Pràcticum OE Codi:  M5.048    :  14
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2020-2021. Us servirà per planificar la matrícula. Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

El pràcticum representa, en la formació del futur professorat, la connexió entre teoria i pràctica, que en la professió docent han d'anar sempre molt lligades. Si l'estudiant fa el màster en un curs, el pràcticum es fa en paral·lel als mòduls genèrics i d'especialitat i, per tant, es proposa que durant el període de pràctiques, l'estudiant faci un exercici d'aprenentatge de la pràctica a la teoria (direcció inductiva) i al mateix temps de la teoria a la pràctica (direcció deductiva). 

Amunt

El pràcticum és una assignatura que es cursa habitualment en la fase final del Màster, de manera que sigui possible aplicar els coneixements teòric-pràctics adquirits al llarg dels estudis.

El pràcticum té un creditatge de 14 crèdits ECTS que equivalen a 350 hores de dedicació dels estudiants. Dins d'aquestes, s'estableixen dos tipus d'activitats bàsiques:

 • Es preveuen 250 hores obligatòries d'activitat presencial en un centre educatiu.
 • Es preveuen 100 hores de treball virtual a l'aula, que es concreta en diverses activitats d'avaluació continuada en les quals s'analitza i es reflexiona sobre l'activitat al centre, tot relacionant-la amb les competències desenvolupades al màster.

Amunt

Es projecte en centres educatius de secundària bàsicament malgrat l'aprenentatge adquirit en aquest màster et dona recursos per a poder fer atenció en centres educatius de primària, secundària, PFI i EAP en el cas d'OE.

Amunt

 1. Les competències del pràcticum són les mateixes que les del màster que són:
 2. Disseny, gestió i planificació per a la tasca educativa.
 3. Comunicació, interacció personal i treball en col·laboració per a la tasca educativa.
 4. Metodologia didàctica i l'atenció a les necessitats educatives individuals.
 5. Entorns digitals per al desenvolupament professional i la intervenció educativa.
 6. La orientació, la tutoria i l'assessorament a estudiants i famílies.
 7. Recerca, innovació i reflexió sobre la identitat professional i la millora de la pràctica docent.
 8. Gestió i lideratge de centres educatius.

Amunt

Per desenvolupar el pràcticum, l'estudiant haurà de tenir en compte el que s'ha treballat o s'està treballant en els diferents projectes, per la qual cosa haurà de tenir presents els aspectes següents:

 • Observar i valorar la realitat i el funcionament del centre educatiu.
 • Tenir cura de la comunicació oral i escrita que utilitzi a l'aula, al centre i en les relacions amb la comunitat educativa.
 • Identificar els diferents rols i tasques que configuren la professió docent a l'etapa d'educació secundària així com en la formació professional.
 • Saber donar resposta a qüestions educatives de caràcter transversal (atenció a la diversitat de necessitats educatives, problemes de convivència, igualtat de drets i oportunitats, etc.) i analitzar propostes viables per a resoldre-les.
 • Realitzar propostes de planificació, disseny, aplicació i avaluació d'unitats didàctiques relatives a l'especialitat cursada així com plantejaments de processos d'intervenció educativa.
 • Desenvolupar el model competencial orientador en programes i propostes d'acció tutorial i orientació professional i laboral.
 • Desplegar estratègies d'assessorament al professorat en relació amb la seva pràctica educativa al centre, estratègies derivades de la necessitat d'atenció a la diversitat i/o en relació amb l'empresa en l'entorn laboral.
 • Reflexionar, innovar i fer recerca sobre la pròpia pràctica educativa i la dinàmica del centre en què es fa les pràctiques.

Amunt

Video Educa - Password: uoc Web
Guia del Pràcticum PDF

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt