Competències TIC en Educació Social Codi:  02.509    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

L'assignatura Competències TIC (CTIC), de 6 crèdits ECTS, que forma part del bloc de matèries de formació bàsica del Grau d'Educació Social, i transversal de la universitat, té com a principal finalitat iniciar-vos de forma gradual i integrada en l'adquisició de la competència pròpia de la UOC "Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional". Aquesta competència comprèn l'ús racional i crític de les TIC per a treballar i estudiar en la societat de la informació.

L'assignatura es basa en la metodologia de treball per projectes en xarxa. Mitjançant la realització d'un projecte digital en grup, sobre un tema vinculat a l'àmbit de l'Educació Social, es pretén treballar de forma integrada un conjunt de competències específiques en TIC que anireu aprofundint en les altres assignatures al llarg del grau i que consolidareu en el treball/projecte final de carrera.

La superació de l'assignatura Competències TIC es considera equivalent al certificat mitjà de l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'Ordre PRE/135/2017, de 27 de juny, de reconeixement d'equivalència entre els certificats d'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació expedits per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i els certificats d'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC).

 

El Certificat es rebrà d'ofici de forma automàtica.

Amunt

Aquesta assignatura és clau de cara a adquirir les competències TIC que us seran útils per a la resta d´assignatures del Grau d´Educació Social

Amunt

Els camps professionals en què es projecta aquesta assignatura són els propis del grau

Amunt

Es recomanen uns mínims coneixements de les TIC a nivell usuari.

Amunt

Es recomana que curseu l´assignatura CTIC durant el primer semestre del grau d'Educació Social. Atenent als seus continguts de tipus competencial, és necessari que els adquiriu quan més aviat millor per facilitar un bon procés d´aprenentatge a la resta d´assignatures del Grau.

Amunt

Aquesta assignatura té com a objectiu principal dotar-vos d'una base de coneixements i competències TIC a nivell acadèmic i professional. El objectius competencials específics a assolir són els següents:

 • Cerca i selecció de la informació a la xarxa.
 • Tractament i elaboració de la informació digital.
 • Presentació i difusió de la informació digital.
 • Nocions de tecnologia digital.
 • Planificació del l'estudi i el treball en una entorn virtual.
 • Estratègies de comunicació a la xarxa.
 • Treball en equip en xarxa.
 • Actitud digital.

competències

Amunt

Continguts reflexius:

 • Ús racional i crític de les TIC
 • Aplicació de les TIC en l'àmbit de l'estudi
 • La xarxa social
 • L'actitud digital

Continguts metodològics:

 • Planificació del treball en entorn virtual
 • Gestió d'un projecte digital en equip.
 • Treball en equip en entorns virtuals
 • Estils de comunicació en xarxa

Continguts instrumentals:

 • Nocions bàsiques de tecnologia
 • Cerca, tractament i presentació de la informació digital.

Amunt

El projecte digital en equip Web
Google Drive com a suport del treball col·laboratiu Web
Composició i redacció de la informació digital Web
Guia Gsites PDF
L'expressió social a la xarxa global: Web 2.0 Web
Guia d'elaboració d'un guió documental Web
Actitud digital Audiovisual
Comunicació a la xarxa Web
Repositori d'eines digitals (Toolkit) Web
Pautes per optimitzar l'organització de la informació digital Web
Guia bàsica d'edició de vídeo Web
Nocions de tecnologia digital Web
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic PDF
El projecte digital en equip Audiovisual
La wiki com a suport del treball col·laboratiu Web
Procés de cerca i localització de la informació per Internet Web
Cerca i localització d'informació per internet Web
Planificar l'estudi en línia Web
Els marcadors socials Web
Guia d'eines ofimàtiques Web
Com treballar en equip en entorns virtuals Audiovisual

Amunt

Greenpeace sobre els acords de comerç:

The economist The retreat of the global company parla sobre la pèrdua d'influència de les multinacionals americanes en front de les local a diferents països del mon.


El model catala de comerç
, de la Generatitat de Catalunya , Departament d'Empresa i ocupació.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap examen final o prova de validació presencial. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt