Projecte metodologies didàctiques en FOL Codi:  M5.043    :  10
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2020-2021. Us servirà per planificar la matrícula. Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquest projecte "Metodologies didàctiques en FOL" està organitzat en 2 fases que coincideixen amb els 2 semestres del curs.

1. ORGANTIZA LES TEVES CLASSES DE FOL. La programació del mòdul de Formació i Orientació Laboral, matèria transversal en els Cicles Formatius de Formació Professional

En aquesta primera part de l'assignatura es coneixeran els mòduls professionals de FOL i EIE dels estudis de secundària post-obligatòria i es treballaran les connexions d'aquests mòduls amb altres matèries d'altres nivells educatius.

També es treballarà un tema cabdal en el món educatiu: la programació didàctica del mòdul professional. La programació és un recurs docent i metodològic indispensable per organitzar qualsevol curs. En línies generals, programar és planificar, preveure, pensar abans d'entrar a l'aula.

 2. PRESENTA LA TEVA ACTIVITAT SOBRE RISCOS LABORALS.  La programació d'aula de les activitats d'ensenyament / aprenentate de la Unitat Formativa de Prevenció de Riscos Laborals.

Aquesta segona fase és una concreció de la primera. Les activitats que s'han programat anteriorment ara es duen a la pràctica. Es tracta de generar estratègies concretes a l'aula per tal que els alumnes dels cicles formatius siguin capaços de identificar les situacions de risc que es trobaran en els seus respectius entorns de treball, conèixer els mitjans de prevenció i protecció i utilitzar-los adequadament.

Tot el projecte treballa també la competència digital docent, fent un esbós d'alguna de les metodologies d'aprenentatge col·laboratiu i de la possibilitat de treballar continguts a partir de projectes.

 

 

 

Amunt

L'assignatura organitza les teves classes de FOL s'insereix en l'especialitat de FOL del Màster de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional Ensenyament d'Idiomes que s'imparteix juntament amb altres assignatures:

 • Fonaments psicològics, pedagògics i sociològics: desenvolupament i aprenentatge adolescent
 • Fonaments, Societat, família i educació: processos i contextos
 • Revista digital de FOL
 • Seminari de recerca i innovació

Amunt

Aquesta assignatura s'imparteix en el marc de l'especialitat de FORMACIÓ I ORIENTACIO LABORAL del Màster Universitari en Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional Ensenyament d`Idiomes i s'ofereix juntament amb la resta d'assignatures de formació especialitzada amb les que l'estudiant haurà de connectar allò que aprengui, doncs les altres assignatures de l'especialitat posaran èmfasi en l'ensenyament i aprenentatge dels diferents temes que es tracten a l'àrea de FOL. Aquesta assignatura és la que dona el coneixement de l'organització del sistema, la concreció del currículum i la posada en pràctica d'aquest.

L'assumpció del vocabulari propi i molt específic de la docència en els  cicles formatius de formació professional al que obliga aquesta assignatura serà clau per una incorporació reeixida del futur docent en el claustre del professorat del centre on hagi de realitzar el Pràcticum.

 

 

Amunt

No calen coneixements previs específics però serà d'ajut tenir coneixements encara que siguin bàsics, del funcionament del sistema educatiu especialment dels cicles formatius de formació professional a casa nostra. També resultarà d'utilitat tenir coneixements sobre el nivell bàsic de prevenció de riscos laborals.

Amunt

El treball en aquesta assignatura pretén que els estudiants obtinguin els següents objectius:

 

 • Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent, així com el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que facilitin l'adquisició de les competències pròpies dels respectius ensenyaments, atenent el nivell i formació prèvia dels estudiants així com l'orientació dels mateixos, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de l'especialització cursada.
 • Concretar el currículum que es vagi a implantar en un centre docent participant en la planificació col·lectiva del mateix; desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques tant grupals com personalitzades, adaptades a la diversitat dels estudiants.
 • Adquirir estratègies per estimular l'esforç de l'estudiant i promoure la seva capacitat per aprendre per si mateix i amb d'altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que facilitin l'autonomia, la confiança i iniciativa personals.
 • Conèixer els processos d'interacció i comunicació a l'aula, dominar destreses i habilitats socials necessàries per fomentar l'aprenentatge i la convivència a l'aula, i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.
 • Conèixer la normativa i organització institucional del sistema educatiu i models de millora de la qualitat amb aplicació als centres d'ensenyament.
 • Informar i assessorar les famílies sobre el procés d'ensenyament i aprenentatge i sobre l'orientació personal, acadèmica i professional dels seus fills.

 

Respecte als àmbits competencials, aquest projecte treballa els 7 àmbits del màster:


1) Àmbit del disseny, gestió i planificació per a la labor i la intervenció educatives. Es refereix als coneixements i les habilitats que ha de tenir el docent en relació amb la planificació i la posada en pràctica de la seva labor educativa en els àmbits d'escola i aula.

2) Àmbit de la comunicació, interacció personal i treball col·laboratiu per a la tasca i la intervenció educatives. Es refereix als
coneixements, les actituds i els processos que el docent ha de desenvolupar de manera eficient i en relació amb la seva interacció amb la resta d'agents implicats en el procés educatiu, mitjançant diferents canals i formats i en diferents situacions i contextos.

3) Àmbit de la metodologia didàctica i l'atenció a les necessitats educatives individuals. Aquest àmbit competencial es refereix a la labor didàctica que el docent desenvolupa durant el procés d'aprenentatge en la interacció amb el grup classe, atenent al criteri que l'estudiant és un subjecte actiu del seu aprenentatge, en el qual s'atenen les seves necessitats individuals.

4) Àmbit d'entorns educatius per al desenvolupament professional i la intervenció educativa. Aquest àmbit competencial té a veure
amb la sensibilitat didàctica que el docent ha de tenir en relació amb les tecnologies de la comunicació i la comunicació com a recurs de grans potencialitats educatives i com a coneixement d'aquestes tecnologies orientades a facilitar entorns d'aprenentatge rics que puguin arribar a ser una gran oportunitat de millorar els processos d'ensenyament-aprenentatge.

5) Àmbit de l'orientació, la tutoria i l'assessorament a estudiants i famílies. Aquest àmbit competencial té a veure amb la funció i el
paper d'orientador i tutor des del punt de vista de la supervisió personal i el desenvolupament integral dels alumnes.

6) Àmbit de la recerca, la innovació i la reflexió sobre la identitat professional i la millora de la pràctica docent. Té a veure amb el conjunt de coneixements, habilitats i actituds per a desenvolupar una pràctica orientada a avaluar situacions, resoldre problemes i millorar les condicions de l'aprenentatge i de la pròpia pràctica docent. És un àmbit competencial en el qual el docent desenvolupa constantment la seva identitat professional, i té a veure amb el procés de millora i creixement continu.

7) Àmbit de la gestió i el lideratge d'organitzacions i centres educatius. Aquesta competència té a veure amb els coneixements,
procediments i actituds que fan que el docent sigui partícip actiu de la gestió i el lideratge dels processos educatius en diferents àmbits -aula, centre, entorn social i familiar, principalment, en un procés de millora contínua de la qualitat educativa.

 

Amunt

Per assolir les competències definides es treballaran els següents continguts en funció de les dues fases que componen el projecte i les seves respectives fites:

FASE 1: ORGANITZA LES TEVES CLASSES DE FOL

 

Estudiar i formar-se a Catalunya

La formació professional i el mòduls professionals

       

 • La referències del Títol professional: perfil i currículum
 • Els mòduls professionals
 • Les unitats formatives
 • L'avaluació als cicles formatius
 • EL MP de FOL i EIE
 • Connexions amb altres matèries: comuns a tot els nivells educatius i amb matèries específiques

 

La programació didàctica del MP de FOL

 

 • Planificació del mòdul professional
 • Contextualització del mòdul professional en un centre educatiu
 • El document de programació del mòdul professional

La competència digital docent

FASE 2: PRESENTA LES TEVES ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS

 

La detecció de factors de risc a la feina: els mecanismes per promoure la  Seguretat i la Salut en el Treball

 • La integració en la gestió empresarial de la salut laboral
 • Els danys derivats del treball
 • Els factors principals de risc
 • La valoració de riscos

La Prevenció de riscos laborals: educar en la cultura preventiva

 • Les disciplines preventives.
 • Els principis de l'acció preventiva.
 • Les mesures de prevenció.
 • La gestió de la prevenció.
 • La organització de la prevenció.
 • El pla de prevenció de riscos laborals.
 • El pla d'emergència.
 • Els primers ajuts.
 • El pla d'evacuació.
 • La senyalització.
 • La representació dels treballadors en matèria preventiva.

Amunt

Video Educa - Password: uoc Web

Amunt

El currículum de la matèria FOL LOE el trobeu dins de MODULS PROFESSIONALS de qualsevol família professional:

http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp/titolsloe   

Consulteu també l'apartat d'Orientacions i en concret les Orientacions mòdul FOL a la mateixa plana.

Presentació del model curricular:

http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp/modelcurricular/presentacio

Programació i avaluació:

http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp/modelcurricular/progavalua  

             - model curricular.

            - guia de la programació (en versió word)

            - guia de la programació  (versió - ppt)

            - exemple de plantilla

            - exemples de programacions

      

Especialment important "exemple de plantilla" ja que treballarem sovint amb aquest document. Tingueu-lo sempre a mà.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt