Projecte ensenyar i aprendre FOL Codi:  M5.042    :  10
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2020-2021. Us servirà per planificar la matrícula. Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquest projecte, amb una càrrega lectiva de 10 crèdits, ofereix l'oportunitat d'aprofundir en el concepte de Formació i Orientació Laboral i Vocacional i EIE.

Es tracta que l'estudiant  aprengui a seleccionar continguts rellevants i generi mecanismes de comunicació mitjançant els quals comparteixi aquesta informació, realitzant una labor de contrastació i d'anàlisi dels continguts de FOL i EIE. 

En aquest projecte se us proposa l'elaboració en grup d'una revista digital al voltant dels continguts de formació i orientació laboral i professional en un centre educatiu. Heu d'aconseguir realitzar un producte de qualitat que us serveixi per al desenvolupament personal i professional com a futurs professors de FOL i EIE,  lligat a un centre amb unes característiques específiques. 

Es pretén el desenvolupament, principalment, d'habilitats creatives, comunicatives i relacionals i també digitals, ja que integrarà i enfortirà el treball amb les TIC en la comunitat educativa. Un altre punt important a tenir en compte, és l'alt grau d'autonomia demanat per executar la revista  en el qual determinareu tots els aspectes rellevants que conformaran el desenvolupament del projecte, tenint un rol actiu en el procés complet de planificació, execució i avaluació de la revista

Encara que sigui un projecte lligat a la realitat professional, és una activitat formativa i,  com a tal, al llarg del projecte serà necessari que reflexioneu sobre què esteu aprenent, com ho esteu fent i per què esteu aprenent a desenvolupar determinades competències. Així doncs durant el procés de creació se us demanaran evidències que mostrin el vostre aprenentatge en relació a les competències establertes. 

Amunt

No calen coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura. Tot i així, l'experiència personal prèvia com l'actualització en la comprensió de l'entorn econòmic present, poden ser de gran utilitat per al seguiment de la matèria. El coneixement de les Tecnologies de la Informació i Comunicació i de les eines digitals ajudaran al bon desenvolupament del projecte. 

D'altra banda, els diplomats amb Grau o Llicenciatura en Psicologia i Pedagogia amb especialitat en l'àmbit de l'Orientació poden tenir més presents alguns dels continguts proposats.

Amunt

Els objectius d'aprenentatge poden englobar-se en dos blocs: els referents als continguts i els referents al format del projecte.

 

Respecte als objectius referents als continguts, destaquen els següents:

 

1. Analitzar la realitat d'un entorn educatiu i identificar les seves necessitats en matèria de FOL i d'orientació laboral i vocacional, valorar-les i expressar-les per un mitjà de comunicació propi.

2. Simular el rol actiu com a futur agent educatiu impulsant transformacions que enriqueixin l'educació i específicament la formació professional, i implicant la comunitat educativa.

3. Conèixer les tendències d'ocupació i el mercat laboral actual, i mostrar especial atenció a la igualtat d'oportunitats.

4. Conèixer l'estructura de les famílies professionals, en les especialitats de formació professional escollides per fer la revista, i la seva relació amb les demandes i les qualificacions exigides pel sector productiu.

5. Mostrar un coneixement actualitzat sobre les eines i recursos per a l'orientació educativa i professionalitzadora.

6. Analitzar els diferents continguts teòrics de FOL i EIE aportant una visió crítica i actualitzada preparada per a aplicar-se en l'elaboració de la revista educativa.

7. Justificar, de manera documentada, la confecció innovadora d'eines educatives mitjançant el coneixement compartit.

 

Els objectius del projecte vinculats al format i a les dinàmiques de treball en l'elaboració de la revista digital són els següents:

 

1. Valorar la importància dels mitjans de comunicació quant a l'enriquiment cultural, potenciació del pensament crític i transcendència.

2. Desenvolupar habilitats de presa de decisions i assumpció de responsabilitats.

3. Desenvolupar la creativitat, la capacitat d'organització i planificació.

4. Desenvolupar habilitats de treball en equip, en col·laboració i constructiu.

5. Millorar competències lingüístiques, orals i escrites.

6. Integrar les eines i metodologies TIC per potenciar i enriquir els processos d'ensenyament-aprenentatge.

 

Els àmbits competencials del màster de professorat són els que es detallen a continuació:

 

1) Àmbit del disseny, gestió i planificació per a la labor i la intervenció educatives. Es refereix als coneixements i les habilitats que ha de tenir el docent en relació amb la planificació i la posada en pràctica de la seva labor educativa en els àmbits d'escola i aula.

 

2) Àmbit de la comunicació, interacció personal i treball col·laboratiu per a la tasca i la intervenció educatives. Es refereix als coneixements, les actituds i els processos que el docent ha de desenvolupar de manera eficient i en relació amb la seva interacció amb la resta d'agents implicats en el procés educatiu, mitjançant diferents canals i formats i en diferents situacions i contextos.

 

3) Àmbit de la metodologia didàctica i l'atenció a les necessitats educatives individuals. Aquest àmbit competencial es refereix a la labor didàctica que el docent desenvolupa durant el procés d'aprenentatge en la interacció amb el grup classe, atenent al criteri que l'estudiant és un subjecte actiu del seu aprenentatge, en el qual s'atenen les seves necessitats individuals.

