Dret administratiu I Codi:  03.525    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

Introducció

La matèria Dret administratiu està concebuda com un dels eixos fonamentals del Dret públic, juntament amb el Dret constitucional i el Dret de la Unió Europea. La Constitució espanyola de 1978 dedica una part important del seu articulat a l'Administració pública a la qual integra dintre dels poders de l'Estat, atès que aquesta serveix l'interès general però, a la vegada, ofereix uns drets als ciutadans que ha de respectar. Es tracta, per tant, d'un constant equilibri entre l'actuació d'un poder públic i les garanties que tenen els seus destinataris, els ciutadans.

Amunt

Aquesta assignatura forma part del Grau en Dret (240 crèdits ECTS) que la UOC ofereix dins del marc general de l'adaptació de l'ensenyament universitari a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

En aquest sentit, l'assignatura de Dret Administratiu I s'ofereix un cop s'han assolit ja uns determinats coneixements en l'àmbit del Dret Públic (especialment de Dret Constitucional), a la vegada que aquesta assignatura dóna els elements conceptual necessaris par a l'estudi d'altres assignatures (com, per exemple, Dret Administratiu II, Dret urbanístic o Dret de la Funció Pública).

Amunt

La presència quotidiana de l'Administració pública i del Dret administratiu durant tota la vida dels ciutadans i en els àmbits més insospitats fan que aquesta assignatura tingui un interès directe per a la pràctica professional. El Dret administratiu està en constant expansió, segons es dedueix de la lectura diària dels butlletins oficials.

Els advocats que es dediquen al Dret administratiu acostumen a treballar en camps com l'urbanisme (llicències, plans), el medi ambient, els serveis públics (concessionaris, drets dels usuaris), les sancions administratives, els contractes amb l'Administració, les subvencions, etc. Cal dir que un gran nombre dels assumptes que es plantegen davant dels tribunals de justícia pertany a l'ordre contenciós administratiu. En aquest punt té gran importància el concepte d'acte i procediment administratiu que s'estudia en aquesta assignatura i que s'han configurat com un dels pressupòsits per a l'accés als tribunals.

Cal dir, però, que també pot ser de gran utilitat des d'una altra perspectiva com és la del funcionari que s'integra en una Administració pública i que ha d'aplicar constantment el Dret administratiu des de la defensa de l'interès general. A més a més, hem de dir que la matèria de Dret administratiu està present en la immensa majoria de temaris d'oposicions als cossos de funcionaris.

L'interès que té per a la pràctica professional es posa de manifest en la importància que en l'avaluació es dóna als casos pràctics. Es tracta d'aplicar els conceptes que s'estudien a casos concrets extrets de la vida real.

Amunt

És aconsellable haver superat les assignatures de Introducció al Dret, Sistema Constitucional Espanyol i Dret constitucional.

Amunt

Els objectius de l'assignatura de Dret administratiu I són les habilitats, capacitats i aptituds que un estudiant ha de ser capaç de desenvolupar després d'haver cursat l'assignatura. Aquests objectius es tradueixen en l'assoliment d'unes determinades competències que podem agrupar en dos grans blocs:

1.- Competències transversals

 • Resoldre situacions conflictives o problemàtiques amb decisions i criteris clars.
 • L'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.

2.- Competències específiques:

 • Identificació dels principis jurídics, així com de les institucions jurídiques específiques per a cada àmbit disciplinari.
 • Interpretació dels textos jurídics des d'una perspectiva interdisciplinar i utilitzant principis jurídics com a eina d'anàlisi.
 • Aplicació dels principis del dret i la normativa jurídica a supòsits de fet.
 • Interpretació i aplicació de l'ordenament jurídic d'acord amb valors ètics.
 • Desenvolupament d'un discurs jurídic correctament estructurat.
 • Anàlisi crític de l'ordenament jurídic.

Metodologia d'avaluació

La metodologia d'avaluació que es seguirà en aquesta assignatura, com després veurem amb més detall, depenent dels objectius d'aprenentatge i de les competències que persegueix, pot consistir en la realització, entre d'altres, d'exercicis i/o preguntes teòrico-pràctiques, enregistrament de vídeos i/o àudios, realització de qüestionaris amb un temps limitat i/o participació en debats, wikis, blogs i/o vídeoblogs. En aquest sentit, l'estudiant ha de disposar dels dispositius necessaris pel correcte seguiment de totes aquestes metodologies d'avaluació (particularment d'eines que permetin l'enregistrament de vídeo i/o so).

Número de PACs d'aquesta assignatura:

L'avaluació continuada d'aquesta assignatura consisteix en la realització de 4 PACs.

 

Amunt

Mòdul 1: Formació històrica i concepte Dret Administratiu

 • 1. El dret administratiu com a fenomen històric
 • 2. L'evolució històrica del dret administratiu
 • 3. El concepte de dret administratiu
 • 4. Les bases constitucionals del dret administratiu
 • 5. La Constitució i l'Administració pública
 • 6. Les perspectives actuals

Mòdul 2: Organització administrativa

 • 1. Organització administrativa
 • 2. Els principis de l'organització administrativa
 • 3. La potestat organitzatòria
 • 4. Els òrgans administratius i el principi de competència
 • 5. L'Administració territorial
 • 6. L'Administració corporativa

Mòdul 3: Fonts del Dret administratiu

 • 1. L'Administració i el sistema de fonts normatives: consideracions prèvies
 • 2. Principis bàsics de la relació entre llei i el reglament
 • 3. El concepte i la justificació del reglament
 • 4. Els límits de la potestat reglamentària
 • 5. Les classes de reglament
 • 6. El règim d'invalidesa dels reglaments
 • 7. La legislació delegada
 • 8. Altres fonts de l'ordenament juridicoadministratiu

Mòdul 4: La posició jurídica de l'Administració

 • 1. La posició jurídica de l'Administració: L'Administració i la Llei
 • 2. L'Administració com a titular de potestats
 • 3. Les relacions entre Administració i Justícia: el principi d'autotutela
 • 4. Conflictes entre l'Administració i el poder jurisdiccional. La regulació dels conflictes jurisdiccionals a la Llei Orgànica 2/1987

Mòdul 5: El procediment administratiu

 • 1. El procediment administratiu
 • 2. La legislació sobre procediment administratiu. Classes de procediments
 • 3. Els principis del procediment
 • 4. L'element subjectiu del procediment. L'interessat
 • 5. Les fases del procediment
 • 6. Els recursos administratius
 • 7. Les reclamacions prèvies a la via judicial civil o laboral

Mòdul 6: Acte administratiu

 • 1. L'acte administratiu
 • 2. Validesa i invalidesa dels actes administratius
 • 3. Anul·lació i revocació
 • 4. La coacció administrativa

Amunt

Treballadors indefinits no fixes Audiovisual
Els processos d' estabilització del personal no permanent en el sector públic Audiovisual
Contractació temporal a l'Administración Pública: última jurisprudència Audiovisual
Dret administratiu I. Audiovisual Audiovisual
Aspectes laborals de la llei de contractes del sector públic Audiovisual

Amunt

Característiques específiques del material didàctic de l'assignatura

Els materials bàsics per a la preparació de l'assignatura són els mòduls didàctics que, per aquesta assignatura, edita la Universitat Oberta de Catalunya. Aquests mòduls didàctics han de considerar-se com una guia per a l'estudi i no com una resposta completa i definitiva a tots els aspectes que han d'integrar la formació de l'estudiant, per això és convenient que aquests es complementin amb l'estudi d'un manual de la matèria. 

Els manuals que es consideren el complement més adequat dels mòduls didàctics són els del Prof. Dr. Luis Cosculluela Montaner: Manual de Derecho administrativo I, Ed. Civitas, 27ª ed., Madrid, 2016, en el que trobareu explicacions clares sobre tots els temes que es plantegen en els mòduls didàctics; i també el manual del Prof. Dr. Juan Alfonso Santamaría Pastor: Principios de Derecho Administrativo General, Ed. Iustel, Madrid, 2016.

Per altre banda, per tal d'ampliar el contingut d'alguns dels apartats dels mòduls, teniu també al vostre abast, com a material complementari de l'assignatura, i en l'apartat de fonts d'informació de l'espai de recursos de l'aula, diversos articles, estudis o parts de monografies que, o bé es corresponen a lectures que s'indiquen en els mateixos mòduls, o bé són útils, a criteri dels consultors, per aprofundir alguns dels temes tractats; en alguns casos aquests textos poden ser necessaris per a treballar les activitats complementàries del semestre i, per això, es poden anar ampliant al llarg del curs.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt