OFERTA D'ASSIGNATURES
Màster Universitari d'Enginyeria computacional i matemàtica (català-espanyol-anglès)
Oferta docent  

OFERTA D'ASSIGNATURES  2019/20-1
Aquest llistat correspon a l'oferta d'assignatures que aquest semestre desplega la UOC per al pla d'estudis  Màster Universitari d'Enginyeria computacional i matemàtica (català-espanyol-anglès). Hi trobareu diferenciades les assignatures bàsiques, obligatòries i optatives. Sobre aquest llistat genèric, podreu matricular-vos d'unes assignatures o altres en funció de la via d'accés i de l'itinerari particular.

Si el que voleu és consultar informació sobre els plans d'estudis aprovats us heu de dirigir a Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis del Campus.

OBLIGATÒRIES
Codi Assignatura Crèdits
M0.504 Mètodes numèrics en enginyeria 6
M0.500 Simulació 6
M0.518 Treball de Fi de Màster 18
OPTATIVES
Codi Assignatura Crèdits
M2.858 Anàlisi de dades en entorns Big Data 6
M0.505 Codis correctors d'errors 5
M0.528 Codis Digitals 6
M0.537 Elements finits i diferencies finites 6
M0.529 Estructures de Dades i Algoritmes 6
M0.506 Estructures de Dades i Algoritmes 5
M0.503 Grafs i aplicacions 5
M0.531 Investigació Operativa 6
M0.509 Investigació Operativa 5
M0.507 Modelització mitjançant Equacions Diferencials 5
M0.530 Modelització mitjançant Equacions Diferencials 6
M0.512 Optimització Combinatòria 5
M0.536 Optimització metaheurística 6
M0.516 Simulació amb Partícules i amb Elements Finits 5
M0.526 Teoria de grafs i les seves aplicacions 6