Projecte soc., família i educ.: processos i contextos educ. Codi:  M5.039    :  10
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2020-2021. Us servirà per planificar la matrícula. Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura respon a la necessitat d'aprofundir en el coneixement dels diferents contextos on es desenvolupa la funció educativa, on els futurs docents hauran d'intervenir i, alhora, explorar i comprendre els processos que la configuren. 

L'assignatura integra els àmbits d'anàlisi següents: el sistema educatiu, el centre educatiu de secundària i la seva interrelació amb l'entorn familiar i social; la gestió de l'aula, posant especial èmfasi en l'organització; el currículum i els processos d'ensenyament-aprenentatge; l'acció tutorial, l'orientació educativa i l'atenció a la diversitat de l'alumnat de secundària. En el desenvolupament de l'assignatura, s'ofereixen els elements necessaris per interrelacionar aquests àmbits des d'una perspectiva sistèmica i inclusiva. La finalitat és aprendre a aproximar-se adequadament als contextos on es desenvolupa la intervenció educativa i tenen lloc els diferents processos d'ensenyament-aprenentatge. Es tracta també d'aprendre a gestionar el grup i la dinàmica d'aula, de facilitar la convivència i la resolució de conflictes.

La realitat educativa és coneguda per tots/es els/les estudiants, com a mínim des de la pròpia experiència prèvia com a alumnes i, a partir d'aquest moment, també com a estudiants d'aquest Màster. La vinculació amb el centre educatiu on realitzaran les pràctiques en els propers mesos també ha de facilitar aquesta aproximació. El desenvolupament dels continguts i la proposta d'activitats proposades en l'assignatura estan, així mateix, molt relacionades amb la realitat educativa actual dels centres educatius. En aquest sentit, la intenció és afavorir la significativitat i funcionalitat dels aprenentatges que l'assignatura vol promoure, per tal d'adquirir les competències professionals necessàries en la formació inicial del professorat.

Amunt

Aquesta assignatura té una càrrega lectiva de 10 crèdits ECTS i forma part del mòdul de Fonaments de l'Educació Secundària, que cursen tots els/les estudiants, amb independència de l'especialitat que hagin triat. L'objectiu és facilitar l'adquisició d'algunes de les competències fonamentals en l'aspecte psico-socio-pedagògic. Enguany, el mòdul de Fonaments de l'Educació Secundària s'estructura en dos projectes: el de "Societat, família i educació: processos i contextos", i el de "Desenvolupament, aprenentatge i educació" centrat a conèixer l'adolescència i les seves implicacions per a la pràctica educativa.

Els significatius canvis que s'estan produint els darrers anys en l'àmbit social, familiar i educatiu, justifiquen la necessitat d'aprofundir en el coneixement dels diferents contextos i processos educatius: el sistema educatiu català, els centres educatius de secundària i la seva interrelació amb l'entorn familiar i social; l'organització i gestió de l'aula, el currículum i els processos d'ensenyament-aprenentatge; l'acció tutorial, l'orientació educativa i l'atenció a la diversitat de l'alumnat de secundària. En aquests contextos, també cal destacar la capacitat de treball transversal i en xarxa que l'exercici de l'activitat docent requereix per a una intervenció educativa integral de l'alumnat.

L'adquisició de les competències que proposa l'assignatura ha de servir a l'estudiant per desenvolupar la seva tasca docent, durant la realització del Pràcticum, però principalment en el seu exercici professional futur. És per això que, juntament amb alguns conceptes fonamentals, es prioritzen els aspectes instrumentals i pràctics. En darrer terme, l'assignatura pretén proporcionar les bases i orientar l'estudiant perquè pugui continuar la seva formació en el futur professional.

Amunt

Aquesta assignatura ha de proporcionar una base fonamental per a la formació inicial del professorat de secundària. Es posa al servei dels diferents rols i responsabilitats que els estudiants puguin desenvolupar en el seu futur exercici professional, en l'àmbit de l'educació secundària, independentment de l'especialitat del futur professor/a.

Amunt

Atès que l'assignatura forma part del mòdul de Fonaments de l'Educació Secundària, obligatori per a tots/es els/les estudiants, no es requereixen coneixements previs per cursar-la. Tot i això, cal considerar que tothom té algun tipus d'experiència educativa prèvia, especialment sobre què és un centre educatiu, sobre el paper de l'alumnat i del professorat, i també pel que fa a les relacions entre les famílies i els centres. D'altra banda, el treball realitzat l'altra assignatura del bloc de fonaments, "Desenvolupament, aprenentatge i educació", ha de proporcionar una aproximació complementària imprescindible.

Amunt

OBJECTIUS

 • Relacionar l'educació amb l'entorn sociocultural i el marc legal, des d'una perspectiva sistèmica i inclusiva. 
 • Comprendre la funció educadora de la família i la comunitat en el desenvolupament integral -personal, social i escolar- dels infants i joves, i reconèixer la influència de les seves actuacions en els processos d'ensenyament-aprenentatge. 
 • Conèixer el marc normatiu i d'organització institucional del sistema educatiu inclusiu i els models de millora de la qualitat aplicables als centres educatius. 
 • Identificar les tasques de planificació i de programació docent, en el context del centre i de sistema educatiu, en relació amb el currículum. Aplicar-les al disseny d'activitats d'ensenyament i d'aprenentatge didàcticament fonamentades. 
 • Desenvolupar habilitats socials i adquirir eines professionals per a l'atenció i l'orientació a les famílies en relació al procés d'ensenyament i aprenentatge personal, acadèmic i professional dels seus fills i filles. 
 • Valorar els processos d'interacció i comunicació a l'aula i al centre per fomentar l'aprenentatge i la convivència, per saber abordar problemes de disciplina i la resolució de conflictes. 
 • Determinar les mesures de suport educatiu necessàries per dissenyar estratègies adequades d'intervenció educativa davant de situacions educatives d'atenció a la diversitat.

COMPETÈNCIES

 • Reconèixer la necessària relació de col·laboració entre família i escola i la seva influència en l'educació dels infants i joves. 
 • Descriure els aspectes fonamentals del marc legal i l'estructura bàsica del sistema educatiu català. 
 • Reconèixer els principals documents de centre, així com la seva estructura i funcionament, els seus òrgans de govern i de participació. 
 • Dissenyar activitats d'ensenyament-aprenentatge didàcticament fonamentades, preveient la interacció i la comunicació a l'aula, la gestió de la convivència al centre i la resolució de possibles problemes. 
 • Analitzar les necessitats específiques de suport educatiu de l'alumnat per prevenir les dificultats d'aprenentatge i contribuir a la millora del seu desenvolupament competencial. 
 • Aplicar diferents estratègies metodològiques per a la resolució de situacions educatives que afecten a l'alumnat amb diferents capacitats i diferents ritmes d'aprenentatge: aprenentatge cooperatiu, aprenentatge multinivell, aprenentatge per projectes, aprenentatge entre iguals, aprenentatge i servei, aprenentatge basat en problemes, etc. 
 • Desenvolupar les funcions de tutoria i d'orientació en un centre de secundària a partir de la implementació del Pla d'Acció d'Orientació Educativa i Acció Tutorial, de manera col·laborativa amb l'equip docent i la xarxa de recursos del territori. 
 • Conèixer el mapa territorial de la xarxa de recursos educatius i d'acompanyament per planificar de manera coordinada i eficient l'atenció educativa de l'alumnat en el decurs del seu itinerari educatiu.

Amunt

L'assignatura es basa fonamentalment en el continguts següents: 

El context dels sistemes de desenvolupament personal i social:

 •  El sistema familiar: Estructures i dinàmiques familiars. Funcions de la família, pràctiques educatives familiars i relacions família-escola: coneixement compartit i col·laboració. Actituds necessàries.
 • El sistema socioeducatiu: L'obertura dels centres a la comunitat. Xarxes sòcioculturals, plans educatius d'entorn, projectes educatius de ciutat, servei comunitari a l'ESO, xarxes d'innovació educativa i xarxes sòcio-sanitàries d'atenció a l'alumnat.

El context del sistema educatiu:

 •  El sistema educatiu català: Què és l'educació secundària? L'educació secundària dins del sistema educatiu i especificitats de l'etapa. Marc normatiu, l'escola inclusiva, l'ordenació dels ensenyaments de secundària: organització curricular (secundària obligatòria i postobligatòria) i planificació de l'acció educativa.
 • El centre educatiu de secundària: Què és un institut i quina és la seva organització?. Autonomia de centres (organitzativa, de gestió i pedagògica), direcció, òrgans de govern i de participació, estructura organitzativa de l'equip docent, el Projecte Educatiu de Centre i el Projecte de Direcció.
 • Els espais d'aprenentatge: L'espai de l'aula a secundària. Com es gestionen el grup, els espais i els processos d'ensenyament-aprenentatge?. El desplegament del currículum a l'aula, components i models de la programació. Estratègies didàctiques i gestió de recursos i materials. Metodologies innovadores d'ensenyament-aprenentatge i avaluació formativa i formadora dels processos. Actuacions en el marc del Projecte de convivència del centre per a la promoció, prevenció i resolució de conflictes a l'aula i al centre.
 • Orientació educativa: Recursos i estratègies per facilitar la continuïtat dels itineraris formatius. El Pla d'Acció tutorial i d'Orientació Educativa, funcions del tutor/a i actuacions en relació amb l'equip educatiu, les famílies i l'alumnat.
 • L'atenció a la diversitat: planificació de les mesures i suports d'atenció a la diversitat de l'alumnat de secundària. El Pla d'atenció a la diversitat: actuacions. Marc normatiu de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu. La inclusió educativa i la inclusió social. L'atenció a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE). Les dinàmiques de grups i la promoció de la convivència.

Amunt

Societat, familia i educació. Guia d'estudi PDF
Lectures complementàries Entorn social i familiar i intervenció psicopedagògica PDF
Video Educa - Password: uoc Web

Amunt

 • Pla Docent de l'assignatura: és un document que proporciona orientacions generals sobre l'estructura i dinàmica de funcionament de l'assignatura. Hi consten els objectius, les competències, els continguts, la metodologia de treball i la proposta d'activitats d'avaluació continuada, els recursos, el calendari de treball i el sistema d'avaluació.
 • Guia d'estudi Societat, Família i Educació: és un document de síntesi dels continguts relacionats amb els contextos de desenvolupament, les relacions entre família i escola, l'orientació i l'acció tutorial, l'educació inclusiva i l'atenció a la diversitat.
 • Guia d'estudi Processos i contextos educatius: és un document de síntesi dels continguts relacionats amb el sistema educatiu català, l'organització i el funcionament dels centres educatius de secundària i la gestió de l'aula, posant especial èmfasi en la planificació docent del currículum i els processos d'ensenyament-aprenentatge.
 • Guia metodològica del supòsit pràctic: és un document sobre el plantejament metodològic d'aquesta assignatura i la resolució de l'activitat proposada. Incorpora el procediment de treball en grup, la proposta de valoració de les activitats d'avaluació i la narració del supòsit pràctic amb la vinculació als principals continguts de referència de l'assignatura.
 • Entorn social i familiar i intervenció psicopedagògica: és part del material del contingut teòric de l'assignatura relacionat amb aspectes vinculats a la relació família-escola i el rol de la comunitat i serveis educatius en els processos educatius de l'alumnat.
 • El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic. És un document que proporciona orientacions per al desenvolupament eficaç del treball cooperatiu en entorns virtuals. Tenint en compte que en aquesta assignatura, la major part de l'activitat es portarà a terme en treball en grup, considerem que aquest material pot ser útil als estudiants per desenvolupar habilitats i estratègies de treball en equip.

En la presentació de cada activitat, els/les estudiants hi trobaran les principals referències bibliogràfiques i webs de consulta sobre la part específica del contingut i, al mateix temps, algunes lectures d'interès i d'ampliació sobre la temàtica que facilitarà el/la col·laborador/a docent.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt