Acomp residencial i infància en risc soc. Codi:  02.541    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

 

Aquesta és una assignatura optativa de 6 crèdits ECTS que pertany al Mòdul d'Acció Socioeducativa y a la Matèria d'Acció Socioeducativa amb infància i adolescència. Pot ser cursada dins la menció d'Infància i Adolescència.

Es una assignatura eminentment dirigida a mostrar el camp de la protecció a la infància des d'una altra perspectiva: la paraula d'aquells que estan o han estat immersos en aquest camp (educadors/es socials que treballen en centres residencials d'acció educativa, professionals dels equips d'atenció a la infància i l'adolescència, nens i joves que estan o han estat vivint en aquestes institucions, representants de l'administració, altres agents vinculats al treball educatiu i social en el camp de la protecció,...) La pretensió del material a utilitzar, junt amb una guia de lectura i material de suport, vol obrir processos de reflexió al voltant del que significa atendre i educar en institucions residencials per a infants i adolescents, analitzar i entendre quins aspectes i elements cal tenir en compte per a dur a terme aquestes encàrrec socials i, sobretot, oferir una mirada diferent d'aquelles infàncies invisibilitzades en el marc social actual.

La particularitat de l'assignatura, el treball a realitzar i la importància donada a l'anàlisi de les situacions i els casos, fa que aquesta assignatura només pugui ser superada amb Proves d'Avaluació Contínua.

 

Amunt

Aquesta és una assignatura optativa inclosa en el Mòdul 4 "Acció soicoeducativa" i dins la Matèria 12 "Acció socioeducativa en infància i adolescència" del Pla d'Estudis del Grau en Educació Social. A la vegada, és una de les 4 assignatures que es pot cursar per aconseguir la Menció en Infància i Adolescència, juntament amb "Adopció i acolliment familiar", "Educació de carrer i adolescents en conflictivitat social" i "Identitat. consum i vida quotidiona".

Amunt

És una assignatura recomanable per a aquells estudiants que vulguin desenvolupar la seva vida professional en contextos residencials d'atenció a la infància i adoscència, com ara Centres Residencials d'Acció Educativa, Centres d'Acolliment, d'Educació Intensiva i d'altres relacionats amb el camp de la protecció a la infància i l'adolescència. Així mateix, és adient per a copsar qüestions de treball socioeducatiu en general.

Amunt

Es recomana haver cursat prèviament l'assignatura de "Bases per a l'acció socioeducativa amb infància", així com tenir les bases conceptuals i teòriques que atorguen assignatures com "Pedagogia Social" i "Models d'Acció socioeducativa". Totes aquestes assignatures ja cursades fan que molts dels conceptes ja estiguin assentats, fent també que augmenti el profit del treball que es realitza en aquesta assignatura.

Amunt

Els objectius principals de l'assignatura "Acompanyament residencial i infància en risc social" són:

- Conèixer els elements fonamentals del treball socioeducatiu amb infància i adolescència en contextos institucionals

- Abordar concpetes habituals en les pràctiques residencials amb infància i adolescència

- Elaborar un discurs rigorós, fonamentat i crític sobre el treball socioeducatiu amb infància i adolescència en el marc institucional

- Conèixer aspectes organitzatius, pedagògics i socials de les institucions de protecció a la infància i l'adolescència

 

Les competències a adquirir en el curs de l'assignatura són:

CT5. Resolució de problemes i de presa de decisions

CT6. Reflexivitat i autocrítica en torn al propi treball i a les seves implicacions

CT9. Adaptació a noves situacions i problemàtiques socials a través de l'aprenentatge permanent

CT10. Compromís ètic amb les persones, les institucions i la pràctica professional

 

CE2. Identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius per a millorar la pràctica professional.

CE4. Diagnòstic de situacions complexes que fonamenten el desenvolupament d'accions socioeducatives.

CE5. Disseny de plans, programes i activitats d'intervenció socioeducativa en diferents contextos.

CE8. Aplicació de metodologies específiques de l'acció socioeducativa

CE10. Mediació en situacions de risc i conflicte.

 

 

 

Amunt

Els continguts de l'assignatura se centren, de manera genera,l en els següents aspectes:

- Les pràctiques educatives en els contextos residencials amb infància i adolescència

- Conceptes habituals de les pràctiques. L'ús del llenguatge

- Les ofertes de vincle educatiu

- Normes i normatives

- Les funcions dels educadors socials en els contextos institucionals

- Metodologies de treball socioeducatiu

- Organitzacions institucionals: documentacions, circuits

- Experiències dels educadors, els nens i nenes acollits i d'altres professionals d'atenció a la infància

 

Amunt

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt