Dret del medi ambient Codi:  03.530    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

La intervenció dels poders públics en la protecció del medi ambient es realitza a través de molts diversos instruments. Es tracta tant d'instruments coactius (p. ex. sancions), com de foment (p. ex. subvencions), incloent en aquest últim cas el recurs a la incentivació de fórmules privades d'autoregulació.  

Tanmateix, l'instrumentari jurídic referent a la protecció del medi ambient no només ofereix una combinació d'elements públics i privats, també té una perspectiva supranacional i, per tant, internacional. 

L'assignatura Dret del medi ambient persegueix oferir, des d'una perspectiva interdisciplinària, les eines per conèixer les regulacions existents per protegir el medi ambient així com els altres instruments en mans dels poders públics per fer-les efectives.

Amunt

L'assignatura Dret del medi ambient s'ofereix com assignatura obligatòria en el Grau en Dret i permet complementar un conjunt de matèries que ja han estat objecte d'estudi (p. ex. dret constitucional, dret administratiu, dret internacional, dret civil o dret penal).

Amunt

El caràcter transversal de la matèria caracteritza també aquesta assignatura i els materials que s'han elaborat. No només, els seus estudiants poden tenir una procedència diversa, sinó que, a més, els camps professionals on projectar els continguts objecte d'estudi són molt amplis: administracions públiques, consultores, organitzacions del sector serveis, industrial o agrícola.

Amunt

Es recomana uns coneixements previs de dret constitucional, dret administratiu, dret internacional, dret comunitari, dret civil i penal.

Amunt

És molt recomanable haver superat:

  • Dret administratiu I
  • Dret internacional públic
  • Sistema constitucional espanyol
  • Introducció al dret de la Unió Europea

És aconsellable haver superat:

  • Dret administratiu II
  • Dret civil II
  • Dret constitucional
  • Dret penal I

Amunt

Objectius:

- Conèixer els avenços en les regulacions internacionals i comunitàries en favor d´un desenvolupament sostenible.

- Valorar el seu trasllat al nostre ordenament jurídic.

- Analitzar diferents supòsits d´intervenció administrativa en el medi ambient.

 

Competències:

Competències específiques:

1. Identificació dels principis jurídics, així com les institucions jurídiques específiques per a cada àmbit disciplinari.

2. Interpretació dels textos jurídics des d'una perspectiva interdisciplinària i utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi.

3. Aplicació dels principis del dret i la normativa jurídica a supòsits fàctics.

4. Interpretació i aplicació de l'ordenament jurídic d'acord amb els valors ètics.

5. Desenvolupament d'un discurs jurídic correctament estructurat, tant de forma oral com a escrita.

6. Anàlisi crítica de l'ordenament jurídic.

 

Competències transversals:

1. Resoldre situacions conflictives o problemàtiques amb decisió i criteris clars.

2. L'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.

 

METODOLOGIA D'AVALUACIÓ 

La metodologia d'avaluació que es seguirà en aquesta assignatura, depenent dels objectius d'aprenentatge i de les competències que persegueix, pot consistir en la realització, entre d'altres, d'exercicis i/o preguntes teòrico-pràctiques, enregistrament de vídeos i/o àudios, realització de qüestionaris amb un temps limitat i/o participació en debats, wikis, blogs i/o vídeoblogs. En aquest sentit, l'estudiant ha de disposar dels dispositius necessaris pel correcte seguiment de totes aquestes metodologies d'avaluació (particularment d'eines que permetin l'enregistrament de vídeo i/o so).

Amunt

Els estudiants de Dret del medi ambient tenen a la seva disposició els mòduls didàctics i tot un seguit de textos acompanyats de guies de lectura.

L'índex detallat dels mòduls és el següent:

 

Mòdul 1: Desenvolupament sostenible

1. El desenvolupament sostenible: introducció conceptual

2. Els indicadors sobre desenvolupament sostenible

 

Mòdul 2: La protecció internacional del medi ambient

1. Noció i evolució històrica del dret internacional del medi ambient

2. Els actors del dret internacional del medi ambient

3. Fonts del dret internacional del medi ambient

4. Aplicació del dret internacional del medi ambient

 

Mòdul 3: La protecció del medi ambient en la Unió Europea. Objectius, competències i principis

1. Cristal·lització de la política ambiental de la Unió

2. Objectius i principis relatius al medi ambient

3. Naturalesa de la competència

4. Processos decisoris

5. Instruments normatius, polítics i econòmics d'impuls de la política ambiental europea

 

Mòdul 4: La protecció estatal del medi ambient

1. Protecció constitucional del medi ambient

2. El medi ambient en la Constitució espanyola

3. Distribució de competències

4. Sistemes de responsabilitat

5. L'accés a la informació sobre medi ambient

6. La participació en les decisions sobre medi ambient

7. L'accés a la justícia en matèria de medi ambient

 

Mòdul 5: La gestió del medi ambient

1. Les fórmules d'intervenció administrativa

2. Les fórmules d'autoregulació en la gestió ambiental

 

Mòdul 6. La resposta jurídica internacional al canvi climàtic: present i futur del Protocol de Kyoto

*Atenció: Com podeu veure a l'índex dels materials no queda reflectit que el mòdul 6 es divideix en dos apartats (canvi climàtic i espais naturals). Així doncs hem volgut reflectir aquí la divisió genuïna del mòdul canviant la numeració dels apartats.

1. Canvi climàtic: argument, escenaris, estratègies i actors principals per a una funció amb guió obert

1.1. El dret internacional públic: límits juridicointernacionals per a enfrontar-se al canvi climàtic

1.2. La Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (1992)

1.3. El Protocol de Kyoto (1997)

1.4. La UE i el canvi climàtic

1.5. El compliment per part d'Espanya dels compromisos derivats del Protocol de Kyoto

2. La protecció d'espais naturals

Amunt

Amunt

NOTA: aquesta relació té un caràcter únicament indicatiu. En els mòduls es referencien amb més detall els materials disponibles que poden consultar-se.

Fonts d'informació:

Unió Europea: Comissió Europea, Direcció General de Medi Ambient

§ Sobre la Directiva 2008/1/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de gener de 2008, relativa a la prevenció i al control integrats de la contaminació

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/l28045_es.htm

Espanya: Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient: http://www.magram.gob.es

Catalunya: Departament de Territori i Sostenibilitat (Generalitat de Catalunya): http://www20.gencat.cat/portal/site/territori

Normativa

Directiva 2008/1/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de gener de 2008, relativa a la prevenció i al control integrats de la contaminació.
     
Llei 16/2002, d'1 de juliol, de Prevenció i control integrats de la contaminació.

Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats.

Llei 27/2007, de 23 d'octubre, de responsabilitat medioambiental.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt