Identitat, consum i vida quotidiana Codi:  02.543    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

Tot i que l'estudi de les conductes econòmiques i del consum han estat també estudiades des d'altres eixos, Identitat, consum i vida quotidiana és una assignatura optativa que s'emmarca des de la perspectiva de la Psicologia social i que ofereix una mirada a l'economia i el consum com a marcs simbòlics i socials que configuren l'actual organització social. En d'altres paraules, presentarem i analitzarem el consum com un dels eixos que vertebra la relació entre individu i societat en el moment sociohistòric actual. Per tant, més enllà d'intentar entendre com l'entorn, el context o els grups influeixen sobre les conductes de consum, del que es tracta és d'oferir una mirada psicosocial al consum, en la qual presentarem aquest com a quelcom tan important que forma part no només de la nostra vida quotidiana, sinó també de la nostra identitat i formes de subjectivitat -desigs, emocions, etc. I és que la clau de la nostra societat de consum rau en les relacions que establim i els significats que hi atorguem.

Amunt

Aquesta és una assignatura optativa, que segueix la línia conceptual d'altres assignatures dels graus de Ciències Socials i Educació Social.

Amunt

Al tractar-se d'una assignatura que ofereix nocions i conceptes per tal d'entendre el consum com un dels elements de l'actual configuració social, els seus àmbits d'aplicació es multipliquen. Per una banda, es tracta de continguts útils en la pràctica professional al permetre prendre consciència d'alguns dels eixos sobre els que recolzen noves formes de desigualtat, exclusió social i relacions de poder en l'actualitat, i actuar sobre ells. En aquest sentit, l'assignatura pot trobar aplicació en qüestions referents a la intervenció comunitària, la intervenció i prevenció en qüestions de salut (per exemple, malalties derivades de la concepció i ús del cos en la nostra societat, compra compulsiva, etc. ), l'avaluació i millora de diferents projectes de qualitat de vida o intervenció en els mitjans de comunicació. Per les seves característiques també permet reflexionar sobre els eixos dominants cap als que progressivament tendeix l'educació (el paper de les emocions, etc.), situar-los en el marc de la societat de consum, i entendre les relacions de poder que generen. Per altra banda, també hi poden trobar una aplicació aquelles persones interessades en qüestions educatives (educació respecte al consum o ètica, entre d'altres).

Amunt

Per tal d'endinsar-vos en la reflexió que realitzarem en aquesta assignatura sobre el consum, cal que tingueu present que al llarg dels materials abordarem i treballarem el consum des d'una mirada psicosocial. Una de les aportacions centrals de l'assignatura es situa en el marc de la Psicologia social construccionista, de manera que si heu treballat aquesta perspectiva en alguna assignatura anterior podreu connectar-hi els continguts.

 

Amunt

Competències transversals

 • Analitzar i sintetitzar.
 • Buscar i gestionar dades i materials d'investigació, sent flexible i mostrant respecte i discreció en l'ús de dades que afectin a persones, grups i institucions.
 • Considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes en els quals treballi, avaluar-los críticament, fonamentar les conclusions i prendre decisions.
 • Realitzar judicis i valoracions crítiques argumentades.
 • Usar documents, textos i publicacions en una tercera llengua (anglès).

Competències generals UOC

 • Comunicació en una llengua estrangera

Competències específiques

 • Usar els coneixements teòrics i els avanços de la psicologia com a marc de referència per analitzar, comprendre i explicar el comportament de les persones, grups, comunitats i organitzacions.
 • Identificar les característiques biològiques, personals, socials i culturals que expliquen el comportament dels individus, grups i organitzacions.
 • Aplicar tècniques per recollir informació sobre l'estudi del funcionament dels individus, grups o organitzacions.
 • Identificar en els estudis o treballs propis de les ciències socials els seus antecedents teòrics i les seves aportacions originals.

 

Objectius d'aprenentatge 

 • Conèixer i saber identificar les principals aportacions teòriques que hi ha hagut en l'anàlisi del consum, tot situant-les en el marc de les respectives disciplines de les Ciències Socials (sociologia, psicologia, antropologia, economia, etc.)
 • Conèixer els principals elements de debat que hi ha hagut en l'anàlisi del consum, les diferents posicions que hi ha hagut al respecte, i saber argumentar els punts forts i punts dèbils de cada una d'elles.
 • Comprendre que el consum, com qualsevol altre fenomen social, ha de ser situat en unes coordenades sociohistòriques globals.
 • Conèixer les principals característiques psicosocials de les societats industrial i postindustrial, i la seva relació amb el consum.
 • Identificar l'aparició de dues formes de viure la individualitat diferents, moderna i postmoderna, segons la societat implicada, industrial o postindustrial, respectivament.
 • Entendre l'actual configuració del consum, en el marc de les transformacions que s'han donat en l'àmbit laboral.
 • Entendre que les emocions són pràctiques socials que integren el conjunt de valors que funcionen en una societat determinada.
 • Comprendre que en cada moment històric es genera un tipus de subjectivitat determinada i unes emocions que la sostenen i que, ara per ara, l'emoció predominant és el consum.
 • Entendre el paper de les emocions i el consum com a dispositius de control social.
 • Reflexionar sobre els vincles entre consum i vida quotidiana i sobre el procés de mercantilització de la quotidianitat.
 • Conèixer i saber analitzar críticament les aproximacions existents a una ètica del consum.
 • Reflexionar sobre les noves formes d'inclusió i exclusió social, des del consum com a eix estructurador de la societat. 
 • Comprendre el paper del gènere com a eix vertebrador de desigualtats en el consum.

Amunt

1.- Què significa viure en una societat de consum?

 • Consumidor: sobirà o alienat?
 • Necessitats i consum
 • La dimensió simbòlica i material del consum
 • Viure en una societat de consum

2.- De la societat de consum al consum en persona. Bases Psicosocials del consum.

 • Canvi d'escenari: de la societat industrial a la societat del coneixement
 • Canvi d'escenari: de l'individu modern a l'individu postmodern
 • L'art de consumir

 

3.- El consum com a emoció. Trets afectius de la societat de consum.

 • Emocions com a dispositiu de control social
 • El consum és una emoció
 • El consum és un dispositiu de control social

 

4.- Consum i vida quotidiana

 • Amor i consum
 • El consum de tecnologies de la informació i la comunicación
 • Consum, ètica i transformació social
 • Les desigualtats en el consum a través del gènere

Amunt

Material Suport

Amunt

El material de l'assignatura consta de 4 mòduls que teniu tant en format paper com en format virtual. Aquest material és la referència bàsica de l'assignatura, i constituirà la guia de treball i d'aprenentatge dels continguts. 

Com a complement dels mòduls, aquesta assignatura compta també amb una compilació d'articles i textos específics, que podeu trobar en format virtual a l'aula, i que formaran part dels continguts bàsics a treballar en algunes unitats didàctiques.  

Finalment, en el Tauler de l'aula es deixaran alguns textos necessaris i/o complementaris per a poder realitzar les activitats d'Avaluació Continuada.

A banda dels recursos específics per a l'assignatura, en l'apartat de l'aula Materials i Fonts --> Fonts d'informació teniu accés a altres recursos globals (normativa APA, base de dades, glossari i cercador de revistes) 

Amunt

Bibliografia bàsica de l'assignatura:

Alonso, L.E. (2005). La era del consumo. Madrid: Siglo XXI.

Bauman, Z. (2000). Trabajo, consumismo y nuevos pobres. Barcelona: Gedisa.

Bauman, Z. (2007). Vida de consumo. Madrid: FCE.

Bocock, R. (1993). El consumo. Madrid: Talasa.

Corrigan, P. (1997). The sociology of consumption: an introduction. Londres: Sage.

Cortina, A. (2002). Por una ética del consumo. Madrid: Taurus.

Featherstone, M. (1991). Cultura de consumo y posmodernismo. Buenos Aires: Amorrortu, 2000.

Illouz, E. (2006). Intimidades congeladas. Madrid: Katz Editores, 2007.

Klein, N. (2001). No logo. Barcelona: Paidós.

Lipovetsky, G. (2006). La felicidad paradógica. Barcelona: Anagrama, 2007.

Lury, C. (2011). Consumer culture. Cambridge: Polity Press.

Sennett, R. (1998). La corrosión del carácter. Barcelona: Anagrama, 2000.

 

Bibliografia complementària:

Appadurai, A. (ed.) (1986). La vida social de las cosasPerspectiva cultural de las mercancías. Mèxic: Grijalbo, 1991.

Baudrillard, J. (1969). El sistema de los objetos. Madrid: Siglo XXI.

Baudrillard, J. (1970). La sociedad de consumo: sus mitos, sus estructuras. Madrid: Siglo XXI. 2009.

Bauman, Z. (1999). En busca de la política. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Bauman, Z. (2003). Amor líquido. Madrid: Fondo de Cultura Econòmica, 2005.

Borràs, V. (2004). Individuo, consumo y sociedad. La perspectiva sociológica. A Gil, A. i Feliu, J. (coord.). Psicología Económica y del Comportamiento del Consumidor. Barcelona: UOC, 55-145.

Bourdieu, P. (1979). La distinción. Criterio y bases sociales del gusto. Madrid: Taurus, 1991.

Campbell, C. (1987). The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism. Basil Blackwell. Oxford.

Douglas, M., Isherwood, B. (1979). El Mundo de los Bienes: Hacia una Antropología del Consumo. Mèxic: Grijalbo, 1996.

Galbraith, JK. (1958). La sociedad opulenta. Barcelona: Planeta Agostini, 2000.

Illouz, E. (2009). El consumo de la utopía romántica. El amor y las contradicciones del capitalismo. Madrid: Katz.

Katona, G. (1968). La sociedad de consumo de masas. Madrid: Rialp.

Lipovetsky, G. (1987). El imperio de lo efímero. Barcelona: Anagrama, 1990.

Lipovetsky, G.; Roux, E. (2003). El lujo eterno. Barcelona: Anagrama, 2004.

Mackay, H. (1997). Consumption and everyday life. Londres: Sage-Open University.

Marcuse, H. (1964). El hombre unidimensional. Ensayo sobre la ideología de la sociedad industrial avanzada. Barcelona: Planeta, 1985.

Miller, D. (1987). Material culture and mass consumption. Oxford: Blackwell.

Paterson, M. (2005). Consumption and everyday life. Londres/Nova York: Routledge.

Recio, A. (2007). Consumo responsable: Una reflexión crítica. A Montagut, X. i Vivas, E. (2007). Supermercados, no gracias: Grandes cadenas de distribución: impactos y alternativas. Barcelona: Icaria, 177-184.

Rifkin, J. (2004). La era del acceso. La revolución de la nueva economía. Barcelona: Paidós.

Ritzer, G. (1999). El Encanto de un Mundo Desencantado: Revolución en los Medios de Consumo. Barcelona: Ariel, 2000.

Schor, J.B. (2006). Nacidos para comprar. Los nuevos consumidores infantiles. Barcelona: Paidós.

Veblen, T. (1899). Teoría de la clase ociosa. Mèxic: F.C.E., 2009.

Amunt

La base d'aquesta assignatura es situa en treball analític i reflexiu dels materials didàctics que teniu proposats com a obligatoris en cada una de les quatre unitats didàctiques que treballarem.

Tenir una actitud crítica i reflexiva és fonamental per tal d'entendre el paper que té el consum en l'actualitat com a eix de relació entre les persones, i entre les persones i els objectes. I aquest procés de reflexió no hauria de ser tan sols individual, sinó compartit a l'aula, amb el grup-classe, a través del debat i la discussió. En aquest sentit, tots dos, treball individual i en grup, teòric i pràctic, reflexiu i actiu, són indispensables per tal de conèixer i de poder fer servir aquesta caixa d'eines que pot arribar a ser aquesta assignatura si us hi poseu.

Per tant, en primer lloc és convenient fer una primera lectura atenta de cada un dels materials almenys dues vegades. Aleshores, independentment de si decidiu seguir l'Avaluació Continuada o no, la millor estratègia d'aprenentatge, i a la que especialment se us anima, és compartir els dubtes i reflexions que us vagin sorgint al fòrum de l'aula.

 

Participació en el fòrum

El fòrum de l'aula representarà l'espai d'interacció principal a l'hora de discutir els continguts que es vagin treballant dels mòduls. L'experiència diu que una gran part dels dubtes que un/a estudiant pot tenir, generalment són comuns a altres companys/es de l'aula.

De la mateixa manera, qualsevol reflexió respecte als continguts sempre serà enriquidora per a tots. Per aquest motiu, preferim que tots els dubtes es formulin en aquest espai comú, enlloc de la bústia personal. Alhora, també se us anima a intentar respondre els dubtes dels companys/es, doncs constitueix una de les millors estratègies d'aprenentatge i desenvolupament de la capacitat d'argumentació. En aquest sentit, després de la formulació d'un dubte, sempre es deixaran dos o tres dies per a què intenteu oferir una resposta els propis companys/es d'aula. En qualsevol cas, en aquells casos en què es tractin de qüestions del material molt específiques i vinculades a qüestions i interessos personals, evidentment, la bústia personal del professor seria l'espai més adequat per tal de formular-les.

Per les mateixes característiques dels continguts que estudiarem a l'assignatura, és molt senzill poder relacionar els diferents conceptes i nocions dels mòduls amb gran part de les nostres pràctiques quotidianes i característiques del nostre entorn. En aquest sentit, seria una pràctica molt enriquidora per a tots el fet d'aprofitar aquest espai que tenim disponible a l'aula per a exercitar el punt de vista sobre el consum que aprendrem, sobre qüestions o fets de la nostra vida quotidiana.

Per tot el que hem comentat fins ara, podem entendre el fòrum com la base d'interacció de l'assignatura, i per això mateix, utilitzar-lo pot fer que l'assignatura sigui molt més enriquidora. Us animo, doncs, a participar-hi.

Dit això, només aclarir que participar al fòrum no és obligatori, tot i que sí que es tindrà en compte (sempre en el sentit positiu) en aquells casos en què a l'hora de fer el creuament final de qualificacions hi hagi dubte entre dues possibles notes.

 

Treball en grup

La darrera activitat de l'assignatura s'haurà de realitzar obligatòriament en grup.

Per altra banda, tindreu també la possibilitat de treballar en grup en dues altres activitats. Aquesta opció pot ser molt enriquidora tenint en compte que les activitats són en gran part exercicis de reflexió i anàlisi.

En cada una de les activitats podeu decidir, de manera independent, si la feu individualment o en grup, o si la feu amb el mateix grup que a l'activitat anterior o amb un grup diferent. En aquest sentit, per exemple, haver optat per una modalitat en la PAC-2 no obliga a seguir la mateixa opció en la següent activitat. En d'altres paraules, no hi ha cap mena d'inconvenient en que, si voleu, feu la PAC-2 amb un grup, la PAC-3 individualment, i la PAC-4 amb un grup diferent del primer.

A l'hora de fer i desfer grups no cal que informeu al consultor. Tan sols cal que lliureu les activitats indicant al principi del treball el nom de tots/es les persones que l'han realitzat.

Si treballeu en grup i voleu un espai de treball al campus virtual per a poder realitzar les PACs (un fòrum de treball de grup), envieu un missatge al consultor amb el nom del grup i dels seus components, i se us donarà d'alta en un d'aquests espais.

Important: Treballar en grup significa realitzar la totalitat del treball entre tots els membres del grup, és a dir, tothom ha de participar en l'elaboració de tots els apartats del treball. Per tant, treballar en grup NO ÉS repartir les preguntes de l'enunciat entre els membres del grup, doncs això implicaria eliminar la part més enriquidora d'aquesta modalitat de treball, que és el fet de poder compartir reflexions, punts de vista, i opinions per a realitzar un anàlisi ric i amb matisos. En aquest sentit, cal tenir clar que treballar en grup no és treballar menys, sinó el contrari: dedicar més temps a l'elaboració del treball però amb un enriquiment i aprenentatge extra fruït de l'intercanvi amb els companys. 

 

Distribució del temps

Unitat 1: 30 hores

Unitat 2: 40 hores

Unitat 3: 40 hores

Unitat 4: 40 hores

Aquesta temporalització és tan sols una referència que us pot ajudar a distribuir-vos el temps de treball de l'assignatura. La dedicació proposada seria la mínima necessària per tal seguir l'assignatura sense problemes si opteu per l'avaluació continuada.

En qualsevol cas, el temps que us suposarà aquesta assignatura dependrà, en últim terme, de la manera de treballar de cadascú i, sobretot, de la il·lusió i motivació que hi poseu. Com en la resta d'assignatures, una bona planificació és imprescindible per a evitar-vos la sensació de tenir una manca de temps, i us ajudarà a seguir i mantenir el ritme de treball d'aquesta assignatura, i a compatibilitzar-la amb les altres a les que us hàgiu matriculat simultàniament.

 

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + PS

Nota final d'assignatura: AC + PS

AC = 60%

PS = 40%

Notes mínimes:

· PS = 3,5

Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a la PS.

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65%

AC = 35%

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt

L'avaluació Continuada (AC) consisteix en un sistema de formació i avaluació que es distribueix al llarg del semestre, i que en aquesta assignatura consistirà en l'elaboració i presentació de 4 activitats o exercicis relacionats amb els continguts treballats en cada una de les unitats didàctiques.

Tots aquells/es estudiants que aprovin l'Avaluació Continua, hauran de realitzar una Prova de Síntesi. La Prova de Síntesi és avaluable i les seves qualificacions es creuaran amb les qualificacions de l'Avaluació Contínua (veure model d'avaluació). Generalment, la superació de l'Avaluació Contínua suposa la superació de l'assignatura, excepte en aquells casos on la Prova de Síntesi sigui molt deficient (una valoració de D).

La nota final de l'Avaluació Contínua sorgeix de la mitjana de cada una de les notes obtingudes en les proves d'avaluació contínua (PACs), tenint en compte el percentatge corresponent a cada una de les proves. A l'hora de fer aquesta mitjana, es tindran en compte també els aspectes qualitatius de les correccions (encara que no quedi reflectit en el Registre d'avaluació continuada, un treball avaluat amb una B pot estar proper a una A o a una C+, i aquests matisos es tindran en compte). Això significa que un/a estudiant que hagi obtingut una C- (suspès) en alguna de les proves d'avaluació contínua pot aprovar el conjunt de l'Avaluació Contínua en funció de les qualificacions obtingudes (i els seus matisos) en la resta de les PACs.

Per tal de tenir una qualificació de l'AC s'haurà de lliurar almenys un 50% de les activitats d'AC proposades en el Pla Docent. En els casos en què es lliuri menys de la meitat de les activitats proposades, la qualificació final de l'AC serà una ''N''.

En cas que s'hagi seguit l'avaluació contínua i s'hagi tret com a nota  final una C- o una D, s'haurà de fer l'examen final de l'assignatura.

Per a poder aprovar l'Avaluació Continuada, i per tant, poder realitzar la Prova de Síntesi enlloc de l'Examen final, és imprescindible:

 • Presentar TOTES les activitats proposades.
 • Aprovar un mínim de 3 PACs
 • Lliurar totes les activitats dins dels terminis fixats. No s'acceptarà sota cap concepte cap activitat lliurada fora dels terminis establerts.
 • Que el creuament de les qualificacions finals de l'AC sigui com a mínim una C+.

Les activitats d'avaluació continuada

L'Avaluació Continua constarà de 4 activitats d'anàlisi (PACs); una per a cada una de les unitats de treball de l'assignatura. Els enunciats de les PACs es penjaran al Calendari de l'aula. 

Cada activitat d'Avaluació Continuada tindrà un pes del 25%.

 

Instruccions de resposta per a les activitats d'avaluació continuada

 • En l'enunciat de cada PAC s'explicitarà el format que ha de tenir el treball.
 • Presteu atenció a l'extensió màxima fixada per a cada activitat (la trobareu especificada en l'enunciat de cada treball). Podeu comptar el nombre de paraules que té el vostre treball utilitzant l'opció de comptar paraules del Word.
 • En l'extensió màxima fixada per cada activitat no s'inclou la bibliografia.
 • És important que passeu el corrector ortogràfic abans d'enviar qualsevol activitat. Qualsevol activitat que no compleixi amb la mínima correcció ortogràfica serà qualificada amb una C- o una D.
 • Totes les activitats s'han de lliurar a la Bústia de Lliurament i Registre d'AC.

Aspecte important: Presteu una especial atenció als aspectes referents al tractament de les fonts i la bibliografia que utilitzeu per a fer els treballs, així com als aspectes referents a les còpies de treballs o parts dels mateixos d'Internet, que teniu explicats en l'apartat de ''Valoració de les activitats''.


Amunt

Tothom haurà de realitzar una prova d'avaluació final, que podrà ser la Prova de Síntesi o l'Examen final.

 

Prova de Síntesi

La prova de síntesi és una prova obligatòria, que hauran de realitzar totes aquelles persones que hagin superat l'avaluació contínua (es a dir, que hagin tret una A, B o C+).  Els continguts i plantejament d'aquesta prova es basaran en les competències i els continguts que es treballen a l'assignatura.

L'estudiant ha de poder respondre la Prova de Síntesi com a màxim en una hora.

La prova de síntesi consistirà en un text, que l'estudiant haurà d'analitzar aplicant alguns dels conceptes treballats al llarg de l'avaluació continuada.

 

Examen final

L'examen final és una prova que hauran de realitzar:

 • Aquells/aquelles que no hagin seguit l'avaluació contínua (qualificació de N)
 • Aquells/aquelles que hagin seguit l'avaluació contínua però que no l'hagin superada (és a dir que hagin tret una C- o una D)

L'examen final de l'assignatura constarà de 2 preguntes obertes respecte els continguts treballats en l'assignatura. Les preguntes intentaran, sobretot, d'avaluar si s'ha entès el punt de vista plantejat en els materials a l'hora de pensar sobre diferents aspectes de l'actual societat de consum.

L'estudiant ha de poder respondre les preguntes de l'examen com a màxim en dues hores.

 

Materials

No es podrà portar cap material a les proves finals (ni a l'examen ni a la Prova de síntesi).

Amunt

A partir de la data límit de lliurament de cada una de les activitats el consultor disposarà de 15 dies per tal de corregir la PAC en qüestió i posar les qualificacions corresponents. Aleshores, es penjarà al Tauler de l'aula un text explicatiu amb els criteris de correcció i les principals confusions trobades en la correcció dels treballs. En base a aquest text, cada estudiant podrà comparar la seva activitat per tal d'entendre el perquè de la qualificació que ha obtingut. En cas que no fos així, i en tots aquells casos que l'estudiant tingui algun tipus de dubte sobre la PAC que ha lliurat, pot demanar un comentari personalitzat al consultor. Però atenció, qualsevol demanda de devolució personalitzada d'una correcció ha d'anar acompanyada d'un exercici per escrit de reflexió sobre el propi treball. És a dir, heu de realitzar un breu text, on comenteu els punts forts i punts fluixos que creieu que té el vostre treball, i que mostri que heu llegit i entès els comentaris globals que el consultor ha penjat a l'aula.

És important remarcar que seguir l'AC no significa només elaborar les activitats proposades sinó, una vegada retornades les qualificacions i comentaris, revisar i repassar aquells punts que no han estat suficientment treballats per tal d'entendre el perquè de la qualificació.

 

Valoració de les activitats

És important que comenteu tots els dubtes, problemes, confusions o dificultats en què us trobeu a l'hora d'elaborar les diferents activitats al fòrum de l'aula, doncs probablement seran compartits per altres companys i, a més, permetrà elaborar una resolució conjunta d'aquestes dificultats. Per tal d'avaluar les diferents activitats es tindrà en compte bàsicament:

 • La comprensió i ús correcte dels diferents conceptes i punt de vista aportats als diferents mòduls a l'hora d'analitzar els diferents temes proposats a l'avaluació continuada.
 • La claredat en l'exposició i desenvolupament dels diferents arguments. En aquest sentit, és important que cuideu al màxim l'expressió escrita doncs és l'única eina que hi ha per a avaluar.

Atenció: És important que redacteu els treballs emprant les vostres pròpies paraules. No es tindran en compte de cara a l'avaluació les transcripcions literals de fragments dels mòduls o d'altres textos si aquests no van acompanyats d'una reflexió i argumentació personal.

Per altra banda, és imprescindible que si a banda dels mòduls empreu algun altre material per a realitzar el vostre treball, poseu la referència al final en un apartat de Bibliografia. I si transcriviu alguna cita literal d'algun llibre, material o, fins i tot, del fòrum o tauler de l'aula, cal que delimiteu la cita entre cometes « » i citeu la font de procedència.

Per exemple: «Cita literal» (Bauman, 1998)

O bé: Tal i com ha dit el consultor en el fòrum, «cita literal»

En aquests casos, el treball haurà d'incloure la referència completa del material bibliogràfic d'on s'hagin extret totes aquelles cites presents en el text en l'apartat final de Bibliografia. Per tant, hi ha d'haver una coincidència entre les cites i la bibliografia.

 

ImportantPer a poder valorar l'evolució de l'aprenentatge dels i de les estudiants és indispensable que els treballs siguin versions originals. Les activitats i les proves finals que no respectin aquesta premissa bàsica, atès que farien impossible l'avaluació en termes d'aprenentatge de l'estudiant, comportarien qualificar la prova amb una D. A més, qualsevol treball que contingui un fragment de text que reprodueixi una altre fragment de text sense fer referència a la font original (ja sigui una altra prova o una publicació), serà considerat plagi. En aquest cas, s'aplicaran les sancions corresponents establertes per la Normativa de drets i deures dels estudiants. Aquestes sancions són: a més d'obtenir una qualificació de D per la prova realitzada, la nota final de la AC o de la PF serà qualificada directament com a D. El plagi serà sancionat acadèmicament i, en cas de reincidència, la UOC aplicarà sancions disciplinaries.

 

Amunt