Seminari de recerca i innovació (OE) Codi:  M5.047    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2020-2021. Us servirà per planificar la matrícula. Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

El Seminari de Recerca i Innovació pretén que els estudiants, com a futurs professionals de la formació i l'orientació educativa, siguin capaços de desenvolupar processos d'investigació científica que els proporcionin les evidències necessàries per fonamentar les seves intervencions en l'àmbit de l'educació secundària. Així doncs, el seminari s'ofereix com un espai de suport en relació a les decisions metodològiques que és necessari prendre per dissenyar, implementar i avaluar adequadament les intervencions educatives.

Per fer això, organitza l'activitat dels estudiants al voltant de tres moments clau en el desenvolupament d'una intervenció educativa basada en evidències científiques:

 • En primer lloc, la identificació d'un problema i la formulació d'una pregunta d'investigació a partir d'una avaluació prèvia de la situació i de la revisió de les teories disponibles en els diferents àmbits d'intervenció educativa.
 • En segon lloc, la selecció de la metodologia més adequada i la planificació del treball de camp que se'n deriva per obtenir la informació que permeti donar resposta a la pregunta d'investigació.
 • En tercer lloc, l'adopció de l'estratègia més adequada per analitzar, avaluar i presentar els resultats que, com a conseqüència de tot aquest procés, permetrà obtenir i comunicar les evidències en relació a la intervenció educativa.

El seminari té una marcada orientació pràctica, ja que el desenvolupament de les competències per part dels estudiants i, conseqüentment, la seva avaluació, es fa a partir dels seus interessos en relació a la planificació i/o la conducció del seu propi projecte d'investigació. En aquest sentit, les activitats d'aprenentatge proposades tenen una estructura comuna i es basen tant en la reflexió crítica individual a partir de les lectures proposades com en la participació activa en els debats en grup sota la supervisió del professorat.

Amunt

El Seminari de Recerca i Innovació és una assignatura obligatòria del programa de Màster Universitari de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Amb una càrrega de treball prevista de cinc crèdits, aquest seminari s'ofereix com un espai de suport a la planificació i/o la conducció del Treball Final de Màster (TFM), de forma que els estudiants poden cursar-lo de manera prèvia o simultània al desenvolupament del seu treball final. Les activitats d'aprenentatge proposades en el seminari són, per tant, un complement al suport i les orientacions que els tutors ofereixen durant el procés de supervisió dels TFM que desenvolupen els estudiants.

Amunt

La intervenció educativa forma part de la pràctica habitual dels diferents professionals implicats en l'educació que, als seus àmbits específics d'actuació, es proposen dissenyar, implementar i avaluar accions que condueixin a la millora dels processos d'ensenyament i aprenentatge i, en darrer terme, de les oportunitats dels estudiants dels centres públics i privats d'educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes.

Amunt

Tractant-se d'un seminari de suport al desenvolupament d'intervencions educatives basades en evidències científiques, aquest seminari no pressuposa que els estudiants disposin de coneixements consolidats en relació al procés d'investigació aplicada en el camp de l'educació. Tot i això, s'espera dels estudiants que tinguin un coneixement profund sobre les diferents problemàtiques, tendències, teories i marcs conceptuals que condicionen la seva activitat professional en l'àmbit de l'educació secundària.

Amunt

Objectius d'aprenentatge generals

 • Comprendre i llegir críticament els materials de l'assignatura
 • Desenvolupar la capacitat d'anàlisi crític, argumentació i justificació de les decisions científiques adoptades per un mateix
 • Desenvolupar la capacitat de síntesi i integració dels aprenentatges assolits mitjançat els debats i les lectures efectuades en el marc del propi projecte de recerca i innovació
 • Aprendre a prendre decisions en el marc d'un procés de recerca de manera fonamentada i justificada.

Objectius d'aprenentatge específics

 • Saber identificar, conceptualitzar i formular un problema d'investigació educativa en una realitat educativa concreta, justificant-lo adequadament des d'un punt de vista teòric.
 • Desenvolupar un plantejament metodològic d'investigació adequat en relació al problema i la planificació estratègica del treball de camp que se'n deriva per poder portar a terme la investigació
 • Preveure com s'efectuarà l'obtenció i la presentació d'evidències científiques en el marc del procés de recerca
 • Participar activament en les discussions de caire metodològic que es plantegen als diferents debats del seminari

Competències

El Seminari de Recerca i Innovació s'adscriu a l'àmbit competencial de la recerca, innovació i reflexió sobre la identitat professional i la millora de la pràctica docent, que té a veure amb el conjunt de coneixements, habilitats i actituds per a desenvolupar una pràctica orientada a l'avaluació de situacions, la resolució de problemes i la millora de les condicions de l'aprenentatge i de la pròpia pràctica docent. Esdevé un àmbit competencial en què el docent desenvolupa constantment la seva identitat professional i té a veure amb un procés de millora i creixement continu en aquest àmbit.

 • Saber identificar, analitzar i definir elements i actors que conformen una situació susceptible de millora o un problema. Demostrar criteri pedagògic en la presa de decisions.
 • Ser capaç de resoldre situacions i problemes de forma efectiva i satisfactòria per tots els implicats.
 • Ser proactiu en proposar projectes d'investigació i innovació a nivell d'aula i de centre.
 • Ser capaç de decidir sobre les pròpies necessitats de formació i d'aprendre a través de xarxes professionals i autònomament.
 • Conèixer i situar en relació a si mateix les característiques històriques de la professió docent, la seva situació actual i les perspectives i interrelació amb la realitat social de cada època.

Amunt

D'una banda, aquesta assignatura compta amb un material específic per proporcionar als estudiants una visió de conjunt sobre el procés d'investigació científica i com, en el cas de intervenció educativa, aquest procés pot ser d'utilitat per generar les evidències necessàries que permetin orientar la pràctica professional del professorat de secundària. En aquest sentit, aquest manual de referència parteix de la necessitat que els professionals de la formació i l'orientació educativa siguin capaços de desenvolupar processos de recerca i posa l'èmfasi en el paper que aquesta competència professional pot jugar no només en el moment de la fonamentació de les seves intervencions, sinó també en l'avaluació dels resultats obtinguts una vegada han estat dutes a terme.

D'altra banda, aquest material està complementat amb un manual específic sobre el desenvolupament i l'ús de les tècniques d'investigació, que permetrà als estudiants conèixer les seves característiques principals i la manera com s'ha de planificar i desenvolupar els treballs de camp basats en enquestes, entrevistes, grups de discussió i observacions participants. Tenint present que cada tècnica permet obtenir un tipus d'informació diferent i, en conseqüència, dóna accés a dimensions diferents dels fenòmens objecte d'interès, el manual ofereix un marc de referència per al disseny i la implementació de cadascuna d'elles amb la intenció que els estudiants siguin capaços d'avaluar la seva pertinença i adequació a les diferents situacions.

Finalment, els estudiants disposen també d'una Biblioteca de Recerca on trobaran una selecció d'una cinquantena d'articles científics publicats a revistes especialitzades de l'àmbit com Revista de Educación (www.mecd.gob.es/revista-de-educacion), Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa (www.uv.es/RELIEVE), Revista de Investigación Educativa (revistas.um.es/rie), Revista Española de Pedagogía (revistadepedagogia.org) o Educación XX1 (revistas.uned.es/index.php/educacionXX1), on es presenten els resultats obtinguts com a conseqüència de l'avaluació de diferents intervencions educatives desenvolupades en multitud d'àmbits d'actuació professional.

Amunt

Decàleg per a l'elaboració del TFM Web

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt