Educació intercultural Codi:  02.526    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

Aquesta assignatura dóna una visió panoràmica dels reptes que plantegen els contextos multiculturals en l'educació, tant des d'un punt de vista teòric (àmbit conceptual i de fonamentació) com també pràctic (conseqüències educatives de la multiculturalitat i propostes socioeducatives per intervenir-hi).

 

Amunt

És recomanable haver cursat l'assignatura d'Antropologia Pedagògica.

Amunt

1. Resolució de problemes i presa de decisions.

2. Reflexió i autocrítica entorn a la pròpia tasca professional i les seves implicacions.

3. Reconeixement de la diversitat i de la multiculturalitat.

4. Compromís ètic amb les persones, les institucions i les pràctiques professionals.

Amunt

Mòduls i contingut de l'assignatura

L'assignatura d'educació intercultural està formada per tres mòduls. El primer mòdul - Educació Interculturalitat. Documents de lectura- ens permetrà aprofundir i aplicar els continguts dels mòduls I, El nou valor de la diferencia i II, La Interculturalitat a les polítiques públiques i escolars, al temps que prenem consciència dels nostres principis educatius i dels per què al nostre posicionament professional en l'àmbit de la convivència en la diversitat.

Mòdul Transversal. Educació Interculturalitat. Documents de lectura

L'objectiu és el reconeixement de l'educadora i l'educador social com a subjecte social i cultural i la presa de posicionament com acompanyants educatius en l'àmbit de la convivència en la diversitat. A partir de l'anàlisi, la reflexió i l'aplicació de conceptes clau, igualtat vs diferència, problemes d'interculturalitat vs problemes de marginalitat, relacions interculturals vs educació intercultural, entre d'altres, aprendrem a avaluar, a construir i/o a repensar criteris que ens permetin prendre decisions educatives coherents davant les nostres relacions i la dels altres.

Mòdul I. El nou valor de la diferència

El coneixement de conceptes bàsics d'antropologia cultural i social ens permetrà comprendre i poder participar amb coherència en les discussions que planteja la diversitat cultural: etnocentrisme i relativisme; aculturació, assimilació i integració; models d'homogeneïtzació i de pluralisme cultural, etc. Cal que totes i tots parlem un mateix llenguatge. Del contrari no podrem entendre ni les causes ni les conseqüències socials i educatives de la diversitat cultural.

Mòdul II. La Interculturalitat en les polítiques públiques.

Per entendre la singularitat de les relacions en l'àmbit de la convivència intercultural cal conèixer el context social que les explica i en el qual es desenvolupen. Per això és del tot pertinent apropar-nos a les polítiques públiques. Cal conèixer i analitzar les actuacions dutes a terme per l'administracions a Catalunya i a Espanya, i poder-les comparar amb les dels països del nostre entorn. L'objectiu és ser capaços d'identificar els models teòrics -ideològics- subjacents a les polítiques i a les pràctiques educatives relacionades amb el tractament de la diversitat cultural.

Amunt

Interculturalitat i educació social: de la teoria a la pràctica Web
Educació Intercultural PDF

Amunt

Llista dels materials de què disposa l'assignatura

 

Mòduls de continguts Materials Didàdtics
1. El Nou valor de la diferència
Material UOC imprès
2. La Interculturalitat en les polítiques públiques
Material UOC imprès
3. Interculturalitat i educació social: de la teoria a la pràctica WEB
4. Uno mismo y los Otros   Llibre

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt