Introducció a l'economia Codi:  03.506    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2020-2021. Us servirà per planificar la matrícula. Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Comprendre els motius que expliquen l'evolució d'una economia i el comportament dels seus agents és un element important en l'aprenentatge d'un estudiant de titulacions referides a l'àmbit de coneixement de les Ciències Socials.

Com funcionen els mercats de productes i de factors? Què hi ha al darrera  del comportament i de les decisions que prenen els agents econòmics? Aquestes són dues de les principals preguntes que ha d'afrontar un estudiant que tracta d'entendre com funciona l'economia actual. L'estudi d'aquests aspectes es porta a terme en la branca de la teoria econòmica anomenada microeconomia. 

Per la seva banda, el comportament conjunt dels agents s'estudia en la macroeconomia, la qual permet veure l'economia de manera agregada, tractant conceptes tan importants com el Producte Interior Brut (PIB), l'atur o la inflació.

Amunt

Grau de Dret: Per a un jurista resulta necessària una formació bàsica en Economia, en primer lloc, per facilitar la comprensió de certes matèries pròpiament jurídiques però que fan referència a una realitat econòmica determinada (Dret Mercantil, Dret Financer i Tributari¿); en segon lloc, per estar en disposició d'entendre i interpretar documents de naturalesa econòmica, però amb transcendència jurídica; en tercer lloc, per al propi exercici professional en el qual el jurista estarà en contacte amb altres professionals com els economistes; finalment, pot ser útil per a la preparació d'algunes oposicions.

Grau d'Informació i Documentació: En el pla d'estudis d'Informació i Documentació, aquesta és una assignatura bàsica que proporciona conceptes i instruments per a copsar l'entorn organitzatiu i social on els professionals desenvolupen la seva tasca. En aquest, sentit, la comprensió de conceptes com ara preu, cost, mercat, PIB o balança de pagaments, faciliten la base per abordar facetes de la gestió d'unitats, serveis i sistemes d'informació tals com: elaboració de pressupostos, formulació de polítiques d'adquisicions, subcontractació de serveis, elaboració de plans estratègics, etc.

Grau de Relacions Laborals i Ocupació: L'assignatura d'Introducció a l'Economia és una assignatura bàsica al Grau en Relacions Laborals i Ocupació. Es tracta d'una assignatura que ofereix uns continguts i competències essencials en relació a l'estructura de la titulació i la seva orientació professional, especialment en els àmbits de la direcció de persones, l'auditoria sociolaboral i els temes relacionats amb les polítiques d'ocupació. Així mateix, l'assignatura és imprescindible per poder abordar els continguts relacionats amb l'economia del treball i és fonamental en relació a la teoria de les relacions laborals i les polítiques sociolaborals.

Grau de Ciències Socials: Les anomenades "ciències socials" agrupen un conjunt ampli de disciplines acadèmiques que concerneixen a la Societat i a les relacions entre individus. En base a aquesta definició és evident que en un Grau de Ciències Socials les assignatures del camp de l'Economia han de tenir-hi un paper destacat. En aquest sentit, una assignatura introductòria com aquesta ha d'incloure, per una banda, l'anàlisi de les decisions dels individus i de les empreses en els seus diferents roles dins del sistema econòmic (microeconomia) i, per altra banda, ha d'estudiar els resultats d'aquestes decisions des d'un punt de vista agregat (macroeconomia) així com les formes d'incidir en ells de forma col·lectiva.

Grau de Relacions Internacionals: Un dels àmbits en els què les relacions internacionals han experimentat major creixement en les darreres dècades és el de les relacions econòmiques. De fet, un dels elements definitoris més objectius del anomenat procés de globalització ha sigut el creixement del comerç, de les finances, de les inversions directes i de les migracions a nivell mundial. Tots aquests aspectes es tractaran en altres assignatures del grau, però per poder-los analitzar i interpretar, abans cal treballar els fonaments de les ciències econòmiques. Això ho farem en l'assignatura d'Introducció a l'Economia, assignatura bàsica del pla d'estudis del Grau en Relacions Internacionals. En aquest sentit, una assignatura introductòria com aquesta ha d'incloure, per una banda, l'anàlisi de les decisions dels individus i de les empreses en els seus diferents roles dins del sistema econòmic (microeconomia) i, per altra banda, ha d'estudiar els resultats d'aquestes decisions des d'un punt de vista agregat (macroeconomia) així com les formes d'incidir en ells de forma col·lectiva.

Amunt

L'assignatura facilita la comprensió del funcionament actual de l'economia. Per tant, constitueix un curs bàsic per qualsevol persona que es desenvolupi professionalment en l'àmbit de les Ciències Socials.

Amunt

Competències 

Competències específiques

 1. Capacitat per entendre el funcionament de l'economia, dels seus agents i de les seves institucions.
 2. Capacitat per la búsqueda d'informació econòmica i per l'aplicació de tècniques i mètodes d'observació i d'anàlisi 

Competències transversals 

 1. Capacitat per interpretar i avaluar la informació de manera crítica i sintètica
 2. Capacitat per comunicar correctament de forma escrita o verbal en l'àmbit acadèmic i professional 

Objectius 

 1. Conèixer els principals conceptes econòmics
 2. Comprendre en quins motius basen les seves decisions els consumidors.
 3. Analitzar com els canvis en els preus o en la renda modifiquen les decisions dels consumidors.
 4. Identificar quins factors determinen les decisions de producció de les empreses.
 5. Conèixer les diferents estructures possibles de mercat.
 6. Estudiar com els canvis en la intensitat de la competència afecten a les decisions de producció i a la determinació dels preus per part de les empreses.
 7. Conèixer el significat i el procés de càlcul de les macromagnituds més destacades
 8. Entendre el vincle que uneix aquestes macromagnituds entre si.
 9. Entendre les causes per les quals intervé el sector públic en els mercats i identificar els instruments que habitualment utilitza.
 10. Examinar els efectes de les diferents polítiques a l'abast dels governs

Amunt

Mòdul didàctic 1: El funcionament del mercat: la demanda i l'oferta

 1. Conceptes i principis bàsics d'economia
 2. La funció de demanda
 3. La funció d'oferta
 4. L'equilibri de mercat
 5. El concepte d'elasticitat

Mòdul didàctic 2: L'empresa i les estructures de mercat

 1. L'empresa: producció, costos i maximització de beneficis
 2. Estructures de mercat
 3. Les fallades de mercat: el paper de l'estat

Mòdul didàctic 3: Objectius macroeconòmics

 1. Magnituds macroeconòmiques bàsiques
 2. Objectius macroeconòmics principals

Mòdul didàctic 4: Polítiques macroeconòmiques

 1. Els models macroeconòmics
 2. La política monetària
 3. La política fiscal

Mòdul didàctic 5: Les relacions econòmiques internacionals

 1. Teoria econòmica i economia internacional
 2. Economia política de la globalització

Amunt

Amunt

Podeu accedir als materials dins de l'aula a través de l'enllaç que trobareu al menú de la dreta, "Materials i fonts d'informació". Disposeu de diferents formats per consultar aquests recursos docents. Actualment, els formats en què pots trobar el material són Web, html5, pdf, epub, mobipocket, audiollibre i videollibre.          

Els mòduls didàctics també es proporcionen en paper i es reben al domicili de cada estudiant. Aquests mòduls també estan disponibles en format electrònic (PDF) a l'aula de l'assignatura.

- Wikirepertori. Aquest recurs el trobareu a l'espai de Recursos>Altres fonts d'informació. És una eina pedagògica a disposició dels estudiants i dels professors. La seva missió és la de resoldre dubtes d'una manera immediata sobre qualsevol concepte, terme o sigla d'Economia i Empresa. En aquest mateix espai, a través de la consulta a la Biblioteca Virtual de la UOC, també teniu accés a bases de dades, enciclopèdies i diccionaris, organismes i institucions, revistes, etc., totes relacionades amb l'assignatura.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt