Projecte educació inclusiva i atenció a la diversitat Codi:  M5.040    :  10
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2020-2021. Us servirà per planificar la matrícula. Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Projecte d'educació inclusiva i atenció a la diversitat presenta una càrrega de 10 crèdits ECTS del Màster de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Està inclosa dins el mòdul d'especialització docent en l'especialitat d'Orientació Educativa. Es tracta d'una assignatura que està enfocada a l'exercici professional de la pràctica psicopedagògica en els centres educatius, ja sigui des dels Instituts d'Educació Secundària com des dels Equips d'Assessorament i orientació Psicopedagògica.

Té una relació directa amb la pràctica professional ja que, l'avaluació i intervenció psicopedagògica de les necessitats educatives dels alumnes, és una de les demandes que amb més freqüència reben els professors d'orientació educativa. Les respostes a aquests tipus de demandes han de pretendre oferir la millor resposta educativa a tots i cada un dels alumnes i que aquestes siguin el màxim de normalitzades possible, perseguint, per tant, una educació inclusiva.

L'assignatura aprofundeix sobre els següents aspectes: la inclusió, la normativa referent a l'atenció a la diversitat, l'avaluació psicopedagògica de les necessitats educatives dels alumnes i les mesures per atendre la diversitat.  Alhora que ofereix instruments, tècniques i exemplificacions per dur a terme les avaluacions psicopedagògiques.

Amunt

Aquesta assignatura té una estreta relació amb la resta d'assignatures que conformen el mòdul d'especialització docent en l'especialitat d'Orientació Educativa, i especialment amb l'assignatura Assessorament curricular.

Alhora també està vinculada al mòdul de Fonaments de l'Educació Secundària ja que desenvolupa i analitza aspectes claus treballats en les assignatures com Processos i contextos educatius i Societat, família i Educació.

Es tracta d'una assignatura que pot ser molt útil de cara al Pràcticum, ja que les competències que s'hi treballen són d'aplicació directa als centres educatius.

Amunt

L'assignatura que ens ocupa es projecta clarament sobre els camps professionals de l'Orientació educativa en els Instituts d'Educació Secundària i en els Equips d'Assessorament i orientació Psicopedagògica. També pot ser de molta utilitat per a feines vinculades amb la Formació del professorat, amb la Formació Professional (especialitats d'Intervenció sociocomunitària i Serveis a la comunitat) i gabinets psicopedagògics.

Amunt

Cal conèixer de manera comprensiva els principis que fonamenten la concepció constructivista del procés d'ensneyament i aprenentatge en l'àmbit escolar, així com un coneixement general del sistema educatiu.

Amunt

No és necessària cap informació prèvia.

Amunt

1. Assessorar/Implementar la planificació didàctica adaptada al context, a les necessitats educatives individuals i l'adquisició de competències en el marc de l'escola inclusiva.

2. Portar a la pràctica projectes i activitats de globalització curricular i metodologies d'aprenentatge avançades (aprenentatge col·laboratiu, aprenentatge basat en projectes, gamificació, etc.) en relació al moment de desenvolupament dels alumnes, el context i les necessitats educatives de grup i individuals.

3. Ser capaç d'aplicar els coneixements didàctics propis de cada àrea curricular en la selecció crítica i l'elaboració de materials didàctics adaptats al context i les necessitats educatives.

4. Saber gestionar l'aula en relació a les situacions singulars que es van donant en el procés d'aprenentatge, atenent a aspectes d'equitat, educació emocional i valors, igualtat de drets i oportunitats, sostenibilitat, igualtat de gènere, etc.

5. Integració de la funció d'orientació i tutoria transversalment en tots els moments del procés educatiu.

6. Identificar els serveis públics i entitats comunitàries amb les que establir col·laboració amb el centre i promoure i planificar, en col·laboració amb l'equip directiu i la comunitat, accions conjuntes i coordinades per a una millor atenció educativa a l'alumnat.

Amunt

Els continguts queden organitzats de la següent manera:

 • Història i desenvolupament recent de la intervenció psicopedagògica.
  • L'origen de la intervenció psicopedagògica.
  • Esdeveniments que en canvien/n'amplien/matisen l'orientació
 • El Marc Normatiu.
  • El sistema educatiu: Principis i estructura.
  • Les funcions de l'orientador educatiu.
  • Normativa sobre els alumnes amb necessitats educatives especials.
  • Normativa sobre l'acció tutorial i l'orientació.
  • Serveis educatius de suport.
 • Models d'intervenció i assessorament psicopedagògic.
  • Concepcions subjacents a cada model.
  • L'enfocament clínic: el model assistencial.
  • L'enfocament humanista: el model de consell en l'assessorament.
  • L'enfocament conductista: el model consultiu o prescriptiu d'assessorament.
  • L'enfocament constructivista/sistèmic: el model col·laboratiu, mediacional.
 • Els contexts d'assessorament i els àmbits d'intervenció en relació als processos d'ensenyament i d'aprenentatge en l'educació obligatòria.
  • Concepció d'un context d'assessorament
  • Elements que el configuren.
  • Disseny d'actuacions a dur a terme.
  • Competències de l'assessor.
 • La inclusió
  • Normativa i organització institucional per atendre la diversitat
  • L'avaluació psicopedagògica
  • La intervenció psicopedagògica dels alumnes amb necessitats educatives especials
  • Les mesures d'atenció a la diversitat

Amunt

La pràctica psicopedagògica en educació formal (volum I) PDF
Models d'orientació educativa i intervenció psicoeducativa PDF
Intervenció psicopedagògica per a una educació inclusiva Web

Amunt

El material de l'assignatura és la referència bàsica en el desenvolupament de la formació, i té com objectiu actuar com a base del procés d'ensenyament i aprenentatge que es du a terme mitjançant la dinàmica de l'aula i la realització de les proves d'avaluació continuada (PACs).

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt