Projecte assessorament i intervenció psicopedagògica Codi:  M5.041    :  10
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2020-2021. Us servirà per planificar la matrícula. Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Presentació

En aquest projecte es demanarà als estudiants que facin una proposta d'assessorament a un grup de professors d'un Institut que volen promoure i implementar propostes d'aprenentatge basades en el desenvolupament de les competències. Per donar resposta a aquest repte, es partirà d'un plantejament de centre per anar de forma progressiva i amb l'acompanyament de les professores i dels companys de l'aula, anar prenent decisions que acabarà impactant els processos d'ensenyament i aprenentatge.

Amunt

El RD 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials estableix que el Projecte Assessorament i Intervenció Psicopedagògica tindrà assignats 10 crèdits.

Amunt

Aquest projecte es centra en la funció d'assessorament i intervenció que ha de desenvolupar l'orientador a Secundària. Aquesta funció es pot donar a nivell de tot el centre (per exemple, com assessorar a un centre en el disseny i millora del seu Projecte Educatiu de Centre) o nivell més específic del procés d'ensenyament i aprenentatge (per exemple com assessorar a un grup de professors que volen proposar un aprenentatge més competencial).

Amunt

No es requereixen coneixements previs específics per desenvolupar aquest projecte, només els coneixements que s'adquireixen en un grau o llicenciatura vinculada a l'àmbit de l'educació.

Amunt

Com sabeu les competències del Màster de Formació de Professorat de Secundària, especialitat OE, estan agrupades en àmbits competencials. A continuació, s'exposen els àmbits competencials que es treballen en aquest projecte. A la Guia per l'estudiant del Projecte Assessorament i Intervenció Psicopedagògica, trobareu un quadre en què relaciona aquests àmbits competencials i el contingut associat, amb les fites que es proposen en aquest projecte. Els àmbits que es treballaran en aquest projecte són:

 • Àmbit del disseny, gestió i planificació per a la tasca i la intervenció educativa.

Aquest àmbit competencial es refereix al coneixement i les habilitats que ha de tenir el docent en relació a la planificació i la posada en pràctica de la seva tasca educativa a nivell d'escola i d'aula.

 • Conèixer l'estructura i els components d'un projecte educatiu de centre.
 • Conèixer l'estructura del marc curricular vigent .
 • Dissenyar una proposta educativa basada en el currículum competencial de les àrees i que respongui a la diversitat dels alumnes .
 • Àmbit de la gestió i lideratge d'organitzacions i centres educatius

Aquest àmbit competencial té a veure amb aquells coneixements, procediments i actituds que fan que el docent sigui partícip actiu de la gestió i el lideratge dels processos educatius a diferents nivells: aula, centre, entorns social i familiar principalment, tot pensant en un procés de millora continua de la qualitat educativa que ofereixen.

 • Ser capaç de liderar, dirigir, planificar i supervisar equips interdisciplinaris, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos i tenint en compte els recursos disponibles. 
 • Conèixer la normativa i organització institucional i del sistema educatiu i models i estratègies de millora de la qualitat en els centres educatius. 
 • Identificar els serveis públics i entitats comunitàries amb les que establir col·laboració amb el centre i promoure i planificar, en col·laboració amb l'equip directiu i la comunitat, accions conjuntes i coordinades per a una millor atenció educativa a l'alumnat. 
 • Àmbit de la metodologia didàctica i l'atenció a les necessitats educatives individuals. Aquest àmbit competencial es refereix a tota la tasca didàctica que el docent desenvolupa durant el procés d'aprenentatge durant la interacció amb el grup classe, atenent a criteris amb els que l'estudiant és un subjecte actiu del seu aprenentatge i en el que s'atenen les seves necessitats individuals.
  • Aplicar estratègies, recursos i plantejaments didàctics variats d'acord amb el paradigma socio-constructivista de l'ensenyament i l'aprenentatge en el que l'estudiant pugui esdevenir subjecte autònom i emancipat i amb els que es potenciïn la confiança i la iniciativa personal.
  • Conèixer i posar en pràctica estratègies didàctiques relacionades amb diferents àmbits de coneixements i lligar aquests a les diferents competències que ha d'adquirir l'estudiant, així com al seu moment i nivell de desenvolupament i la seva personalitat.
  • Portar a la pràctica projectes i activitats de globalització curricular i metodologies d'aprenentatge avançades (aprenentatge col¿laboratiu, aprenentatge basat en projectes, gamificació, etc.) en relació al moment de desenvolupament dels alumnes, el context i les necessitats educatives de grup i individuals.
  • Ser capaç d'aplicar els coneixements didàctics propis de cada àrea curricular en la selecció crítica i l'elaboració de materials didàctics adaptats al context i les necessitats educatives. 
 • Àmbit de l'orientació, la tutoria i l'assessorament a estudiants i famílies. Aquest àmbit competencial té a veure amb la funció i el paper d'orientador i tutor des del punt de vista de la supervisió personal i el desenvolupament integral dels alumnes.
  • Integrar la funció d'orientació i tutoria transversalment en tots els moments del procés educatiu.
  • Fomentar el desenvolupament en l'alumnat de totes les seves potencialitats en qualsevol de les dimensions del desenvolupament humà.
  • Implicar les famílies de forma directa en els processos educatius sorgits de l'escola. 
 • Àmbit de la comunicació, interacció personal i treball col·laboratiu per a la tasca i la intervenció educativa. Es refereix al coneixement, les actituds i els processos que el docent ha de desenvolupar de forma eficient en relació a la seva interacció amb la resta d'agents implicats en el procés educatiu, mitjançant diferents canals i formats i en diferents situacions i
  • Fer cerca, anàlisi, síntesi, reelaboració i creació d'informació en l'àmbit professional, en relació al context i els requeriments de cada situació.
  • Portar a terme la interacció educativa tenint cura de la part afectiva i emocional, amb actitud d'escolta i comprensió, així com d'expressió clara i assertiva, adaptada a qualsevol situació en relació als agents educatius, l'escola i l'aula.
  • Comunicar-se de forma efectiva i correcte trasmetent informació per qualsevol via en qualsevol de les situacions d'actuació docent.
  • Conèixer processos d'interacció i comunicació a l'aula, dominant destreses i habilitats socials per fomentar l'aprenentatge col¿laboratiu i la convivència a l'aula i ser capaç d'abordar problemes d'actitud posant en pràctica estratègies de resolució de conflictes i gestió efectiva de l'aula.
  • Utilitzar de forma adient la terminologia educativa adaptada a l'àmbit professional d'actuació.
  • Presentar senyals de compromís ètic durant el desenvolupament professional
 • Àmbit dels entorns digitals per al desenvolupament professional i la intervenció educativa: Aquest àmbit competencial té a veure amb la sensibilitat didàctica que el docent ha de tenir envers les tecnologies de la informació i la comunicació com a recurs de grans potencialitats educatives i com el coneixement d'aquestes tecnologies orientades a facilitar entorns d'aprenentatge rics pot esdevenir una gran oportunitat de millora dels processos d'ensenyament i aprenentatge.

  • Conèixer i posar en pràctica diferents eines i metodologies TIC a nivell de gestió i organització de la docència.
  • Ser capaç d'escollir eines adients per a potenciar les propostes didàctiques tot integrant les TIC segons la necessitat i situació d'aprenentatge donada.
  • Ser conscient i posar en pràctica accions i processos per l'adquisició de la competència digital en els alumnes i una visió crítica de les TIC, tant en l'àmbit de l'aprenentatge com en el de la comunicació i la cerca d'informació.
  • Conèixer i fer servir un ventall ampli d'eines relacionades amb diferents activitats en els àmbits de coneixements clàssics.

Amunt

 A continuació s'exposen els principals continguts que es treballaran:

 • El projecte educatiu de centre, projectes, programes i plans que el desenvolupen.
 • El disseny dels projectes educatius institucionals, criteris, fases i components.
 • L'avaluació com a estratègia per a la millora. L'avaluació del projecte educatiu. Indicadors, instruments i participació dels agents implicats.
 • La implementació de projectes educatius i la intervenció del professorat especialista en orientació educativa. Funcions de l'orientador.
 • L'avaluació del projecte educatiu. Indicadors, instruments i participació dels agents implicats.
 • El model d'assessorament amb finalitats institucionals. Assessorament curricular
 • El desplegament del currículum en el projecte educatiu de centre (PEC).
 • Els diferents nivells del currículum i el concepte de competència.
 • L'ensenyament de les competències en les matèries i la seva avaluació. Ensenyament i aprenentatge de les competències transversals.
 • Criteris d'actuació per elaborar la programació anual de centre.
 • La programació de les unitats didàctiques i el model d'assessorament.

Amunt

L'ensenyament d'estratègies d'aprenentatge dins les programacions escolars PDF
Projecte assessorament i intervenció psicopedagògica. Especialitat d'Orientació educativa. Guia per a l'estudiant PDF

Amunt

- Llei d'Educació de Catalunya 12/2009, del 10 de juliol (LEC).

- Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius.

- Llei Orgànica d'Educació 2/2006, de 3 de maig

- Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.

-DECRET 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria.

-ORDRE ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen el procediment, els documents i els requisits formals del procés d'avaluació a l'educació secundària obligatòria

-Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu

- Exemples de projectes educatius de centre.

- Documents per a l'organitzacio i la gestio dels centres:

    * PEC_Avaluació de centre

    * PEC_Convivència_clima

    * PEC_Documents_gestió

    * PEC_Innovació_pedagògica

    * PEC_Objectius_projecte

    * PEC_Participació_comunitat_educativa

    * PEC_Tecnologies_aprenentatge

    * PEC_Tractament_ús_llengües

- Orientacio educativa i accio tutorial a l'ESO. Departament d'Ensenyament.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt