Dret civil I Codi:  03.511    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

L'assignatura de Dret civil I ens introdueix en una matèria, el Dret civil, que té per objecte l'estudi de les relacions jurídiques amb les quals es troba una persona en la vida quotidiana. El Dret civil s'ha configurat tradicionalment com a dret privat general, contraposat per una banda al dret públic i, per una altra banda, al dret privat especial. En efecte, el Dret civil és el dret que regula les relacions jurídiques privades a les quals pot tenir accés qualsevol persona, sense necessitat de reunir prèviament cap circumstància o requisit especial, com succeeix en el Dret mercantil, que seria un exemple de Dret privat especial que s'aplica als comerciants i als actes de comerç.

Amunt

L'assignatura Dret civil I, amb una càrrega docent de 6 crèdits ECTS, té caràcter introductori a l'estudi del dret privat i, per tant, no requereix uns coneixements previs especials. No obstant, és molt aconsellable haver cursat prèviament les assignatures Introducció al dret i Fonaments històrics del dret, que contribueixen a emmarcar-la i facilitar-ne la comprensió. L'estudi paral·lel o previ de l'assignatura Sistema Constitucional Espanyol també pot ser especialment beneficiós, no només per entendre la dicotomia dret privat/dret públic, sinó també per a conèixer els punts de confluència entre algunes matèries d'ambdues assignatures (per exemple, els drets de la personalitat o l'eficàcia dels drets fonamentals en les relacions privades). En tot cas, l'estudi de les fonts de l'ordenament jurídic que es duu a terme a Sistema Constitucional Espanyol s'haurà de tenir molt present a l'assignatura de Dret Civil I, ja que la competència per a la modificació i el desenvolupament del Dret civil es troba regulada a la Constitució.

El Dret civil ha ocupat tradicionalment una posició central, vertebradora, en els estudis jurídics. El pla d'estudis de la UOC confirma aquesta centralitat. Després de Dret civil I, s'estudiaran el Dret d'obligacions i contractes (Dret civil II), els Drets reals i els fonaments del Dret hipotecari (Dret civil III, Dret hipotecari), el Dret de família i el Dret de successions (Dret civil IV), i els fonaments de la responsabilitat civil extracontractual (Dret de danys). És fonamental, abans d'endinsar-se en les diferents matèries que componen el Dret civil patrimonial, familiar o successori, haver assimilat els conceptes generals que s'estudien a l'assignatura Dret civil I.

Amunt

El coneixement de les matèries que formen aquesta assignatura és rellevant per a la gran majoria de professions jurídiques, per no dir totes, ja que els conceptes de la part general del Dret civil estenen la seva virtualitat, en molts casos, més enllà de l'àmbit civil pròpiament dit i s'utilitzen profusament en altres branques del Dret. En particular, el coneixement d'aquesta part de l'ordenament civil és fonamental per a l'exercici professional de l'advocacia en l'àmbit de les relacions privades, familiars o patrimonials; també és essencial per a l'exercici de la judicatura i la funció notarial i registral, i per a la resta de sortides professionals vinculades al Dret privat.

Amunt

Per a l'estudi de Dret civil I és molt aconsellable haver cursat prèviament Introducció al dret i Fonaments històrics del dret, assignatures que tenen una important càrrega d'introducció als estudis jurídics.

Amunt

OBJECTIUS (coneixements acadèmics i disciplinars)

 1. Emmarcar el dret civil en el conjunt de l'ordenament jurídic i en el si del dret privat, posant de manifest els seus principis rectors.
 2. Aprendre les tècniques de formulació i ordenació de les normes en l'àmbit civil (el Codi; les lleis especials) i posar de manifest la pluralitat d'ordenaments civils a l'Estat espanyol.
 3. Entendre i estudiar el paper que l'ordenament jurídic atribueix a la persona, nucli essencial del Dret civil i, en concret, el seu estatut jurídic, amb especial esment als drets de la personalitat.
 4. Entendre el sentit de la personificació de determinades organitzacions socials (persones jurídiques) i estudiar-ne les modalitats.
 5. Aprendre el concepte de patrimoni i la seva funció.
 6. Conèixer i comprendre els principis rectors del dret civil, singularment: (a) la relació jurídica i el dret subjectiu; (b) el paper central de l'autonomia privada; (c) el negoci jurídic com a instrument bàsic d'autorregulació de les relacions personals i patrimonials; (d) les situacions en les quals una persona actua en la vida civil en interès d'una altra (representació); (e) la incidència del pas dels temps en els drets i relacions jurídiques.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 1. Recerca, obtenció i ús de les fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 2. Comprensió de les diferents formes de creació del dret, la seva evolució històrica i la seva realitat actual.
 3. Negociació, argumentació i mediació en l'entorn professional.
 4. Desenvolupament d'un discurs jurídic correctament estructurat, tant en forma oral com escrita.
 5. Anàlisi de la realitat social des de la perspectiva del dret com a sistema regulador de les relacions socials.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

 1. Ús i aplicació de les TIC's.
 2. Comunicar-se correctament, oralment i per escrit, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.
 3. Treballar en equip i en ambients multidisciplinaris, així com per a les relacions interpersonals.

Amunt

Mòdul didàctic 1:Introducció al dret civil. Disposicions preliminars

Aquest mòdul constitueix una introducció o primera aproximació al Dret civil, com a part o sector de l'ordenament jurídic, i se centra en la seva evolució històrica, en la seva relació amb altres sectors de l'ordenament, en la seva caracterització com a dret privat i dret comú, en el paper estructural de la persona, i també  en el marc constitucional d'exercici de les competències en matèria de dret civil. Una segona part del mòdul s'ocupa de les anomenades disposicions preliminars del dret civil, que són necessàries per a la seva aplicació.

Mòdul didàctic 2Dret de la persona

El mòdul 2 se centra en la configuració de l'estatut jurídic de la persona i de les organitzacions privades en les quals la persona s'integra. Pel que fa a l'estatut de la persona, hi ha tres blocs temàtics fonamentals: a) el començament i extinció de la personalitat, les conseqüències d'aquests fets i les tècniques per donar publicitat de les circumstàncies rellevants que conformen l'estatut jurídic de la persona (Registre Civil); b) els drets inherents a la condició de persona (drets de la personalitat), tenint present que en la seva definició i protecció hi juga un paper rellevant el dret constitucional, atès que molts d'aquests drets són reconeguts per la Constitució; c) les qualitats personals (estats civils) que determinen la participació de les persones en el tràfic, això és, la seva capacitat d'obrar; en aquest mateix context, s'hi estudien els règims de protecció de les persones incapacitades o amb capacitat limitada.

A banda de l'estatut de la persona individual, el Dret civil també s'ocupa de l'estudi d'algunes organitzacions privades (associacions i fundacions) per mitjà de les quals una persona o un col·lectiu de persones pot promoure, generalment amb voluntat de perdurar en el temps, la satisfacció de finalitats supraindividuals. En l'estudi d'aquest tema caldrà aprendre a distingir aquests dos tipus d'estructures organitzatives i esbrinar què significa el fet d'atribuir-los personalitat jurídica. 

Mòdul didàctic 3El patrimoni. La relació jurídica i el dret subjectiu

Aquest mòdul té un caràcter més instrumental, ja que s'hi presenten conceptes clàssics del dret privat (el patrimoni, els béns i les seves classes, les relacions entre les coses, etc.) molt útils per a l'estudi en el futur del dret patrimonial, familiar o successori. D'altra banda, també es tracta la relació jurídica que s'estableix entre persones, que el Dret organitza i dota d'un contingut positiu (facultats i poders) i negatiu (deures). El dret subjectiu es pot definir com un poder jurídic, una possibilitat d'actuació per aconseguir la satisfacció d'uns interessos propis. Amb relació als límits d'exercici del dret, destaquen els conceptes de bona fe, abús del dret i actes propis. La importància del transcurs del temps per a l'exercici dels drets es plasma en les figures de la prescripció i la caducitat.

Mòdul didàctic 4: Autonomia de la voluntat. Negoci jurídic i representació

El negoci jurídic serveix fonamentalment per designar els actes que les persones poden dur a terme en exercici de la seva autonomia privada, això és, de la possibilitat d'autorregular de manera vinculant molts dels seus afers personals, patrimonials, familiars o successoris. La utilitat pràctica d'aquesta categoria és, però, polèmica, ja que difícilment es poden extreure conseqüències pràctiques operatives d'un concepte que serveix per designar tant un contracte privat de compravenda com la constitució d'una societat mercantil, un testament, la celebració d'un matrimoni, o bé el reconeixement d'un fill. És important conèixer la categoria de negoci jurídic i les seves modalitats, les conseqüències del transcurs del temps en les relacions jurídiques i la teoria de la representació; així mateix, és molt important l'estudi de la declaració de voluntat i dels altres elements del negoci jurídic, i dels règims d'ineficàcia dels diferents negocis.

Amunt

Amunt

Els quatre mòduls editats per la UOC són el material didàctic bàsic per a la preparació de l'assignatura. Els mòduls exposen el contingut de l'assignatura i s'acompanyen d'activitats complementàries, exercicis d'autoavaluació i el solucionari corresponent, un glossari de terminologia i una bibliografia de referència. Per a la correcta comprensió i assimilació dels mòduls també serà necessària la lectura de les GES i la realització dels qüestionaris d'autoavaluació publicats a l'aula

A banda dels mòduls, és indispensable disposar dels materials legislatius següents: el Codi civil i la legislació civil catalana (en edicions actualitzades). Pel que fa a la normativa de Catalunya, l'obra de referència és J. EGEA i J. FERRER, Codi Civil de Catalunya i legislació complementària, amb notes de concordança i jurisprudència, EUB, Barcelona. 

Encara que els mòduls d'aquesta assignatura són força voluminosos, també és recomanable la consulta d'un manual. Vegeu la bibliografia bàsica que conté el Mòdul i l'apartat de bibliografia bàsica d'aquest pla docent.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt