Projecte Desenvolupament, aprenentatge i educació Codi:  M5.038    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2020-2021. Us servirà per planificar la matrícula. Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'aula, M5.038 - Projecte Desenvolupament, aprenentatge i educació, forma part del Màster de Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes.

Aquest Projecte aporta coneixements de caire psicopedagògic fonamentals per a la intervenció educativa. Es centra en dos dels aspectes principals, el desenvolupament de la persona en el període de l'adolescència, i els processos d'ensenyament-aprenentatge que es poden donar en l'etapa d'educació secundària obligatòria i postobligatòria. Partint dels conceptes i enfocaments teòrics de la Psicologia del desenvolupament i la Psicologia de l'educació, ofereix eines per a la seva aplicació a situacions en les que desenvoluparà la seva funció el docent de secundària.

L'educació va més enllà de la mera instrucció. El docent no només ha de transmetre continguts d'una matèria escolar determinada, sinó que se sitúa en un procés d'ensenyament-aprenentatge de competències transversals com poden ser la competència comunicativa, d'autonomia o de tractament de la informació, entre d'altres. És en aquest context que pren sentit aquest Projecte, que ajudarà a comprendre les facilitats i dificultats d'aprenentatge de l'alumnat, en relació a una etapa evolutiva concreta.

 

Amunt

Consta de 5 crèdits que es desenvolupen durant el primer semestre del màster, ja que formen part de les bases psicopedagògiques necessàries per a la intervenció educativa. És per tant, una assignatura que cursen tots els estudiants del màster independentment de la seva especialitat.

Amunt

L'assignatura dotarà a l'estudiant dels elements necessaris per reflexionar sobre les metodologies educatives que es duen a terme actualment.

Amunt

El Màster de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes té desenvolupats set àmbits competencials de treball. En el cas de la nostra assignatura, de cadascun d'ells, en desenvoluparem concretament els objectius que definim a continuació:

 1. Àmbit del disseny, gestió i planificació per a la tasca i la intervenció educativa
 • Implementar la planificació didàctica adaptada al context, a les necessitats educatives individuals i l'adquisició de competències.
 1. Àmbit de la comunicació, interacció personal i treball col·laboratiu
 • Conèixer processos d'interacció i comunicació a l'aula dominant, per a la tasca i la intervenció educativa, destreses i habilitats socials per a fomentar l'aprenentatge col·laboratiu i la convivència a l'aula, i ser capaç d'abordar problemes d'actitud posant en pràctica estratègies de resolució de conflictes i gestió efectiva de l'aula.
 • Usar correctament la terminologia educativa adaptada a l'àmbit professional d'actuació.
 1. Àmbit de la metodologia didàctica i l'atenció a les necessitats educatives individuals
 • Conèixer i posar en pràctica estratègies, recursos i plantejaments didàctics variats d'acord amb el paradigma socioconstructivista de l'ensenyament i l'aprenentatge en què l'estudiant pugui esdevenir subjecte autònom i emancipat i amb els quals es potenciïn la

confiança i la iniciativa personal.

 • Conèixer i posar en pràctica estratègies didàctiques relacionades amb diferents àmbits de coneixements i lligar aquests a les diferents competències que ha d'adquirir l'estudiant, així com al seu moment i nivell de desenvolupament i la seva personalitat.
 • Ser capaç d'aplicar els coneixements didàctics propis de cada àrea curricular en la selecció crítica i l'elaboració de materials didàctics adaptats al context i les necessitats educatives.
 • Ser capaç de mantenir-se al dia dels continguts i maneres de fer propis de cada àmbit de coneixement
 1. Àmbit dels entorns digitals per al desenvolupament professional i la intervenció educativa
 • Ser conscient i posar en pràctica accions i processos per a l'adquisició de la competència digital i una visió crítica de les TIC en els alumnes de secundària, tant en l'àmbit de l'aprenentatge com en el de la comunicació i la cerca d'informació.
 1. Àmbit de l'orientació, la tutoria i l'assessorament a estudiants i famílies
 • Integrar transversalment la funció d'orientació i tutoria en tots els moments del procés educatiu.
 • Fomentar en l'alumnat de secundària el desenvolupament de totes les seves potencialitats en qualsevol de les dimensions del desenvolupament humà.
 1. Àmbit de la recerca, innovació i reflexió sobre la identitat professional i la millora de la pràctica docent.
 • Saber identificar, analitzar i definir elements i actors que conformen una situació susceptible de millora o un problema. Demostrar criteri pedagògic en la presa de decisions.Amunt

1. L'adolescència

 • Conceptualització de l'adolescència

 • Períodes de l'adolescència

 • Àmbits de desenvolupament de l'adolescència: biològic, cognitiu, emocional i social.

 

 2. Procés d'ensenyament-aprenentatge

 • Concepció constructivista de l'ensenyament-aprenentatge

 • Competències bàsiques en l'educació secundària

 • La disciplina a les aules

 

Els conceptes clau que al final de l'assignatura l'estudiant ha de conèixer, entendre, i saber aplicar per a l'anàlisi de situacions d'ensenyament-aprenentatge, són:

 

Adolescència - Desenvolupament de la personalitat - Àmbits de desenvolupament - Processos d'ensenyament-aprenentatge - Constructivisme - Competències Bàsiques - Disciplina - Maduresa - Intel·ligències múltiples - Desatel.lització - Identitat - Autoestima - Autoconcepte - Pubertat - Metacognició - Aprenentatge significatiu - Aprenentatge cooperatiu- Zona de Desenvolupament Pròxim - Motivació - Estils d'aprenentatge - Estils de lideratge - Aprenentatge social - Agrupaments - Aprenentatge globalitzat - Aprenentatge per projectes - Centres d'interès

 

Amunt

El desenvolupament a l'adolescència PDF
La construcció del coneixement a l'escola PDF
Factors psicològics implicats en l'aprenentatge escolar: les característiques individuals PDF
Video Educa - Password: uoc Web
Les teories de l'aprenentatge escolar PDF
El desenvolupament durant l'adolescència PDF

Amunt

Els materials necessaris per a treballar cada activitat estaran assenyalats o enllaçats des de l'aula, juntament amb la descripció i enunciat de l'activitat a realitzar.

Les lectures incloses són:

 

Castellana, M. (2003). La relació de l'adolescent amb les persones significatives. Barcelona: p.a.u. education.

 

Coll, C. (2004). La construcció del coneixement a l'escola: cap a l'elaboració d'un marc global de referència per a l'educació a l'escola. A C. Coll (coord).Psicologia de la Instrucció.Barcelona: UOC

 

Coll, C. (2000). Psicología de la instrucción: la enseñanza y el aprendizaje en la educación secundaria.Barcelona: Horsori - ICE UB 

 

Feixa, C. (2005). Ser jove: avui, ahir, demà. A AAVV. Joves i Valors, la clau per a la societat del futur.Barcelona: Obra Social La Caixa.

 

López, P. (2009). Cervell, intel·ligències i dissenys d'ensenyament-aprenentatge. Perspectiva escolar,333. Barcelona: Rosa Sensat.

 

López Vicente, P. (2008). Espais d'aprenentatge. Idees, estratègies i reflexions. Barcelona: MEGS.

 

Martí, E.; Onrubia, J. (2004). «Les teories de l'aprenentatge escolar». A: C. Coll (coord). Psicologia de la instrucció. (pàg. 65-76). Barcelona: UOC.

 

Moreno, A. (2009). El desenvolupament durant l'adolescència. A. A. Moreno (coord). Psicologia del desenvolupament II. Barcelona: UOC.

 

Perinat, A. et al. (1997). El desenvolupament en l'adolescència. A A. Perinat. Desenvolupament i aprenentatge durant l'edat escolar.Barcelona: UOC

 

Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. On the horizon, 9 (5), octubre 2001. MCB University Press.

 

White, DS & Le Cornu A. (2011). Visitors and Residents: A new typology for online engagement. First Monday, 16 (9), September 2011.

 http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/3171/3049

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt