Drogues: prevenció i formes d'ac. socioed. Codi:  02.523    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

Aquest camp socioeducatiu de treball al voltant de les drogues i de les drogodependències és un dels tradicionals referents de l'educació social. En el decurs de les tres darreres dècades, a cavall entre el segle XX i el XXI el camp ha sofert grans modificacions. La incorporació dels educadors i educadores socials a les pràctiques ha estat progressiu i ha calgut anar actualitzant les bases de l'acció educativa. 

Al llarg del desenvolupament de l'assignatura hi haurà constants referències a les articulacions entre teoria i pràctica, fruit de la pròpia construcció del camp d'atenció a les drogodependències. Aquesta particularitat, junt amb la seva especificitat de pràctiques interdisciplinars on conflueixen diferents professions, fan que el seu plantejament pedagògic incorpori mirades d'altres discursos i produccions teòrico-pràctiques.

El darrer element a tenir en compte en el desenvolupament de l'assignatura (i com a constant en moltes de les assignatures del Mòdul "Acció socioeducativa") és el necessari i exigit contacte quotidià amb l'actualitat respecte del camp de l'atenció a les drogodependències.  

Amunt

L'assignatura obligatòria Drogues: prevenció i formes d'acció socioeducativa pertany al Mòdul "Acció socioeducativa" del Pla d'Estudis del Grau en Educació Social, més concretament a la Matèria de "Salut i educació social". Suposa, en aquest sentit, una aproximació a un camp específic de treball socioeducatiu, si bé incorpora la visió polivalent que defineix el Grau. 

Amunt

Objectius

· Presentar las característiques generals de l'àmbit de les drogodependències.

 

· Conèixer la terminologia bàsica utilitzada en l'àmbit professional del tractament i prevenció de les drogodependències.

 

· Afavorir la interrogació i comprensió respecte de la lògica subjacent en matèria d'addiccions.

 

· Disposar d'elements conceptuals que permetin l'aproximació a l'àmbit de les drogodependències des de la mirada de l'educació social.

 

· Conèixer la història de les drogues a Espanya des de 1977 fins els nostres dies.

 

· Reflexionar sobre la influència del context socioeconòmic i cultural en les diverses lectures que es realitzen entorn al consum de drogues i la dependència.

 

· Conèixer les diferents respostes de l'administració en clau estatal, autonòmica i local així com la diversitat de programes i dispositius d'atenció i/o d'acció social amb persones drogodependents.

 

· Emmarcar les funcions pròpies de l'educador social a l'àmbit de les drogodependències.

· Reflexionar sobre els efectes que es deriven del pas per una institució total en relació amb la pràctica educativa.  

Competències  


Competències Transversals  

CT 5 Resolució de problemes i de presa de decisions  

CT 6 Reflexivitat i autocrítica en torn al propi treball i a les seves implicacions.  

 CT 9 Adaptació a noves situacions i problemàtiques socials a través de l'aprenentatge permanent.  

CT10 Compromís ètic amb les persones, les institucions i la pràctica   professional.    

Competències Específiques 

CE 2 Identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius per a millorar la pràctica professional.  

CE 4 Diagnòstic de situacions complexes que fonamentin el desenvolupament d'accions socioeducatives.  

CE 5 Disseny de plans, programes i activitats d'intervenció socioeducativa en diferents contextos.  

CE 8 Aplicació de metodologies específiques de l'acció socioeducativa.  

CE 10 Mediació en situacions de risc i conflicte    Amunt

Els continguts de l'assignatura es sistematitzen en torn als següents blocs:

Drogodependències. Conceptes bàsics

1. Actualitat i vigència de les drogues

2. Globalització, incertesa i drogodependències

3. Conceptes bàsics: Definició i etimologia de droga, etimologia de droga, definició de dependència, classificació de les drogues, abús, intoxicació, tolerància

4. El llenguatge de les drogodependències: ús i argot

 

Història de les drogues a Espanya: la resposta assistencial

1. El consum de drogues a Espanya com a "problema"

2. Les respostes des de l'Administració: el Pla nacional sobre drogues, comissions de caràcter polític per a l'estudi del "problema", plans autonòmics, plans locals, línies de futur

3. La resposta assistencial: definició de pla, programa, projecte i servei; etapes en la resposta assistencial; la xarxa avui

 

La institució penitenciària i les drogodependències

1. La institució penitenciària

2. Presons a Espanya.

3. El perfil del drogodependent en la institució penitenciària

4. Els programes d'actuació amb drogodependents en l'àmbit penitenciari a Catalunya

5. L'actuació de les organitzacions no governamentals (ONG) en l'àmbit

penitenciari

6. Com es fa una intervenció de drogues a la presó? Algunes qüestions prèvies

7. Inserció social en l'àmbit penitenciari

 

L'educació social en el camp de les drogodependències

1. Teoria institucional

2. Treball en equip

3. Funció de l'educador social en l'àmbit de les drogodependències

4. Una proposta des de l'educació social

 

Amunt

Drogues: prevenció i formes d'acció socioeducativa PDF

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt