llenguatge i la lectura té com a principal finalitat mostrar l'estructura bàsica de les llengües i recull les bases per a poder bastir de manera sistemàtica i organitzada l'apassionant treball de la lectura en els infants a l'aula.

Amunt

Aquesta assignatura s'emmarca dins del Màster de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge de la UOC. Aquest màster proporciona formació especialitzada en la identificació i intervenció de les diferents tipologies de trastorns del llenguatge i de l'aprenentatge en l'àmbit educatiu.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura són especialment importants per aquells i aquelles estudiants que es vulguin especialitzar en l'aprenentatge de la lectura a l'escola.

Abans de treballar amb infants que presenten trastorns del llenguatge és important que els i les professionals coneguin el funcionament bàsic del llenguatge: la seva estructura, els seus components i nivells. A més, el coneixement de les estructures i el funcionament del llenguatge són la base per comprendre els processos que fan els infants en les diferents etapes del desenvolupament per adquirir les habilitats implicades per esdevenir lectors competents. El coneixement d'aquestes bases sobre el funcionament del llenguatge per part dels i les professionals en context escolar que després hauran d'identificar aquells infants que presenten dificultats o trastorns del llenguatge en els contextos escolars és clau per la bona pràctica professional. 

Amunt

Els coneixements previs que l'alumnat ha de tenir per cursar aquesta assignatura són aquells conceptes bàsics de llenguatge treballats durant el batxillerat o altres cursos.

Amunt

Competències Generals

 • CG1. Capacitat per analitzar i sintetitzar textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.
 • CG2. Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes de caràcter  educatiu des d'una òptica multidisciplinària.
 • CG3. Capacitat per prendre de decisions ajustades al marc normatiu i als coneixements acadèmics i professionals respecte a la intervenció educativa de nens amb dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.

Competències Transversals

 • CT1. Aplicació de les TIC de manera ajustada per a l'atenció de les dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge.
 • CT3. Llegir amb fluïdesa textos acadèmics i professionals en una llengua estrangera per entendre'ls, estudiar-los, o transmetre el contingut a uns altres.

 Competències Específiques

 • CE4. Capacitat per identificar els factors que determinen les dificultats d'aprenentatge, així com les alteracions que es deriven.
 • CE5. Capacitat per identificar i valorar les diferències individuals dels nens que presenten dificultats d'aprenentatge primàries. 
 • CE6.Capacitat per dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció ajustades a les necessitats educatives dels nens amb dificultats d'aprenentatge primàries.
 • CE8. Capacitat per identificar i valorar les diferències individuals dels nens que presenten trastorns del llenguatge primaris.
 • CE12. Capacitat per identificar les alteracions de la comunicació i el llenguatge derivades de trastorns del desenvolupament.

 Objectius

 • Adquirir les nocions i conceptes bàsics que configuren el llenguatge i adquirir les bases de coneixement necessàries per a identificar les dificultats del llenguatge en infants en context escolar. 
  • Conèixer el funcionament bàsic del llenguatge: la seva estructura, els seus components i els seus nivells
  • Conèixer les diferents branques del llenguatge (fonètica i fonologia, lèxic, semàntica, morfologia, sintaxi i pragmàtica) i identificar els subcomponents que configuren cadascuna d'aquestes branques.
  • Conèixer les fases o els processos implicats en la comprensió i la producció del llenguatge així com els models teòrics que intenten explicar aquests dos processos.
 • Conèixer els mecanismes implicats en l'aprenentatge de la lectura en infants amb desenvolupament típic per poder identificar infants amb dificultats/trastorns del llenguatge en base al procés esperat en l'adquisicó típica.
  • Conèixer els conceptes bàsics de l'ensenyament i aprenentatge de la lectura.
  • Conèixer les fases i processos de l'adquisició de la lectura.
  • Conèixer els processos cognitius que intervenen en el procés d'aprenentatge de la lectura.
  • Conèixer els factors ambientals, culturals i socials que afecten l'alfabetització.
  • Conèixer els principals models de processament lector.
 • Dissenyar (planificar, estructurar i avaluar) una intervenció adreçada a infants per a l'aprenentatge de la lectura en els diferents processos lectors.
  • Conèixer les fases d'ensenyament i aprenentatge de la lectura.
  • Conèixer els fonaments d'intervenció en lectura.
  • Conèixer els diferents mètodes per a l'ensenyament de la lectura.

Amunt

BLOC 1. L'estructura de les llengües

1.L'estructura del llenguatge

1.1. Els components del llenguatge

1.1.1. Fonètica i fonologia

1.1.2. Lèxic

1.1.3. Semàntica

1.1.4. Morfologia

1.1.5. Sintaxi

1.1.6. Pragmàtica

1.2. Els nivells del llenguatge oral

1.2.1 Comprensió

1.2.2 Expressió

BLOC 2. L'ensenyament i l'aprenentatge de la lectura

 1. Conceptes bàsics de la lectura

1.1 La descodificació

1.2 La comprensió lectora

1.3 La fluïdesa lectora

 1. Processos cognitius que afecten a la lectura

2.1 Atenció

2.2 Memòria

2.3 Funcions executives

2.3.1 El control inhibitori

2.3.2 La memòria de treball

2.3.3 La flexibilitat cognitiva

2.3.4 Velocitat de processament

 1. Factors ambientals, culturals i socials que afecten a l'alfabetització
 2. Models de processament lector

4.1 El model del triangle

4.2 El model de de la doble ruta o model dual

4.3 Model simple de la lectura

4.4 El processament sintàctic

4.5  El processament semàntic

 1. L'adquisició de la lectura
 2. Mètodes per a l'ensenyament de la lectura
 3. La descodificació
 4. La comprensió de la lectura

8.1 El vocabulari

8.2 La interpretació d'estructures sintàctiques

8.3 Els connectors

8.4 El coneixement d'estructures textuals i gèneres literaris

8.5 Estratègies bàsiques de comprensió

8.6 Construcció d'inferències de diferents tipus

8.7 Estratègies de síntesi

8.8 Estratègies metacognitives

Amunt

Material Suport
Ensenyament estructurat del llenguatge i la lectura PDF
L'estructura del llenguatge Audiovisual

Amunt

-Castells, N. (2009). La investigación sobre la enseñanza y aprendizaje de la lectura inicial: revisión y clasificación. Infancia y Aprendizaje, 32(1), 33-48.

-Ripoll, J. C. (2015). Enseñar a leer. Cómo hacer lectores competentes. Masdrid: EOS

- Solé i Gallart (2008). Leer para escribir. En: Aula de innovación educativa, ISSN 1131-995X, Nº 175 

- Solé i Gallart (2012). "Competencia lectora y aprendizaje". En: Revista Iberoamericana de Educación, Vol. 59, Nº 1, 2012. p. 43-61. ISSN 1681-5653. 

-Wolf, M. (2008). Cómo aprendemos a leer. Historia y ciencia del cerebro y la lectura. Barcelona: Ediciones B

Amunt

Els continguts bàsics de l'assignatura es troben als materials docents que trobareu també a l'aula virtual. A més a més, per l'estudi de cada mòdul comptareu amb articles i lectures complementàries que us ajudaran a entendre i ampliar els continguts dels materials. Per tal de resoldre les vostres qüestions, dubtes o suggeriments tindreu al vostre abast a la professora docent col·laboradora (PDC). 

L'estudiantat té a la seva disposició tota una sèrie de mecanismes que faciliten la comunicació entre PDC - estudiant - companys/es d'aula. Entre aquests mecanismes de comunicació es troben:

Bústia: És la via de comunicació entre el professora docent col·laboradora i l'estudiant. A través d'ella es produirà un intercanvi d'informació personalitzada sobre diferents qüestions que apareixeran al llarg del curs (dubtes sobre els mòduls, PAC's, etc.). Recomanem que la comunicació a través d'aquesta eina segueixi aquestes pautes:

 1. Quan les consultes facin referència a aspectes concrets dels materials, s'ha de citar el mòdul, la pàgina i, si és necessari, el paràgraf al que us referiu
 2. Els dubtes sobre qüestions conceptuals s'han de tractar de concretar al màxim. Quant més genèric sigui el plantejament, més elevat és el risc que la resposta no resolgui el dubte
 3. Les consultes es contestaran individualment a la persona que les formula. Al mateix temps, s'utilitzarà el 'Fòrum' per totes aquelles qüestions que s'hagin de plantejar al grup i també per respondre consultes que hagi fet algun estudiant en particular i que puguin tenir interès general.

Tauler de la professora docent col·laboradora: És la via de comunicació de la PDC amb els i les estudiants, com a medi per fer suggeriments o comunicacions de caràcter general. S'utilitzarà per fer arribar la informació d'interès comú a tot l'estudiantat relacionada amb l'assignatura: ampliació de determinats conceptes i continguts, guies per a la realització de les PAC's, etc. És convenient consultar assíduament aquest espai per tenir informació actualitzada sobre aquests aspectes de l'assignatura.

Fòrum: Amb l'objectiu d'afavorir el procés d'estudi, resulta molt positiu compartir amb la professora docent col·laboradora, així com amb la resta de companys/es de l'aula, qualsevol dubte que aparegui a partir del treball i la reflexió sobre el material. Per això, es recomana la utilització del fòrum per plantejar qualsevol qüestió; la resta de companys/es podrà participar en la seva resolució i discussió durant els dos o tres dies següents. Transcorregut aquest temps la professora docent col·labroadora donarà per finalitzat el torn de respostes, recollint les aportacions més rellevants per a la resolució del dubte i aportant idees o conceptes que no s'hagin tingut en compte en la discussió.

El Fòrum és una eina de treball en grup per a realitzar comentaris de temes afins, propostes, suggeriments, establir contactes amb la resta de companys/es de l'assignatura, etc. Es considera, bàsicament, com un espai de relació més informal. El Fòrum es dedicarà també al conjunt d'informacions sobre activitats professionals i de formació relacionades amb l'àmbit del Màster (congressos, seminaris, conferències, jornades, etc.). Al mateix temps, podria donar lloc a una plataforma d'informació per a altres propostes i suggeriments que puguin millorar el funcionament de l'assignatura.

És recomanable que, encara que no es tinguin consultes a realitzar, us connecteu diàriament al Campus, per si hi ha novetats que us puguin interessar tant al Fòrum com al Tauler de la professora docent col·laboradora.

 

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

El model pedagògic de la UOC fonamenta l'avaluació acadèmica de le'studiantat en un sistema denominat avaluació contínua (AC), que consisteix en la realització d'una sèrie d'activitats proposades al pla docent de l'assignatura. La realització de les 'Proves d'Avaluació Contínua' (PAC's) té com objectius principals l'estudi dels mòduls de l'assignatura i l'avaluació dels coneixements adquirits.

Els i les estudiants que participen del ritme d'activitats que proposa l'AC comproven, amb l'ajuda de la professora docent col·laboradora, el progrés del seu procés d'aprenentatge. Per això, la UOC recomana especialment el seguiment de l'avaluació contínua com a modalitat d'aprenentatge i avaluació. 

Descripció de les Proves d'Avaluació Contínua (PAC) i temporalització

Per complir amb els objectius de l'avaluació contínua, els i les estudiants hauran de realitzar les diferents activitats que es proposaran durant el curs. Concretament, hauran de fer 3 Proves d'Avaluació Contínua (PAC). En cada una de les activitats es treballaran diferents continguts del material, tenint en compte els aspectes més rellevants.

Cada mòdul es treballarà en dues fases diferenciades. La primera fase servirà per llegir el material corresponent, aclarir dubtes i realitzar les Activitats No-Avaluables (ANA) - que donaran l'oportunitat a aquelles i aquells que participin a pujar nota-; mentre que la segona fase es dedicarà a la realització de la PAC pròpiament dita. 

 • En general, les Activitats No-Avaluables consistiran en activitats  de reflexió, debat i ampliació  i les PAC's consistiran en activitats que avaluïn la comprensió i la capacitat d'aplicació dels continguts dels mòdul teòrics.
 • La realització de les ANA és optativa però poden repercutir en la nota final perquè serveixen per pujar nota. En canvi, la realització de les PAC és obligatòria i les tres representen el 100% de la nota final (PAC 1= 33%, PAC 2= 33%, PAC 3= 33%) de l'assignatura.
 • Per superar l'AC s'han de presentar les 3 PAC proposades, i la mitjana de les tres ha de ser mínim de (C+ = 5): Les dues primeres PAC (PAC 1 i PAC 2) han d'aprovar-se amb un mínim duna nota de (C+ = 5). De forma extraordinària es permet aprovar l'AC obtenint una qualificació de mínim (C - = 4,5) la PAC 3. Per tant, si en la PAC 1 i la PAC 2 no superen la nota mínima de  5 i/o en la PAC 3 no s'obté una nota mínima de 4,5, no es podrà aprovar l'assignatura.
 • Els i les estudiants han de lliurar totes les activitats proposades per obtenir una qualificació final d'AC diferent de "N" (No Presentat). 
 • Durant el curs s'aniran proposant les diferents PAC's, amb els enunciats, les instruccions, el temps necessari per a la realització de cadascuna de les proves i els seus criteris de correcció. 

PAC DE RECUPERACIÓ

Per a la PAC 1 i la PAC 2 existeix la possibilitat de realitzar una PAC de recuperació en cas que estigui suspesa. Per a la PAC 3 no hi a possibilitat de fer una PAC de recuperació.

Només es podrà recuperar UNA de les dues primeres PAC mitjançant la PAC de recuperació. Per tant, si ja s'ha recuperat una PAC ja no se'n podrà recuperar cap més. 

- La PAC de recuperació NOMÉS es podrà fer sí l'estudiant ha lliurat la PAC i l'ha suspès (C- o D). Per tant, si no s'ha lliurat la PAC no es podrà fer la PAC de recuperació. La PAC de recuperació no es pot fer amb la intenció de pujar nota, per tant, si la PAC ordinària està aprovada no es pot fer la PAC de recuperació. 

 - Les PAC de recuperació es faran abans de començar la PAC següent. Per exemple, un cop es pengin les notes de la PAC 1 es farà saber a les persones que l'han suspès que tenen la possibilitat de recuperar-la paral·lelament al debat 2 i abans de començar l'activitat individual de la PAC 2. 

 -La nota de la PAC de recuperació podrà ser des d'una N a A (N, D, C-,C+, B o A) i substituirà a la nota de la PAC que s'havia suspès i que s'ha fet la recuperació. 

CARÀCTER ORIGINAL DELS TREBALLS

La Normativa Acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació de l'estudiantat es fonamenta en el treball personal i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats. Per poder valorar l'evolució de l'aprenentatge dels i les  estudiants és indispensable que els seus treballs o exercicis siguin originals, elaborats de manera individual, i que demostrin la comprensió i la reflexió realitzada respecte als continguts de la matèria. Les PAC que no respectin aquesta premissa bàsica, seran qualificades amb un suspens (D/0), obtenint aquesta mateixa qualificació com a qualificació final de l'AC, atès que farien impossible l'avaluació en termes d'aprenentatge de l'estudiant.

Per tant, en el cas que es detecti la manca d'originalitat en l'autoria d'alguna PAC, ja sigui perquè s'hagi utilitzat material extret d'Internet, o copiat textualment d'apunts, materials, manuals o articles (sense la corresponent citació), o d'un altre estudiant, o per qualsevol altra conducta irregular, la PAC es qualificarà amb un suspens (D/0).  La qualificació de suspens (D) en un PAC suposarà també una qualificació final l'AC de suspens (D/0). Aquest fet comportarà la impossibilitat de poder superar l'assignatura.

Així mateix, en la mesura que aquestes conductes constitueixen una infracció de la Normativa de Drets i Deures dels Estudiants, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a la sanció corresponent.

Seguint amb el que s'acaba de dir, quan s'utilitzi o es copiï d'una font documental (article de revista, llibre, pàgina web, etc.) per respondre alguna o totes les preguntes de les PAC's, aquesta font s'ha de citar per no incórrer en cas de plagi. La còpia de la informació d'una font sense indicar-ne la procedència serà considerat plagi.

Al mateix temps, el fet que la realització de les PAC sigui individual, personal i original significa que el fòrum no és el lloc per contestar entre tots a les respostes de les activitats. Per tant, està prohibit demanar i/o donar respostes sobre preguntes concretes de les PAC. Això implica tant la resposta directa com la indicació dels apartats o pàgines en què podria aparèixer aquesta.

Sí que es poden fer consultes sobre el significat dels enunciats de les qüestions en el seu nivell formal, per aclarir el significat del que s'està preguntant. És molt important que entengueu que s'està demanant a cada qüestió. Si no s'entén algun enunciat demaneu aclariments sobre aquest al consultor.

REVISIÓ DE NOTES DE PAC

Els/les estudiants podran demanar una revisió de cada PAC durant els 7 dies posteriors a la publicació de les notes. Per poder demanar una revisió caldrà que enviïn un correu al professor col·laborador amb  una explicació raonada sobre  perquè demana la revisió on argumenti quins aspectes de l'avaluació considera que no se li han avaluat correctament.

Procés de revisió de les notes finals de l'assignatura. A partir de la data de publicació de la nota final de l'assignatura, els estudiants tindran dos dies per demanar una revisió. Aquesta revisió només inclourà la revisió de la nota final, no de les PAC de l'assignatura. Per demanar la revisió cal enviar un correu al col·laborador docent de l'assignatura, amb còpia al Professor responsable de l'assignatura (PRA), exposant una explicació raonada sobre per què demana la revisió, on argumenti quins aspectes de l'avaluació considera que no se li han avaluat correctament. Si l'estudiant no inclou una explicació raonada no es portarà a terme la revisió. L'estudiant rebrà resposta en un màxim de 7 dies.

LLIURAMENTS D'ACTIVITATS ERRÒNIES

Les activitats d'avaluació han de respectar el calendari explicitat en aquest mateix apartat del Pla Docent. A més, es recomana que, en el cas que sigui possible, els estudiants que tinguin possibilitats facin arribar els seus documents abans de la data final.

Els estudiants són responsables de penjar les activitats correctes a l'espai d'Avaluació de l'aula de l'assignatura. Per tant, és imprescindible que l'estudiant s'asseguri que el document enviat a la bústia de lliurament d'activitats és el correcte. No s'admetrà un nou lliurament de documents per una errada en l'enviament. Si, un cop passat el termini per lliurar una activitat, l'estudiant ha penjat un document incorrecte (activitat anterior, d'una altra assignatura, etc.) NO s'acceptarà aquesta activitat i la nota serà un No presentat (N).

AJORNAMENTS EN EL LLIURAMENT D'ACTIVITATS

Si un/a estudiant no lliura dins el termini establert una o més de les PAC de l'assignatura, no podrà aprovar l'assignatura. Només s'acceptaran ajornaments o retards en el lliurament d'activitats per motius d'hospitalització greus i embarassos que s'hauran de justificar documentalment. L'equip docent decidirà si s'acceptà l'ajornament i, en funció del període de l'hospitalització i el termini de lliurament de l'activitat, decidirà quina serà la nova data de lliurament de l'activitat. En cas d'embaràs, us preguem que informeu amb la màxima antelació possible la data prevista del part per tal de preveure l'activitat que es veurà afectada.

Ara bé, existeix una entrega flexible de les PAC que permet lliurar-les fins a 48h més tard del termini establert de la data d'entrega però amb les següents especificacions:

- si la data límit fos el 10 de novembre només s'acceptarien les activitats lliurades com a màxim a les 00h del dia 12 de novembre però amb la penalització que la nota màxima seria una C+. Per tant, si un/a estudiant no lliura o lliura més tard d'aquest termini de 48h una PAC, ja no podrà aprovar l'assignatura.

ESTIL DE REDACCIÓ

És molt important que a l'hora d'elaborar els documents relatius a les activitats d'avaluació es tingui cura d'utilitzar un estil de redacció tècnic, evitant expressions col·loquials i amb una terminologia pròpia de la temàtica que es tracti en cadascuna. És important també que el text permeti identificar les idees clau i que aquestes estiguin expressades de forma clara i coherent. El conjunt d'aquests aspectes tindran també un pes específic a l'hora de plantejar la qualificació de les activitats.

CORRECCIÓ ORTOGRÀFICA

Les Proves d'Avaluació Continuada (PAC) i tots aquells treballs optatius o no avaluables que es lliurin hauran de presentar-se sense incorreccions ortogràfiques. En uns estudis de Màster no és admissible la presentació de textos amb aquestes errades. Si un treball no presenta l'adequada correcció lingüística, en funció de la quantitat i la gravetat de les errades, el professorat podrà proposar a l'estudiant que el torni a lliurar o fins i tot baixar la nota del treball.

 

Amunt

Procés de revisió de les notes finals de l'assignatura. A partir de la data de publicació de la nota final de l'assignatura, els estudiants tindran dos dies per demanar una revisió. Aquesta revisió només inclourà la revisió de la nota final, no de les PAC de l'assignatura. Per demanar la revisió cal enviar un correu al la col·laboradora docent de l'assignatura, amb còpia a la Professora responsable de l'assignatura (PRA), exposant una explicació raonada sobre per què es demana la revisió, on s'argumenti quins aspectes de l'avaluació es considera que no se li han avaluat correctament. Si l'estudiant no inclou una explicació raonada no es portarà a terme la revisió. L'estudiant rebrà resposta en un màxim de 7 dies.

Amunt

Els estudiants rebran un feedback global de cada activitat . A més a més, les persones que obtinguin un suspens rebran un feedback personalitzat. Finalment, tots aquells estudiants que demanin un feedback personalitzat d'una activitat el rebran per part de la professora docent col·laboradora sempre i quan el demanin fins a 15 dies després que es publiquin les notes.

Amunt