 

4) Àmbit d'entorns educatius per al desenvolupament professional i la intervenció educativa. Aquest àmbit competencial té a veure amb la sensibilitat didàctica que el docent ha de tenir en relació amb les tecnologies de la comunicació i la comunicació com a recurs de grans potencialitats educatives i com a coneixement d'aquestes tecnologies orientades a facilitar entorns d'aprenentatge rics que puguin arribar a ser una gran oportunitat de millorar els processos d'ensenyament-aprenentatge.

 

5) Àmbit de l'orientació, la tutoria i l'assessorament a estudiants i famílies. Aquest àmbit competencial té a veure amb la funció i el paper d'orientador i tutor des del punt de vista de la supervisió personal i el desenvolupament integral dels alumnes.

 

6) Àmbit de la recerca, la innovació i la reflexió sobre la identitat professional i la millora de la pràctica docent. Té a veure amb el conjunt de coneixements, habilitats i actituds per a desenvolupar una pràctica orientada a avaluar situacions, resoldre problemes i millorar les condicions de l'aprenentatge i de la pròpia pràctica docent. És un àmbit competencial en el qual el docent desenvolupa constantment la seva identitat professional, i té a veure amb el procés de millora i creixement continu.

 

7) Àmbit de la gestió i el lideratge d'organitzacions i centres educatius. Aquesta competència té a veure amb els coneixements, procediments i actituds que fan que el docent sigui partícip actiu de la gestió i el lideratge dels processos educatius en diferents àmbits -aula, centre, entorn social i familiar, principalment, en un procés de millora contínua de la qualitat educativa.

 

Els àmbits competencials que requereixen una major dedicació en el desenvolupament del projecte (assenyalats en negreta) són els següents:

 

1) La comunicació, interacció personal i el treball col·laboratiu per a la tasca i la intervenció educativa. La realització de la revista digital suposa l'anàlisi, síntesi, reelaboració i creació d'informació en l'àmbit professional. Alhora aquesta és una eina de comunicació que es pot treballar dins l'aula i que fomenta l'aprenentatge col·laboratiu.

 2) Entorns educatius per al desenvolupament professional i la intervenció educativa. L'objectiu del projecte és la publicació d'una revista digital, per tant és necessari treballar amb les TIC. Perquè aquesta sigui de l'interès dels alumnes, caldrà escollir les eines adequades que potenciïn les propostes didàctiques escollint, per exemple, la modalitat d'article i la manera d'enfocar-ho. 

 3) L'orientació, la tutoria i l'assessorament a estudiants i famílies. Els continguts de la revista digital són de l'interès dels alumnes i les seves famílies , ja que poden ajudar en el procés d'orientació i de definició de perfils professionals. La contextualització  del projecte en un centre posa en pràctica instruments, processos i estratègies de la matèria orientació laboral i vocacional amb una visió integradora i pràctica on les famílies i els estudiants hi poden participar.

 4) La gestió i el lideratge d'organitzacions i centres educatius. Per desenvolupar la revista digital cal ser capaç de liderar, dirigir i planificar el treball d'un grup tenint en compte els recursos disponibles.  Es demana que s'assumeixin compromisos individual i col·lectius. La revista té sentit en un context concret i pot demanar col·laboracions a entitats i a personal de centre amb qui pot interessar establir vincles per a col·laboracions.

Amunt

Per a començar a confeccionar el projecte, la primera qüestió és conèixer bé les matèries que tenim entre mans. Cal llegir i entendre els materials proposats per tal de poder posar-los a debat i  tractar aquests temes des del punt de vista de la seva utilitat social i formativa.

Els continguts  abasten temes molt extensos, es proposa la següent estructura seguint blocs de continguts per tal d'ordenar tot el material: 

 

Continguts de la Formació i orientació laboral: 

-Formació i orientació laboral en la formació professional

-Mercat de treball i polítiques d'ocupació

-Dret del treball i seguretat social

-Relacions laborals

-Orientació professional i inserció laboral

-Organitzacions i noves formes de treball

-Salut laboral i riscos laborals. 

 

Continguts de l'orientació professional: 

-Configuració de la professionalitat

-Concepte i funcions de l'orientació professional

-Competències i qualificacions

-Orientació professional en l'àmbit acadèmic

-Orientació professional per a la transició

-Formació i orientació per a l'ocupació

-Orientació en l'avaluació, el reconeixement i l'acreditació de competències.  

 

-Continguts d'EIE

 

Amunt

Precarització i mercat laboral PDF
Formació i inserció laboral PDF
Nous capitalismes i noves conceptualitzacions del treball PDF
Sistema de relacions laborals i model social europeu PDF
Orientació professional Web
Video Educa - Password: uoc Web

Amunt

Es proposen, per a  iniciar el desenvolupament del projecte, la lectura  dels documents  que es troben en l'apartat de recursos, junt amb altres referències bibliogràfiques per tal d'aprofundir en els continguts. Per tal d'ubicar-vos en els materials,  us proposem començar amb la lectura de Complements formatius de formació i orientació laboral i seguir amb el document Orientació professional i Módul 2: Complements formatius d'Empresa i iniciativa emprenedora (EIE). La resta de lectures proposades aprofundeixen en els continguts, sent necessaris per a la confecció de la revista. 

 Per a la publicació de la revista digital, podeu consultar diferents pàgines webs d'edició que trobareu a la Guia del Projecte.

En l'enllaç http://cedec.educalab.es/15-documentos-imprescindibles/ podreu trobar una sèrie de recursos pensats per a treballar amb projectes de metodologia APS i alumnes de secundària.

Durant el curs, s'aniran proposant missatges que us seran útils per a  la marxa del projecte i per la vostra pràctica professional.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt